saltar al contingut principal
Cercar
URV

Trasllat d'expedient - D'uns estudis de la URV a un altre estudi/centre o a una altra universitat per continuar estudis

  • CONCEPTE: tràmit que han de fer els estudiants que han iniciat uns determinats estudis a la URV i volen continuar estudiant en un altre estudi/centre o en una altra universitat.

Tràmits per sol·licitar-lo al centre o la universitat de destí
Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

Al centre/universitat on vol continuar estudiant.

Quan

El que tingui establert cada universitat.

Pel que fa a la URV, quan tingui l'acceptació de l'altra universitat.

Com

Presentant la documentació següent:

  • En el cas de canvi d'estudis dins de la URV cal consultar el tràmit de trasllat d'expedient per reconeixement.

  • En el cas de canvi d'universitat l'estudiant haurà de consultar la gestió que tingui establerta aquella universitat.

Observacions
  • Si el trasllat li és acceptat per l'altra universitat, haurà de seguir els tràmits explicats a continuació.

  • Si el trasllat li és denegat i vol continuar els seus estudis a la URV podrà matricular-se el dia assignat.


Tràmits a la URV:
Qui

La persona interessada o degudament autoritzada.

Quan

A partir que hagi rebut l'acceptació de l'altra universitat.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

S'haurà d'abonar l'import de la taxa de trasllat, que emetrà la secretaria de centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

Per poder acceptar una sol·licitud de trasllat presentada un cop formalitzada la matrícula, caldrà que es tingui abonat l'import íntegre de la matrícula.

Si s'escau, caldrà que l'estudiant renunciï expressament a les convocatòries d'examen previstes amb posterioritat a la sol·licitud de trasllat.
 


Resolució de la sol·licitud
Qui El/La degà/na director/a del centre
Quan

Com a més tard un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En el compliment d'aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com
  • Es lliurarà a la universitat de destí la certificació acadèmica oficial dels estudis realitzats.

Efectes econòmics

No n'hi ha.