saltar al contingut principal
Cercar
URV

FASES DEL PROCEDIMENT


III. Procediment d'admissió 

Tramesa documentació per a l'accés candidats titulació estrangera
Qui: L'Escola de Postgrau i Doctorat.
Quan: Uns dies abans de la reunió de l'òrgan de selecció.
On: A la secretaria del centre.
Com:

Lliurant:
 

 • Relació dels candidats, amb la següent distribució:

                 - Exclosos

                 - Admesos, pendents de documentació

                 - Admesos provisionals
 

segons l'estat de presentació de documents i els requisits
 

 • Full de control dels:

                 - Admesos, pendents de documentació

                 - Admesos provisionals

Tramesa documentació sol·licitants Ajuts Màster (internacionals i nacionals):
Qui: L'Escola de Postgrau i Doctorat .
Quan: Uns dies abans de la reunió de l'òrgan de selecció.
On: A la secretaria del centre/òrgan de selecció.
Com

Lliurant:
 

 • Relació dels sol·licitants
 • Sol·licituds dels candidats
 • Documentació addicional
Preparació de la reunió de l'òrgan de selecció
Qui: La secretaria del centre.
Quan:
 • Abans del dia previst per a la reunió de l'òrgan de selecció.
   
 • En la primera fase de preinscripció:
  - Admissió parcial
    · Segona setmana de maig ( del 12 al 16)*
    · Finals de juny ( del 23 al 27)
  - Admissió única
    · Del 23 al 27 de juny
 • En la segona fase de preinscripció:
    · Del 22 al 26 de setembre
* Les sol·licituds dels candidats d'ajuts a Màster Internacional s'han de resoldre en aquest període.
Com:

Preparant la documentació següent:
 

Documentació general:
 

 • còpia del RD 1393/2007 i RD 861/2010
 • documents sobre els criteris establerts per la URV per als aspectes següents:

- criteris a tenir en compte en el procés d'admissió d'estudiants a Màster
- criteris per a fixar el Reconeixement en els estudis de Màster

 • normativa d'accés i admissió
 • pla d'estudis, que inclourà la relació de CF previstos, si s'escau
 • relació d'estudiants preinscrits per itinerari
 • acta de resolució de les admissions
 • fitxa de CF (en el cas que ho contempli el pla d'estudis)

Documentació candidats titulació espanyola: 

 • full de control de documentació presentada
 • informació impresa d'UXXI i documents presentats pels candidats

Documentació candidats titulació estrangera
 

 • documentació tramesa pel Centre Internacional (relació dels candidats, així com el full de verificació de l'estat de documentació)

  L'òrgan de selecció tindrà a la seva disposició en una carpeta compartida la documentació dels candidats amb titulació estrangera sobre els que ha de prendre l'acord. Serà convenient que a la reunió es disposi d'un ordinador per consultar la documentació

Documentació sol·licitants Ajuts Màsters
 

 • documentació tramesa per l'Escola de Postgrau i Doctorat
Observacions: El/la cap de la Secretaria és el/la secretari/ària tècnic/a de l'òrgan de selecció i, per tant, ha d'estar en contacte amb el/la coordinador/a durant la planificació del calendari d'actuacions d'aquest òrgan, de tal forma que asseguri que la reunió se celebra dins del període establert.
Quan hagin acordat la data, la secretaria informarà al Servei de Gestió Acadèmica i a l'Escola de Postgrau i Doctorat.
 
Preparació de la reunió de l'organ de selecció: màsters interuniversitaris
 

En màsters interuniversitaris entre universitats públiques catalanes, s'ha acordat que l'acte d'admissió dels estudiants serà únic.
 

Per tant, a l'hora d'establir el procediment, cal considerar si la URV és o no la universitat coordinadora:
 

 1. La URV és la universitat coordinadora:
  - Si la matrícula es realitza totalment a la URV, la preparació és la mateixa que en els altres casos.
  - Si la matrícula es realitza descentralitzadament, els/les membres representants de les altres universitats participants aportaran, d'acord amb els procediments interns que hagin establert, la documentació dels estudiants que han fet allí la preinscripció.
   
