saltar al contingut principal
Cercar
URV

Canvi d'estudi dins un mateix programa formatiu de grau

 • CONCEPTE: procés que han de seguir els estudiants de la URV que cursen o han cursat uns estudis de grau, volen ser admesos per fer un altre ensenyament d'entre els que formen part del mateix programa formatiu de grau i se'ls pugui reconèixer un mínim de 30 crèdits a l'ensenyament de destí. També es pot demanar el canvi d'estudi entre els ensenyaments que comparteixen el primer curs.

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

Del 2 de maig al 10 de juny.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Programes de les assignatures inicialment superades, en el cas que les assignatures d'origen susceptibles de reconeixement provinguin d'un reconeixement anterior.

 • Només en els casos d'ensenyaments impartits en diferents centres:
  - Fotocopia del DNI.
  - Expedient acadèmic que imprimirà internament la secretaria, l'últim dia del període establert. (En el cas dels ensenyaments amb període d’avaluació anual i acta única, la secretaria farà la impressió el dia 25 de juny.)
  - Original i fotocopia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc.).

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que emet la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

 • Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es vulgui iniciar els nous estudis (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

 • Consulteu els Programes formatius de grau.

 • Consulteu els Graus que comparteixen íntegrament el primer curs.

 • Només es pot sol·licitar el canvi a un ensenyament.

 • Recordeu que és recomanable demanar la sol·licitud de canvi d'estudi dins d'un programa formatiu de grau i formalitzar, així mateix, la preinscripció universitària.

 • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs es consideraran les qualificacions obtingudes fins la data en què s'acabi el termini corresponent, moment en què l'estudiant ha de complir els requisits exigits. 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El deganat o direcció del Centre.

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.
* En el compliment d'aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Es notifica la resolució corresponent a la persona interessada, que conté les assignatures reconegudes i l'acceptació o la denegació del canvi d'estudi, dels estudiants a qui s'hagi reconegut 30 crèdits o més, amb la indicació clara que no tindrà reconeixement acadèmic fins que no hagi formalitzat la matrícula als nous estudis. La secretaria incorpora d'ofici a l'expedient acadèmic les assignatures reconegudes sempre que sigui possible abans que l'estudiant formalitzi la matrícula.

Efectes econòmics

 • Els estudiants als quals s'ha concedit el canvi d'estudi han d'abonar els drets de trasllat.

 • En l'aplicació de l'acord del Consell Social de la URV, els estudiants que canviïn de grau dins d'un programa formatiu de grau, o bé entre els graus que comparteixen completament el primer curs, resten exempts de l'abonament del 15% del preu dels crèdits reconeguts de les assignatures que formen part del programa formatiu de grau o en el seu cas, de les assignatures del primer curs.

 • De les assignatures reconegudes no coincidents entre els dos ensenyaments s'ha d'abonar el 15% del preu dels crèdits, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

La junta de centre aprova els criteris i el nombre de places que té en compte per acceptar les sol·licituds de canvi d'estudis dins dels programes formatius, i els fa públics. Aquests criteris són ratificats, si s'escau, per la Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària. 

Formalització de la matrícula

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, previa identificació.

Quan

Durant el període que li correspongui matricular-se i que es fa constar a la mateixa resolució.

Com

L'estudiant es matricula de les assignatures que vulgui cursar durant el curs acadèmic.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula.