saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició del títol, del certificat supletori del títol i del SET (1r i 2n cicle)

 • CONCEPTE: procés pel qual se sol·licita els documents que els estudiants vulguin acreditar la finalització dels estudis que estava seguint d'acord amb el previst en el pla d'estudis corresponent.

Tràmits per sol·licitar-ho
Qui La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.
On

A la seu del registre auxiliar que correspongui a la Secretaria del centre on realitza els estudis.

Quan
 • En els casos que el títol s'obtingui per la superació d'assignatures, a partir del moment que s'ha finalitzat la gestió d'actes d'aquella determinada assignatura.
 • Si s'obté per reconeixement de crèdits, els estudiants podran sol·licitar el títol un cop regularitzada acadèmicament i econòmica la seva matrícula.
 • Si l'estudiant ha matriculat més crèdits dels necessaris per obtenir el títol i abans de gaudir de totes les convocatòries d'avaluació de les assignatures matriculades, està en disposició d'efectuar la sol.licitud d'expedició del títol, pot optar per:
 1. demanar l'expedició del títol , renunciant a les convocatòries que tingui pendents
 2. ajornar la sol.licitud fins després de les avaluacions pendents

En el moment de presentar la sol·licitud d'expedició de títol, queda tancat l'expedient de l'estudiant.

 

Presentant la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc).
 • Resguard del pagament de la taxa.
La secretaria revisarà que en el moment d'accedir als estudis va presentar el títol pel qual va accedir, o va pagar els drets d'expedició.
Cost S'ha d'abonar l'import de la taxa corresponent.
Observacions

• En el moment de presentar la sol.licitud d'expedició de títol, queda tancat l'expedient de l'estudiant.

• Els estudiants titulats poden demanar el certificat supletori del títol sense cap cost adicional. No els hi podrà ser lliurat, fins que s'obtingui el nº de registre nacional, que atorga el MECD.

• El nom i cognoms que figuren en el títol seran els que consten al Registre Civil (llibre de família), DNI o certificat de canvi de nom. Caldrà fer constar a la sol·licitud de títol els accents que es considerin necessaris, quan ortogràficament correspongui.

• Els estudiants que hagin finalitzat els estudis d'un títol oficial a partir de l'entrada en vigor del RD 1044/2003, d'1 d'agost (BOE 11-09-2003), per tant, curs 2003-04, podran sol·licitar l'expedició del Suplement Europeu al Títol fent-ho constar en la mateixa sol·licitud, i abonar la taxa corresponent a tal efecte.

• A partir del curs 2009-10 la sol·licitud del títol universitari oficial genera automàticament la sol·licitud del Suplement Europeu al Títol. A efectes econòmics el Decret de preus públics engloba l'import en una única taxa.


Resolució de la sol·licitud
Qui

El centre on s'ha presentat la sol·licitud. 

Quan

A partir que l'estudiant hagi rebut la comunicació que té el títol disponible. 

Com Presentant-se l'estudiant personalment a recollir-lo, amb el resguard del títol. 
Observacions
 • Si l'estudiant no pot venir personalment a recollir el títol, podrà fer-ho una altra persona a través d'un poder notarial presentant la fotocòpia del DNI de la persona interessada.
 • Si l'estudiant resideix a una altra localitat o país podrà demanar el trasllat del títol a una oficina consular espanyola si resideix a l'estranger, o bé a la delegació del MEPSYD més propera al seu domicili.
 • Si l'estudiant no pot venir personalment a recollir el certificat substitutori del títol o el SET, podrà recollir-los un altra persona degudament autoritzada i identificada. Si l'estudiant resideix en una altra localitat o país, a petició de la persona interessada els documents es poden lliurar a través d'una empresa de missatgeria. El cost i la gestió anirà a càrrec de la persona interessada.