saltar al contingut principal
Cercar
URV

 • CONCEPTE: la legalització de documents acadèmics originals que han de tenir efectes a l'estranger és un procés convingut amb caràcter internacional, que requereix prèviament el reconeixement de signatures per part de les corresponents autoritats espanyoles, competència que assumeix el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En altres fases del procés, intervé el Ministerio de Justicia i, la legalització la formalitza el Ministerio de Asuntos Exteriores. En el cas dels documents de l'àmbit de la gestió acadèmica expedits per la URV, s'especifiquen els que poden ser legalitzats i les signatures, que haurà de reconèixer el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Verificació signatures de documents emesos per la URV
Qui

La persona interessada o degudament autoritzada.

Què

Podran ser objecte de reconeixement de signatura per part del Ministerio de Educación, CUltura y Deporte les signatures que constin en els documents acadèmics següents, que d'acord amb l'organització de la URV són:  Els documents universitaris següents:
 

Títols universitaris oficials.

Signa:

- El/La Rector/a (impresa en el títol)

- El/La cap del Servei de Gestió Acadèmica, o el/la cap de l'Àrea de Docència (manuscrita)
- La persona interessada (manuscrita)
 

Certificacions substitutoris de títol. No s'admet signar per ordre, absència o delegació de signatura.

En el cas de signar per delegació de competències, ha de constar l'autoritat de procedència, anotant el càrrec de qui signa i al peu de la signatura, el nom i cognoms del signatari.

Signa:

- El/La Degà/ana o Director/a del centre (manuscrita)


 

Sempre que no s'hagin de presentar en estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Acord bilateral amb UE (Suïssa), en què no és necessària la legalització.

 • Estats membres de la Unió Europea:
  • Alemanya
  • Àustria
  • Bèlgica
  • Bulgària
  • Dinamarca
  • Eslovàquia
  • Eslovènia
  • Espanya
  • Estònia
  • Finlàndia
  • França
  • Grècia
  • Holanda
  • Hongria
  • Itàlia
  • Irlanda
  • Letònia
  • Lituània
  • Luxemburg
  • Malta
  • Polònia
  • Portugal
  • Regne Unit
  • República Txeca
  • Romania
  • Suècia
  • Xipre
 • Països signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu:
  • Islàndia
  • Lietchenstein
  • Noruega
 • Acord bilateral amb la Unió Europea:
  • Suïssa
Quan

En el moment que ho requereixi:

 • Al Ministeri d'Educació, Política Social i Esports (MEPSYD), el tràmit es resolt en 2 dies, de manera general. Si venen de fora de la Comunitat Autònoma de Madrid, i poden justificar-ho, el tràmit es pot fer en un sol dia.
 • Al Ministeri de Justícia (MJ), el tràmit es resolt en 1 o 2 dies, depenent del nombre de persones a les que ha d'atendre's abans.
 • Al Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC), el tràmit es pot resoldre en un sol dia. Tenen un horari d'atenció al públic fins les 17h (de dilluns a dijous).

Abans del desplaçament, és convenient contactar amb els diferents organismes (més avall recollim les dades de contacte).

On

Segons la fase de tramitació:

A.- Documentació amb destinació a països firmants del Conveni de La Haya:

 • Reconeixement de les signatures de les Autoritats acadèmiques que expedeixen el document:
  • Ministeri d'Educació, Política Social i Esports, Servicio de Títulos (C/ Paseo del Prado, 28 Madrid. Telf. 91 5065600, extensió 65063)
 • Legalització:
  • Ministeri de Justícia, Secció de Legalitzacions (C/ San Bernardo,5, Madrid, entrada per la C/ de la Manzana. Telèfon 91 390 20 11)

B.- Documents amb destinació a països no signants del Conveni de La Haya:

 • Reconeixement de les signatures de les Autoritats acadèmiques que expedeixen el document:
  • Ministeri d'Educació, Política i Esports, Servicio de Títulos (C/ Paseo del Prado, 28 Madrid. Telf. 91 5065600, extensió 65063)
 • Legalització:
  • Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació, Secció de Legalitzacions (C/ Serrano Galvache,26. Edifici Torres Àgora, Madrid. Telèfon 91 379 16 06 ó 91 379 16 08 ó 91 379 16 09)
 • Reconeixement de les signatures anteriors:
  • Ambaixada o Consolat a Espanya del país on hagi de tenir efectes el document
  • Ministeri d'Afers Exteriors del país on hagi de presentar el document
Com

Segons la destinació:

A.- Documents amb destinació a països firmants del Conveni de La Haya:

MINISTERI D'EDUCACIÓ, POLÍTICA SOCIAL I ESPORTS

S'adreçarà a la Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions (Servei de Títols: Legalitzacions) amb el document oficial. En aquesta Unitat administrativa, faran el reconeixement de firmes, mitjançant la inserció al dors del títol o del certificat corresponent, d'una diligència, amb el següent text:

"Visto bueno: en el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para legalizar la firma de D/Dña. (nombre, apellidos y cargo) por ser, al parecer, la suya".

