saltar al contingut principal
Cercar
URV

FASES DEL PROCEDIMENT

II. Procediment de preinscripció candidats titulació estrangera

Formalització de la sol·licitud de preinscripció
Qui: La persona interessada o degudament autoritzada.
On: Directament a la web de la URV.
Quan: La preinscripció per part de les persones interessades es durà a terme durant les fases següents:


 • Màsters ja implantats i de nova implantació:

- Primera fase: de l'1 de març al 13 de juny

- Segona fase: de l'1 al 17 de setembre

Si després de la resolució de la segona fase encara queden places vacants, es podrá obrir una tercera fase de preinscripció a partir del 4 de setembre, que es tancarà el dia 19 de setembre, destinada a candidats amb tota la documentació en regla al finalitzar el període de preinscripció/reunió òrgan de selecció.

Els candidats que no ho compleixin seran ja exclosos tècnicament.

Com:

A la web de la URV:
 

1) emplenant la sol·licitud a la següent adreça:
 

https://wis.si.urv.es/masters/alumne/index.jsp


2) presentant la documentació requerida, mínimament, abans que finalitzi el període de la preinscripció.
 

És recomanable que transcorri el menys temps possible entre la preinscripció i el lliurament de la documentació.
 

Documentació necessària:
 

Observacions:
 • Quan el candidat confirma la preinscripció, al peu de la pantalla de confirmació apareix un missatge en què se li adverteix que ha de presentar documentació, i on pot consultar quina és aquesta documentació i els requisits que ha de complir.
Confirmació de la sol·licitud de preinscripció
Qui: L'Escola de Postgrau i Doctorat.
Quan: A partir del moment en què rebi el missatge de correu electrònic informant que s'ha completat una nova preinscripció.
Com:

Realitzant les accions següents:

 • Imprimint el full de verificació de dades (hi ha 3 models en funció de l'origen del títol d'accés) i arxivant-lo al dossier
 • Lliurant un correu confirmant la preinscripció, donant la benviguda i recordant que ha d'aportar la documentació:

model de missatge (benvinguda)

Observacions:
 • Es pot donar el cas que la preinscripció realitzada pel candidat no es confirmi adequadament. En aquest cas apareixerà el missatge següent:

"Error en l'emmagatzemament de dades"

Si això succeeix, el l'Escola de Postgrau i Doctorat no rebrà cap comunicació i aquesta preinscripció no constarà com a realitzada.
 

 • En el tràmit de preinscripció al candidat se li indica que ha d'imprimir-se el resguard, perquè és la garantia que la preinscripció s'ha fet correctament.
 • Un cop el candidat ha fet la preinscripció correctament, les seves dades personals queden donades d'alta a U-XXI, però sense vinculació a cap pla d'estudis.
Revisió de la documentació
Qui: L'Escola de Postgrau i Doctorat.
Quan: A partir del moment en què el candidat l'hagi presentat o el Centre Internacional l'hagi rebut.
Com:
 • Verificant que s'han aportat els documents (generals i específics) establerts a la normativa d'accés i admissió, i que aquests documents compleixen les condicions requerides:

- documentació necessària

L'Escola de Postgrau i Doctorat trametrà les preinscripcions als òrgans de selecció, quan els candidats amb titulació d'accés estrangera hagin presentat, mínimament, la documentació següent:

- Document identificador (passaport)
- Títol o resguard
- Expedient acadèmic (candidats no URV)
- Currículum Vitae
- La documentació específica que el Màster hagi considerat imprescindible per poder admetre als candidats

En aquesta fase, si no han presentat originals o còpia compulsada, també seran vàlids els documents escanejats. No s'exigirà en aquest moment legalització ni traducció oficial.
 

