saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixement de crèdits

Via L: Cicles Formatius de Grau Superior

 
Tràmits de la sol·licitud
Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de centre/campus on es realitzen els estudis.

Quan
  • Període: des del 2 de maig fins al 30 de novembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa de reconeixement/convalidació que emetrà la secretaria del centre, d'acord amb l'establert en el decret de preus públics vigent.

Observacions

Amb caràcter general, als estudiants que tinguin superat un CFGS, prèvia sol·licitud, se'ls podrà reconèixer la totalitat de crèdits lliures que han de cursar en els seus estudis.

 
Resolució de la sol·licitud
Qui

El/la cap de secretaria de centre

Quan

Sempre que sigui possible en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a més tard als 5 dies hàbils d'haver presentat la sol·licitud i la documentació completa, si es tracta d'una correspondència ja aprovada.

En cas contrari, com a més tard dos mesos després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En el compliment d'aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com
  • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

  • S'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant, si s'escau (les resolucions desfavorables es notificaran a l'estudiant)

  • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig i el 7 de juliol tindran efectes acadèmics pel curs 2015-16 (no podrà ser d'aplicació si les asignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2015-16).
  • Les sol·licituds presentades entre el 8 de juliol i el 30 de novembre tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2016-17.
Efectes econòmics

S'haurà d'abonar l'import del reconeixement de crèdits que emetrà la secretaria de centre, d'acord amb el decret de preus públics vigent.

Observacions
  • L'estudiant matricularà les assignatures no susceptibles de ser reconegudes que vulgui cursar el dia que li correspongui matricular-se.

  • Els reconeixements no tindran efecte si, posteriorment, l'estudiant no formalitza la matrícula i abona l'import corresponent.