 2. La URV no és la universitat coordinadora:
  - Si la matrícula es realitza totalment a la U.C, la preparació la realitzarà aquesta universitat.
  - Si la matrícula es realitza descentralitzadament, se seguirà el procediment intern que hagi establert la U.C. El representant de la URV, aportarà la documentació generada durant el procés de preinscripció a la URV.

En màsters interuniversitaris on la URV participa, com a coordinadora o no, amb universitats de fora de Catalunya, el funcionament serà el previst al conveni que s'ha signat.

Si no es coneixen aquests convenis, caldrà que la informació la faciliti directament el/la coordinador/a.

En la mesura del possible, per a la preparació de la reunió s'hauria de seguir el mateix procediment que en el cas d'universitats catalanes.

 
Acord d'admissió
Qui: L'òrgan de selecció del Màster.
Quan:
 • Com a molt tard, la data màxima prevista per a resoldre les peticions:

       - Primera fase:
         a) Admissió parcial
            · 16 de maig *
            · 27 de juny
         b) Admissió única
            · 27 de juny
        - Segona fase:
            · 26 de setembre
* Les sol·licituds dels candidats d'ajuts a Màster Internacional s'han de resoldre en aquest període.

 • En màsters interuniversitaris no coordinats per la URV, en la data prevista per la universitat coordinadora.
Com:

1. Ha de tenir en compte:

a. La situació de la documentació a aportar, després de la revisió per la secretaria i l'Escola de Postgrau i Doctorat.

b. El nombre de places ofertes i les possibilitats de superació del nombre fixat que es preveuen en el document de Criteris per a l'admissió. Si no hi ha situació d’insuficiència de places, l’òrgan de selecció podrà admetre als alumnes sense necessitat de prioritzar-los en funció dels seus mèrits (simplement comprovant que compleixen els requisits d’accés)

c. Els criteris de selecció fixats a la Normativa d'accés i admissió.

d. En el cas d'estudiants admesos provisionalment, d'acord amb l'informe tècnic de l'Escola de Postgrau i Doctorat, l'òrgan de selecció podrà considerar-los admesos definitius.
Als estudiants que ja haguessin obtingut la resolució d'equivalència per a estudis de doctorat, signada per la direcció de l'EPD o l'autorització de l'admissió per la Comissió de Postgrau i Doctorat, l'òrgan de selecció pot incloure aquests alumnes al llistat d'admesos directament (sempre que, d'acord amb el procés de selecció, resultin adjudicataris de plaça).

e. La titulació d'accés de l'estudiant i les seves previsions de futur per recomanar-li la matrícula a un itinerari curricular, si s'escau.
 

2. Ha de fixar la proposta d'estudiants:

 • admesos
 • admesos provisionalment (estudiants amb títols estrangers), que passen a definitius
 • admesos pendents de documentació
 • admesos pendents d'acreditació de títol
 • admesos amb complements de formació
 • llista d'espera
 • exclosos


En les sol·licituds amb alguna mancança de documentació, l'òrgan de selecció pot considerar l'estudiant admès/esa pendent de documentació, pendent d'acreditació de títol o exclòs. 
 

3. Ha de determinar els beneficiaris dels Ajuts Màster (internacionals i nacionals), entre els candidats admesos. (Abans del 16 de maig)

 

Observacions:

Els candidats admesos per les situacions:

- Admès

- Admès provisional (titulació estrangera)

- Admès amb complements de formació

mantindran la reserva fins el darrer dia de matrícula (15 d'octubre)
 

Els candidats admesos per les situacions:

- Admès, pendent documentació

- Admès, pendent acreditació de títol

hauran d'aportar la documentació pendent el 30 de setembre, com a més tard, i així podran formalitzar la matrícula dins del termini (15 d'octubre). En cas contrari, perdran la reserva de la plaça.
 

