saltar al contingut principal
Cercar
URV

Simultaneïtat d'estudis

 • CONCEPTE: procés pel qual els estudiants demanen cursar simultàniament dos estudis universitaris en un mateix centre o en diferents centres de la URV, o bé entre la URV i una altra universitat.

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de Centre/ Campus on es volen realitzar els segons estudis.

Quan

Període: des del 2 de maig al 24 d'octubre.

Com

Presentant la documentació següent:

Sol·licitud adreçada al o a la cap de secretaria, que, si s'escau, l'eleva al deganat o direcció del centre.

 • Acreditació d'haver obtingut plaça a l'ensenyament on es vol iniciar els estudis.

 • Acreditació d'haver superat un mínim de 60 crèdits:
  - Si els estudis s’han realitzat en Centres de la URV, la secretaria de Centre/Campus imprimirà internament l’expedient acadèmic, l’últim dia del període establert.
  - Si els estudis s’han realitzat en altres universitats, l’estudiant haurà de presentar l’original o còpia confrontada del certificat acadèmic personal.

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost (vegeu, si s'escau, l'apartat d'efectes econòmics de la resolució).

Observacions

 • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs es consideraran les qualificacions obtingudes fins la data en què s'acabi el termini corresponent, moment en què l'estudiant ha de complir els requisits exigits.

 • Només és possible fer simultàniament dos ensenyaments.

 • Aquest tràmit no té la consideració de trasllat d'expedient.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El o la cap de secretaria de Centre.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim, cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

 • En aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Un cop concedida la sol·licitud de simultaneïtat, es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

Efectes econòmics

Si s'accepta la sol·licitud, aquest tràmit comporta el pagament de la taxa de trasllat als efectes de simultaneïtat en el centre de procedència i, si s'escau, la taxa d'estudi de reconeixement. Aquest tràmit no comporta el trasllat de l'expedient.

Observacions

 • El centre d'origen tramet el certificat acadèmic oficial als efectes de la simultaneïtat, en el qual han de figurar les dades relatives al seu ingrés a la Universitat.

 • El centre receptor comunica al centre d'origen les circumstàncies que poden afectar el seu expedient.

 • Es pot demanar el reconeixement dels crèdits superats al primer ensenyament, però en aquest cas no escau la transferència de crèdits.