saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anul·lació de matrícula per trasllat d'expedient a una altra universitat pública

 • CONCEPTE: cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la conseqüent pèrdua dels drets d'examen i de la condició d'estudiant i dels beneficis que aquest estatus comporta.
 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

 • Des del dia en què s'hagi formalitzat la matrícula fins una vegada resolta la situació d'admissió o no, i en tot cas, sempre abans del 24 d'octubre.

 • Del dia 24 d'octubre fins el 15 de novembre (vegeu les observacions de l'apartat de resolució de la sol·licitud). 

Com

Presentant la documentació següent:

Observacions

Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria. 

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. En aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant.

 • Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula. 

Efectes econòmics

Si escau, es tramitarà la devolució de l'import dels crèdits matriculats, ja fets efectius.

Si no es formalitza la sol·licitud d'anul·lació en els terminis establerts i no s'abonen els rebuts que corresponguin, aquests seran reclamats en fase d'impagament. Els estudiants que es troben en aquesta situació seran considerats suspesos temporalment. Durant el període en què estiguin en situació de suspensió temporal no se'ls podrà expedir certificats, expedients acadèmics ni el títol. No podrien tampoc reprendre els seus estudis a la universitat en cursos posteriors sense abonar prèviament els imports pendents. El decret de preus públics ho estableix per a la mateixa universitat o per a una altra universitat catalana.

Observacions

 • Si la sol·licitud es presenta fins al 24 d'octubre i l'estudiant no ha fet efectiu el rebut de matrícula, es podrà autoritzar l'anul·lació sempre que aboni la part corresponent a les taxes acadèmiques. Si l'estudiant està al corrent de pagament en el moment de l'anul·lació es procedirà a la devolució dels crèdits matriculats i pagats.

 • Si la sol·licitud es presenta amb posterioritat a aquesta data i fins el 15 de novembre per poder fer efectiva l'anul·lació caldrà estar al corrent del pagament de les taxes i del 40% dels crèdits. En cas de no fer efectiu el pagament en el termini establert es procedirà a la suspensió temporal de la matrícula.

 • Amb posterioritat al 15 de novembre, si s'autoritza el trasllat d'expedient d'un estudiant, aquest haurà d'estar al corrent de pagament del 100% de l'import de la matrícula.

 • L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça, i queda sense efectes la matrícula.

 • L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça en el cas d'estudiants de nou accés, i quedarà sense efectes la matrícula efectuada. Per iniciar qualsevol estudi universitari, caldrà que novament facin la preinscripció oficial.

  • Als estudiants de nou accés se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula.

  • Per a la resta d'estudiants, l'anulació de matrícula deixa sense efectes la matrícula. Per continuar els mateixos estudis, caldrà que sol·licitin reprendre estudis.

 • En les anul·lacions de matrícula no es retornaran les quantitats abonades per l'estudiant en concepte de taxa d'estudi de convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de crèdits de pla d'estudis. Es retornaran però els imports abonats en concepte de crèdits reconeguts/convalidats.

 • No es poden fer anul·lacions parcials de matrícula. 

 • Si l'estudiant ha sol·licitat beca, la secretaria haurà de comunicar l'anul·lació a la Secció de Gestió de la Matrícula. 

 • Si l'estudiant es va matricular com a sol·licitant de beca, també quedarà anul·lada. Si ja ha percebut l'import de la beca, caldrà retornar-lo.