Un cop pres l'acord, la secretaria del centre ja pot actualitzar al sistema informàtic l'estat en què es troba el candidat, passant de la situació inicial de preinscrit a la que ara li correspongui. Així, el candidat pot consultar a través d'internet l'estat de la seva preinscripció i obtenir una resposta adequada.  

Acord d'admissió: màsters interuniversitaris En màsters interuniversitaris entre universitats públiques catalanes, a l'hora d'establir el procediment cal considerar si la URV és o no la universitat coordinadora:


 1. La URV és la universitat coordinadora:
  Se seguirà el procediment previst per la URV (el que acabem de descriure).
   
 2. La URV no és la universitat coordinadora:
  Se seguirà el procediment establert per la universitat coordinadora, adaptant el funcionament previst per la URV.
Publicació d'estudiants admesos, admesos provisionals que passen a definitius, admesos pendents de documentació, admesos pendents d'acreditació de títol, admesos amb complements de formació, en llista d'espera i exclosos
Qui La secretaria del centre, seguint l'acord de l'òrgan responsable.
Quan: Després que l'òrgan de selecció prengui l'acord.
Com: Dins del sistema informàtic actualitzarà la situació de la preinscripció i el candidat podrà consultar-la per internet.
Publicació de l'acord: màsters interuniversitaris

El mecanisme de resolució i notificació serà el que utilitzi la universitat coordinadora.
 

Des de la universitat coordinadora, la unitat responsable de la gestió farà arribar a la resta d'universitats participants la resolució del procés d'admissió. I, una vegada aquesta informació arribi a la URV efectuarem, en la mesura del possible, el nostre propi procediment de difusió dels resultats del procés d'admissió.

Tramesa de la documentació sobre les admissions

Qui:

El/la president/a de l'òrgan de selecció, a través de la secretaria del centre.
Quan: Després de la presa de l'acord d'admissió.
Com:

Lliurant a la cap del Servei de Gestió Acadèmica:
 

- còpia de l'acta de la sessió, en la qual es relacionaran:

 • els estudiants admesos
 • els estudiants admesos provisionalment que passen a definitius: la documentació quedarà dipositada a les secretaries, a l'espera de la formalització de matrícula.
 • els estudiants admesos pendents de documentació: en el cas d'estudiants amb titulació d'accés estrangera, es comunicarà a l'Escola de Postgrau i Doctorat, per tal que des d'allí continuïn fent el seguiment.
 • els estudiants admesos pendents d'acreditació de títol
 • els estudiants amb complements de formació, amb les seves corresponents fitxes de CF degudament emplenades
 • els estudiants en llista d'espera
 • els estudiants exclosos

- la proposta, si s'escau, d'increment del nombre d'admesos, que podrà correspondre a la totalitat dels estudiants en llista d'espera o a un nombre determinat d'aquest. Com a criteri es pot considerar entre un 5% i un 10%.
 

Lliurant a l'Escola de Postgrau i Doctorat:
 

 - còpia de l'acta de la sessió, en la qual es relacionaran:

 • els estudiants admesos provisionalment, que passen a definitius.
  Quan l'Escola de Postgrau i Doctorat disposi de la documentació completa i ajustada als requisits generals dels Admesos pendents de documentació, l'enviarà a les secretaries per a la formalització de la matrícula.
Informació a la Comissió de Postgrau i Doctorat
Qui: La CPD.
Quan: En la sessió corresponent al mes d'octubre.
Com: La presidenta informa de la situació final, pel que fa al nombre de candidats admesos provisionalment, que l'òrgan de selecció els ha considerat admesos definitius.
Observacions: Prèviament, l'Escola de Postgrau i Doctorat haurà proporcionat el llistat final dels candidats admesos provisionalment, que els diferents òrgans de selecció han anat considerant admesos definitius en els Acords d'admissió.