saltar al contingut principal
Cercar
URV

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA, canvi de grup i ampliació d'assignatures

  • CONCEPTE: modificacions parcials que l'estudiant vol fer a la seva matrícula inicial, transcorreguts ja els cinc dies naturals establerts per al seu ajustament. En aquest procés l'estudiant només pot sol·licitar l'ampliació de noves assignatures o el canvi de grup de les assignatures en què ja s'ha matriculat.

Tràmits per sol·licitar-les
Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria del centre on estudia.

Quan
  • Període ordinari: transcorreguts cinc dies naturals després d'haver fet la matrícula en els terminis ordinaris i fins al 15 de novembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions i ampliacions de matrícula que emet la secretaria del centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions
  • Si les modificacions es realitzen en aquest període, l'estudiant no pot fer ajustaments de matrícula.

  • Durant el període del 16 al 27 de febrer, a criteri del centre poden ampliar matrícula només els estudiants que vulguin cursar assignatures objecte de prerequisit.


Resolució de la sol·licitud
Qui

El centre on s'ha presentat la sol·licitud.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitza l'expedient de l'estudiant.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar el rebut resultant de la seva modificació, si s'escau.

Observacions

Els centres poden autoritzar les modificacions de grup o l'ampliació d'assignatures, sempre que hi hagi places vacants i l'estudiant estigui al corrent del pagament.