saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anul·lació de matrícula per malaltia greu

 • CONCEPTE: cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la conseqüent pèrdua dels drets d'examen i de la condició d'estudiant i dels beneficis que aquest estatus comporta.
 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de Centre/Campus on es realitzen els estudis.

Quan

 • Des del dia que s'hagi formalitzat la matrícula fins al 15 de desembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Observacions

Si la sol·licitud es presenta fora del termini establert, s'adreçarà directament a la gerència, des d'on s'estudiarà.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/la cap de secretaria del Centre. 

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. En el compliment d'aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil. 

Com

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant.

 • Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula.

Efectes econòmics

 • Per poder fer efectiva l'anul·lació, caldrà estar al corrent de pagament en el moment de presentació de la sol·licitud.

 • L'acceptació de l'anul·lació de la matrícula comporta la devolució de l'import dels crèdits matriculats.

 • Si no es formalitza la sol·licitud d'anul·lació en els terminis establerts i no s'abonen els rebuts que corresponguin, aquests seran reclamats en fase d'impagament. Els estudiants que es troben en aquesta situació seran considerats suspesos temporalment. Durant el període en què estiguin en situació de suspensió temporal no se'ls podrà expedir certificats, expedients acadèmics ni el títol. No podran tampoc reprendre els seus estudis a la universitat en cursos posteriors sense abonar prèviament els imports pendents. El decret de preus públics ho estableix per a la mateixa universitat o per un altra universitat catalana.

Observacions

 • L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça en el cas d'estudiants de nou accés, i quedarà sense efectes la matrícula efectuada. Per iniciar qualsevol estudi universitari, caldrà que novament facin la preinscripció oficial.

  • Als estudiants de nou accés se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula.

  • Per a la resta d'estudiants, l'anulació de matrícula deixa sense efectes la matrícula. Per continuar els mateixos estudis, caldrà que sol·licitin reprendre estudis.

 • En les anul·lacions de matrícula no es retornaran les quantitats abonades per l'estudiant en concepte de taxa d'estudi de convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de crèdits de pla d'estudis. Es retornaran però els imports abonats en concepte de crèdits reconeguts/convalidats.

 • No es poden fer anul·lacions parcials de matrícula. 

 • Si l'estudiant ha sol·licitat beca,  la secretaria haurà de comunicar l'anul·lació al Servei de Beques de la Universitat.

 • Si l'estudiant es va matricular com a sol·licitant de beca, també quedarà anul·lada. Si ja ha percebut l'import de la beca, caldrà retornar-lo.