saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anul·lació de matrícula per interès personal abans de l'inici de l'activitat acadèmica (5 de setembre)

 • CONCEPTE: cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la conseqüent pèrdua dels drets d'examen i de la condició d'estudiant i dels beneficis que aquest estatus comporta.
 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

Abans de l'inici de l'activitat acadèmica (5 de setembre).

Com

Presentant la documentació següent:

Observacions

Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. En aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant.

 • Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula.

Efectes econòmics

 • Si la sol·licitud d'anul·lació es presenta abans d'inici de l'activitat acadèmica (5 de setembre) i ja s'ha fet efectiu l'import de la matrícula fins a la data de la sol·licitud d'anul·lació, es tramitarà la devolució de l'import dels crèdits matriculats.

 • Si no es formalitza la sol·licitud d'anul·lació en els terminis establerts i no s'abonen els rebuts que corresponguin, aquests seran reclamats en fase d'impagament. Els estudiants que es troben en aquesta situació seran considerats suspesos temporalment. Durant el període en què estiguin en situació de suspensió temporal no se'ls podrà expedir certificats, expedients acadèmics ni el títol. No podran tampoc reprendre els seus estudis a la universitat en cursos posteriors sense abonar prèviament els imports pendents. El decret de preus públics ho estableix per a la mateixa universitat o per a una altra universitat catalana.

Observacions

 • En el cas d'anul·lació per interès personal abans de l'inici de l'activitat acadèmica:

  • Si l'estudiant ha fet efectiu l'import de la matrícula amb pagament únic, se li retornarà l'import dels crèdits matriculats. 

  • Si l'estudiant ha optat pel pagament fraccionat, caldrà estar al corrent del pagament en el moment de l'anul·lació del rebut fraccionat vençut i procedirà la devolució dels imports corresponents als crèdits matriculats i pagats.

  • Si l'estudiant no ha fet efectiu el rebut de matrícula que inclou les taxes i el 40% corresponent al primer pagament fraccionat, podrà fer-ho sempre que aboni la part corresponent a les taxes acadèmiques. 

  • Si l'estudiant no ha fet efectiu l'import corresponent de la matrícula, la sol·licitud d'anul·lació quedarà sense efectes i els rebuts pendents de pagament seguiran el procés establert. En cas de no fer-los efectius en els terminis establerts, l'estudiant quedarà en situació de suspensió.

 • L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça en el cas d'estudiants de nou accés, i quedarà sense efectes la matrícula efectuada. Per iniciar qualsevol estudi universitari, caldrà que novament facin la preinscripció oficial.

  • Als estudiants de nou accés se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula.

  • Per a la resta d'estudiants, l'anul·lació de matrícula deixa sense efectes la matrícula. Per continuar els mateixos estudis, caldrà que sol·licitin reprendre estudis.

 • En les anul·lacions de matrícula no es retornaran les quantitats abonades per l'estudiant en concepte de taxa d'estudi de convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de crèdits de pla d'estudis. Es retornaran però els imports abonats en concepte de crèdits reconeguts/convalidats.

 • No es poden fer anul·lacions parcials de matrícula. 

 • Si l'estudiant ha sol·licitat beca, la secretaria haurà de comunicar l'anul·lació a la Secció de Gestió de la Matrícula. 

 • Si l'estudiant es va matricular com a sol·licitant de beca, també quedarà anul·lada. Si ja ha percebut l'import de la beca, caldrà retornar-lo.