saltar al contingut principal
Cercar
URV

FASES DEL PROCEDIMENT


I. Procediment de preinscripció candidats titulació espanyola

Formalització de la sol·licitud de preinscripció

Qui:

La persona interessada o degudament autoritzada.

On:
Directament a la web de la URV.
Quan:

La preinscripció per part de les persones interessades es durà a terme durant les fases següents:

- Màsters ja implantats i de nova implantació:

 • Primera fase: de l'1 de març al 13 de juny
 • Segona fase: de l'1 al 17 de setembre
Com:

A la web de la URV:

 1. emplenant la sol·licitud a la següent adreça: https://wis.si.urv.es/masters/alumne/index.jsp
 2. presentant la documentació requerida mínimament, abans que finalitzi el període de la preinscripció.
  És recomanable que transcorri el menys temps possible entre la preinscripció i el lliurament de la documentació.

Documentació necessària:

Observacions:
 • Quan el candidat confirma la preinscripció, al peu de la pantalla de confirmació apareix un missatge en què se li adverteix que ha de presentar documentació, i on pot consultar quina és aquesta documentació i els requisits que ha de complir.
 • Els candidats amb possessió d'un títol de Màster hauran d'informar-ho a l'hora de fer la preinscripció.
  A l'hora de la matrícula, això suposarà l'increment d'1,4% del preu del crèdit.
Màsters interuniversitaris
 • Des del curs 2009-10, en els màsters interuniversitaris entre universitats catalanes, quan la matrícula es realitza sols a la Universitat Coordinadora (U.C), la preinscripció es realitza també centralitzadament a la U.C. Els candidats ho poden fer a través de la pàgina web de la corresponent universitat participant, o directament a la de la U.C. En qualsevol cas, la documentació s'ha de lliurar a la Universitat coordinadora.
 • En els casos en què la matrícula es realitzi descentralitzadament, a través de cada universitat participant, la preinscripció también s'efectuarà directament a cadascuna d'aquestes universitats. El candidat lliurarà la documentació a la universitat on realitzi la preinscripció.
Confirmació de la sol·licitud de preinscripció
Qui: La secretaria del centre.
Quan: A partir del moment en què rebi el missatge de correu electrònic, informant que s'ha completat una nova preinscripció.
Com:

Realitzant les accions següents:

 • Imprimint la fitxa que confirma la sol·licitud i arxivant-la al dossier
 • Imprimint el full de verificació de dades i arxivant-lo al dossier
 • Imprimint, a més el següent:

  Si és un titulat de la URV i del mateix centre:
  - la informació sobre la condició de titulat i l'expedient acadèmic, mitjançant l'aplicatiu UXXI.

  Si és un titulat de la URV i diferent centre:
  - la informació sobre la condició de titulat i l'expedient acadèmic, mitjançant l'aplicatiu UXXI (els Caps de secretaria tindran accés a la consulta de tots els expedients dels estudiants de la URV).
  - el DNI que prèviament haurà reclamat a la secretaria corresponent, per tal que li envïi escanejat.
Observacions:
 • Es pot donar el cas que la preinscripció realitzada pel candidat no es confirmi adequadament. En aquest cas apareixerà el missatge següent:

"Error en l'emmagatzemament de dades"

Si això succeeix, la secretaria no rebrà cap comunicació i aquesta preinscripció no constarà com a realitzada.

 • En el tràmit de preinscripció al candidat se li indica que ha d'imprimir-se el resguard, perquè és la garantia que la preinscripció s'ha fet correctament. A més el candidat rebrà un correu electrònic amb aquesta confirmació.
 • Un cop el candidat ha fet la preinscripció correctament, les seves dades personals queden donades d'alta a U-XXI, però sense vinculació a cap pla d'estudis.
Revisió de la documentació
Qui: La secretaria del centre.
Quan: A partir del moment en què el candidat l'hagi presentat o la secretaria l'hagi rebut.
Com:
 • Verificant que s'han aportat els documents (generals i específics) establerts a la normativa d'accés i admissió, i que aquests documents compleixen les condicions requerides:

documentació necessària
 

Les secretaries de centre trametran les preinscripcions als òrgans de selecció, quan els candidats hagin presentat, mínimament, la documentació següent:

Si és un titulat de la URV:
- Currículum Vitae
- La documentació específica que el Màster hagi considerat imprescindible per poder admetre als candidats

Si és un titulat de fora de la URV (universitat espanyola):
- DNI
- Títol o resguard
- Expedient acadèmic
- Currículum Vitae
- La documentació específica que el Màster hagi considerat imprescindible per poder admetre als candidats

En aquesta fase, si no han presentat originals o còpia compulsada, també seran vàlids els documents escanejats.