S'afegirà la menció de la ciutat, la referència de l'ordre Ministerial que regula el procés, data i antesignatura de l'autoritat que signi la diligència.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

Amb el document en el qual el MEPSYD ha reconegut les signatures, s'adreçarà al Ministeri de Justícia, a la Secció de Legalitzacions. En aquesta Unitat administrativa, darrera de la diligència del MEPSYD, adheriran una etiqueta amb el text de "l'apostilla" de La Haya (o legalització única), i completaran les dades allí requerides.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1.- País .............................................

El presente documento público

2.- Ha sido firmado por .........................
3.- quien actua en calidad de ................
4.- y está revestido del sello/timbre ................

Certificado

5.- en ................................................
6.- el día ............................................
7.- por ....................................................
8.- bajo el número ........................................
9.- Sello/timbre: ..........

10.- Firma .....................

Després es fa una firma/segell que uneix l'etiqueta amb el document.

B.- Documents amb destinació a països no signants del Conveni de La Haya:

MINISTERI D'EDUCACIÓ, POLÍTICA SOCIAL I ESPORTS

S'adreçarà a la Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions (Servei de Títols: Legalitzacions) amb el document oficial. En aquesta Unitat administrativa, faran el reconeixement de firmes, mitjançant la inserció al dors del títol o del certificat corresponent, d'una diligència, amb el següent text:

"Visto bueno: en el Ministerio de Educación y Ciencia para legalizar la firma de D/Dña. (nombre, apellidos y cargo) por ser, al parecer, la suya".

S'afegirà la menció de la ciutat, la referència de l'ordre Ministerial que regula el procés, data i antesignatura de l'autoritat que signi la diligència.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I COOPERACIÓ

Amb el document en el qual el MEPSYD ha reconegut les signatures, s'adreçarà al Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació, a la Secció de Legalitzacions. En aquesta Unitat administrativa, darrera de la diligència del MEPSYD, insertaran la diligència corresponent a la legalització del document.

AMBAIXADES/CONSOLATS

A continuació, la persona interessada haurà d'adreçar-se a l'Ambaixada (Secció Consular) o Consolat a Espanya del país on vol presentar els documents.
Després de verificar la documentació, li afegiran una nova diligència.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS (ESTRANGER)

Una vegada en el país de destinació, haurà de presentar tota la documentació legalitzada a Espanya, al Ministeri d'Afers Exteriors del país on ha de presentar els documents per tal que reconeguin les signatures de la diligència emesa per l'Ambaixada o Consolat del seu país a Espanya.

És convenient que si els documents poden presentar-se tant en països firmants del Conveni de La Haya, com amb els que no, es facin els tràmits en els dos Ministeris.

Observacions

En la Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions del MEPSYD hi ha la referencia de les signatures corresponents a les Autoritats acadèmiques, la signatura de les quals s'ha de reconèixer. Hi ha una excepció en el cas de documents expedits per Centres Adscrits a la Universitat, que requeriran que el reconeixement de signatura de les Autoritats acadèmiques del Centre la realitzi el Rector o Vicerector corresponent de la URV; la resta dels tràmits són els mateixos.

Si els documents a legalitzar són programes d'assignatures, la documentació ha de complir els requisits següents:

 • Els programes han d'estar enquadernats, i totes les pàgines han d'estar numerades i segellades per la universitat (centre on l'alumne té l'expedient).
 • S'ha d'incloure una diligència prèvia que doni fe que els programes són els impartits en aquell centre i que han estat cursats per la persona interessada. La diligència ha de ser signada per qualsevol autoritat acadèmica amb signatura reconeguda al MEPSYD, i la signatura ha de ser original (manuscrita).

Si els documents a legalitzar corresponen a estudis propis, caldrà prèviament realitzar alguns tràmits a travès de la via notarial.