saltar al contingut principal
Cercar
URV

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA, substitució entre assignatures (1r i 2n cicle)

 • CONCEPTE: la substitució significa que l'estudiant podrà canviar assignatures matriculades per d'altres i implica la modificació parcial de la matrícula una vegada transcorreguts els 5 dies naturals establerts per al seu ajustament.
 
Tràmits de la sol·licitud
Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On A la secretaria de Centre/Campus on es realitzen els estudis.
Quan
 • Període ordinari: des del dia en què s'hagi formalitzat la matrícula fins el dia 30 de novembre, per assignatures impartides durant el segon quadrimestre.
 • Període extraordinari: del 5 al 15 de febrer.
Com

Presentant la documentació següent:

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions de matrícula, que emet la secretaria del centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

L'estudiant haurà d'estar al corrent de pagament en la data de la sol·licitud.

Observacions
 • Quan la sol·licitud es presenti abans de l'1 d'octubre podrà ser resolta automàticament per la secretaria de centre.
 • Si es presenta a partir de l'1 d'octubre i fins el 30 de novembre, per a poder resoldre serà necessari comptar amb la conformitat del responsable d'ensenyament.
 • En el cas que en el període extraordinari de febrer, la substitució afecti a les assigantures de Pràctiques Externes i del Projecte Final de Carrera, es requerirà l'autorització prèvia del responsable d'ensenyament.
 • L'estudiant a temps complet haurà de mantenir un mínim de 30 crèdits matriculats. Dins d'aquest còmput s'hi hauran de mantenir les assignatures troncals i obligatòries matriculades i no superades del curs anterior.
 • L'estudiant becari que substitueixi alguna assignatura de la seva matrícula ha de tenir en compte que no ha de variar el còmput total de crèdits matriculats  tant pel que fa al compliment dels requisits acadèmics del curs actual com per a garantir el compliment dels requisits acadèmics exigits per a la concessió de la beca el curs següent.

 
Resolució de la sol·licitud
Qui

El centre on s'ha presentat la sol·licitud.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitza l'expedient de l'estudiant.

La resolució de substitució és irrevocable.

Efectes econòmics

La substitució d'assignatures no comporta la devolució de l'import de matrícula que es pogués generar. Els imports generats per les modificacions al període extraordinari de febrer haurà de ser abonats a través de rebut bancari.

Efectes acadèmics

De les assignatures substituïdes per d'altres:

 • L'estudiant no podrà gaudir de la docència ni avaluar-se de l'assignatura.

  De les assignatures incorporades:
 • L'estudiant gaudirà de tots els drets que la matrícula oficial garanteix, tenint sempre en compte la data en què formalitza la substitució.
Observacions

Els centres autoritzen les substitucions tenint en compte la capacitat de les assignatures sol·licitades i si s'escau, el compliment dels requisits establerts a la normativa de permanència.

Per a poder autoritzar la substitució d'assignatures caldrà que l'estudiant estigui al corrent del pagament de matrícula a la data de sol·licitud.