saltar al contingut principal
Cercar
URV

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA, ampliació d'assignatures de 1r i 2n cicle

  • CONCEPTE: modificació parcial que l'estudiant vol fer a la seva matrícula inicial, transcorreguts ja els cinc dies naturals establerts per al seu ajustament. En el procés d'ampliació es poden afegir noves assignatures a les matriculades inicialment.
 
Tràmits de la sol·licitud
Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria del Centre/Campus on es realitzen estudis.

Quan
  • Període ordinari: transcorreguts cinc dies naturals després d'haver fet la matrícula en els terminis ordinaris i fins al 30 de novembre.

  • Període extraordinari: del 5 al 15 de febrer, per assignatures impartides durant el segon quadrimestre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions de matrícula que emet la secretaria del centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions
  • Si les modificacions es realitzen en aquest període, l'estudiant no pot fer ajustaments de matrícula.

  • Quan la sol·licitud es presenti abans de l'1 d'octubre podrà ser resolta automàticament per la secretaria del Centre.

  • Si es presenta a partir de l'1 d'octubre i fins el 30 de novembre, per a poder resoldre serà necessari comptar amb la conformitat del responsable d'ensenyament.

  • Durant el període extraordinari només es podrà sol·licitar ampliació d'assignatures de segon quadrimestre. Si l'ampliació afecta a les assignatures de Pràctiques Externes i de Projecte Fi de Carrera, es requerirà l'autorització prèvia del responsable d'ensenyament.

  • Si l'ampliació de matrícula es formalitza en el període de febrer, als efectes d'aplicació del prerequisit de matrícula que afecta a les assignatures de Projecte Fi de Carrera i Pràctiques Externes, es tindran en compte la totalitat de crèdits superats incloent-hi els del 1r quadrimestre

 
Resolució de la sol·licitud
Qui

El centre on s'ha presentat la sol·licitud.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitza l'expedient de l'estudiant.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar el rebut resultant de la seva modificació, si s'escau.

L'import generat per l'ampliació corresponent al període extraordinari de febrer haurà de ser abonat a través de rebut bancari.

Observacions

Els centres poden autoritzar l'ampliació d'assignatures, sempre que hi hagi places vacants i l'estudiant estigui al corrent del pagament.