Les secretaries poden pujar els documents dels candidats al sistema de carpeta compartida, en el cas que utilitzin aquest procediment.
 

 • Lliurant al candidat una còpia del full de verificació de la documentació. El lliurament d'aquest full té els efectes de notificació de la situació administrativa en què queda la seva sol·licitud de preinscripció:
 1. En el supòsit que no hi hagi cap mancança, la sol·licitud s'incorporarà per a ser valorada a la fase d'admissió.
 2. Si hi ha alguna mancança en el compliment dels requisits, es pot passar l'expedient a l'òrgan responsable, per si volen considerar el candidat Admès pendent de documentació o Admès pendent d'acreditació de títol
   
 • Una vegada el candidat lliuri la documentació, la secretaria ha de verificar, a més, que coincideixin les dades personals i de titulació entrades pel candidat amb les que consten a la documentació presentada.


En el cas que un candidat empleni dues preinscripcions pel mateix Màster, modificant el número identificador, d'ofici, pels serveis tècnics serà donada de baixa la preinscripció que el número identificador no coincideixi amb la còpia del DNI.
 

 • El full de verificació ha de formar part de l'expedient.
Comunicació de l'estat en què es troba la documentació presentada pel candidat
Qui: La secretaria del centre.
Quan:

En funció de l'actuació del candidat, sorgeixen tres possibles moments per comunicar l'estat de la documentació:
 

 1. comunicació en el mateix moment en què presenta la documentació: si presenta la documentació personalment a la Secretaria del centre.
 2. comunicació en el moment en què es rep la documentació: si ha enviat la documentació per correu a la Secretaria.
 3. comunicació entre 5 i 10 dies després d'haver tingut constància de què ha formalitzat la preinscripció: si la Secretaria no ha tingut cap altra notícia d'aquest candidat.
Com:

Hi ha tres maneres de procedir segons a quina de les tres situacions anteriors ens referim:
 

 • Situació 1, el candidat està present o pot adreçar-se a la secretaria: lliurant-li una còpia del full de supervisió de la documentació, signat per ell i el/la cap de la secretaria. A través d'aquest full se li notifica o bé que té la documentació correcta, o bé que té fins el dia que finalitza el període de preinscripció per completar-la, i que en cas contrari la seva sol·licitud quedarà sense efectes:

full verificació documentació (estudis espanyols)
 

 • Situació 2, el candidat no està present i no pot adreçar-se a la secretaria, i ha fet arribar la documentació per correu: enviant-li un correu electrònic, adjuntant el full de notificació de l'estat de la documentació, indicant-li que té fins el darrer dia del període de preinscripció per esmenar-la. En cas contrari, la seva sol.licitud quedarà sense efectes.

model de missatge (situació 2)
 

 • Situació 3, el candidat no està present i no pot adreçar-se a la secretaria, i no ha fet arribar la documentació: enviant-li un correu electrònic, adjuntant el full de notificació de l'estat de la documentació, indicant que tenen fins el darrer dia del període de preinscripció per presentar-la. En cas contrari, la seva sol.licitud quedarà sense efectes.
model de missatge (situació 3)
Verificació d'esmena de mancances
Qui: La secretaria del centre.
Quan: Fins al dia en què finalitza el període de preinscripció corresponent.
Com: Revisant que s'ha aportat la documentació mínima.
Observacions:

La data màxima perquè amb la documentació presentada pugui ser valorada per l'òrgan de selecció és l'últim dia de preinscripció:

 • 1a fase de preinscripció: 13 de juny
 • 2a fase de preinscripció: 17 de setembre