saltar al contingut principal
Cercar
URV

Superació del límit màxim de crèdits matriculats per curs

  • CONCEPTE: sol·licitud expressa per a poder excedir del nombre màxim de crèdits establerts a la normativa de permanència per a la matrícula d'un curs acadèmic.
 
Tràmits de la sol·licitud
Qui La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.
On

A la secretaria de centre/campus on es realitzen els estudis.

Quan
  • Des del 2 de maig al 30 de novembre.
  • Del 5 al 15 de febrer, només per assignatures impartides durant el segon quadrimestre 
Com

Presentant la documentació següent:

Cost S'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions de matrícula, si s'escau, que emetrà la secretaria del centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent
Observacions

És recomanable que es tramiti la sol·licitud abans del període en què li pertoqui matricular-se

 
Resolució de la sol·licitud
Qui

El/La cap de secretaria del centre

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil

Com

En el cas de resolució favorable es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant:

  • Si l'estudiant encara no s'ha matriculat, ho podrà fer incloent-hi els crèdits autoritzats.
  • Si l'estudiant ja ha fet la matrícula, regularitzant-la i lliurant-li el resguard corresponent, que inclourà la taxa de modificacions i ampliacions de matrícula, si s'escau.

En el cas de resolució desfavorable, es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada:

  • Si l'estudiant encara no s'ha matriculat, s'haurà d'ajustar al nombre de crèdits establerts.
  • Si l'estudiant s'ha matriculat, no cal que faci cap altra gestió.
Efectes econòmics

L'estudiant haurà d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula i/o el resultant de la modificació.