 • Lliurant al candidat una còpia del full de verificació de la documentació. El lliurament d'aquest full té els efectes de notificació de la situació administrativa en què queda la seva sol·licitud de preinscripció:
  1) En el supòsit que no hi hagi cap mancança, la sol·licitud s'incorporarà per a ser valorada a la fase d'admissió.
  2) Si hi ha alguna mancança en el compliment de requisits es pot passar l'expedient a l'òrgan responsable, per si volen considerar el candidat Admès pendent de documentació.
  3) En el supòsit que el candidat hagi aportat tota la documentació escanejada amb els requisits necessaris i només li falti acreditar els documents originals o còpies compulsades, es pot passar l'expedient a l'òrgan responsable, per si volen considerar el candidat Admès provisional.
  En aquest cas, el candidat es podrà matricular de forma condicional a que aporti els documents originals abans del 31 d'octubre.
  Les secretaries, a questa data, hauran de comprovar que el l'Escola de Postgrau i Doctorat ja ha validat i enviat la documentació corresponent a aquest conjunt d'estudiants. En cas que no s'hagi lliurat, les secretaries li hauran d'anul·lar la matrícula.
 • Una vegada l'estudiant lliuri la documentació, l'Escola de Postgrau i Doctorat ha de verificar, a més, que coincideixin les dades personals i de titulació entrades pel candidat amb les que consten a la documentació presentada.

  En el cas que un candidat empleni dues preinscripcions pel mateix Màster, modificant el número identificador, d'ofici, pels serveis tècnics sera donada de baixa la preinscripció que el número identificador no coincideixi amb la còpia del passaport.
   
 • El full de verificació ha de formar part de l'expedient.

En el cas dels candidats amb títol estranger, que hagin estat anteriorment admesos a la URV en un programa de doctorat, l'Escola de Postgrau i Doctorat actuarà de la manera següent:
 

 • Verificarà internament amb el Servei de Gestió Acadèmica que hagi estat admès i sol·licitarà a aquest Servei una fotocòpia del títol d'accés i de la resolució d'equivalència d'aquest títol o autorització de l'admissió per part de la Comissió de Postgrau i Doctorat, i ho incorporarà la documentació a l'expedient.
Comunicació de l'estat en què es troba la documentació presentada pel candidat
Qui: L'Escola de Postgrau i Doctorat.
Quan:

En funció de l'actuació del candidat, sorgeixen tres possibles moments per comunicar l'estat de la documentació:
 

 1. comunicació en el mateix moment en què presenta la documentació: si presenta la documentació personalment a l'Escola de Postgrau i Doctorat.
 2. comunicació en el moment en què es rep la documentació: si ha enviat la documentació per correu a l'Escola de Postgrau i Doctorat.
 3. comunicació entre 5 i 10 dies després d'haver tingut constància de què ha formalitzat la preinscripció: si l'Escola de Postgrau i Doctorat no ha tingut cap altra notícia d'aquest candidat.
Com: Hi ha tres maneres de procedir segons a quina de les tres situacions anteriors ens referim:

 • Situació 1, el candidat està present o pot adreçar-se a l'Escola de Postgrau i Doctorat: lliurant-li una còpia del full de supervisió de la documentació. A través d'aquest full se li notifica o bé que té la documentació correcta, o bé que té fins el dia que finalitza el període de preinscripció per completar-la, i que en cas contrari la seva sol·licitud quedarà sense efectes:

 full de verificació (estudis estrangers)
 

 • Situació 2, el candidat no està present i no pot adreçar-se a l'Escola de Postgrau i Doctorat, i ha fet arribar la documentació per correu: enviant-li un correu electrònic, adjuntant el full de notificació de l'estat de la documentació, indicant que tenen fins el darrer dia del període de preinscripció per esmenar-la. En cas contrari, la seva sol.licitud quedarà sense efectes.

model de missatge (estudiant que no està present)
 

 • Situació 3, el candidat no està present, no pot adreçar-se a l'Escola de Postgrau i Doctorat, i no ha fet arribar la documentació: enviant-li un correu electrònic, adjuntant el full de notificació de l'estat de la documentació, indicant que tenen fins el darrer dia del període de preinscripció per presentar-la. En cas contrari, la seva sol·licitud quedarà sense efectes.

En aquest cas, doncs, l'estudiant pot rebre els dos missatges següents:
 

model de missatge (avisant de què s'acosta el final del termini)

model de missatge (avisant de què s'ha acabat el termini)

Observacions: Les consultes concretes es respondran, també, concretament:


esquema de missatge (resposta concreta)

Verificació d'esmena de mancances
Qui: L'Escola de Postgrau i Doctorat.
Quan: Fins al dia en què finalitza el període de preinscripció corresponent.
Com: Revisant que s'ha aportat la documentació mínima.
Observacions:

La data màxima perquè estigui completada tota la documentació de cada estudiant és l'últim dia de preinscripció:

 • 1a fase de preinscripció: 13 de juny
 • 2a fase de preinscripció: 17 de setembre