saltar al contingut principal
Cercar
URV

LEGALITZACIONS DOCUMENTS ACADÈMICS: RECONEIXEMENT DE SIGNATURES

 • CONCEPTE: La legalització de documents acadèmics originals que han de tenir efectes a l'estranger és un procés convingut amb caràcter internacional, que requereix prèviament el reconeixement de signatures per part de les corresponents autoritats espanyoles, competència que assumeix el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
  En altres fases del procés, intervé el Ministerio de Justicia, i la legalització la formalitza el Ministerio de Asuntos Exteriores.
  En el cas dels documents de l'àmbit de la gestió acadèmica expedits per la URV, s'especifiquen els que poden ser legalitzats i les signatures, que hauran de reconèixer el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Verificació de signatures de documents emesos per la URV

 Qui

La persona interessada o la persona autoritzada.

 Què

Podran ser objecte de reconeixement de signatura per part del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte les signatures que constin en els documents acadèmics següents, que d'acord amb l'organització de la URV són:
 

 • Títols universitaris oficials.
  Signa: -El/La Rector/a (impresa en el títol)
            -El/La cap del Servei de Gestió Acadèmica, o el/la cap de l'Àrea de Docència (manuscrita)
            -La persona interessada (manuscrita)

 • Certificats supletoris de títol. No s'admet signar per ordre, absència o delegació de signatura.
  En el cas de signar per delegació de competències, ha de constar l'autoritat de procedència, anotant el càrrec de qui signa i al peu de la signatura, el nom i cognoms del signatari.
  Signa: -El/La Responsable de la Subunitat de Gestió d’Expedients i Titols o La Cap de la Secretaria (manuscrita)

 • Suplement europeu al títol.
  Signa: -El/La Secretari/ària General (impresa en el suplement)
            -El/La Cap de Secretaria del centre (manuscrita)

 • Certificat d'estudis avançats (DEA)
  Signa: -El/La Rector/a (impresa en el títol)
            -El/La cap del Servei de gestió Acadèmica, o el/la cap de l'Àrea de Docència (manuscrita)
            -La persona interessada (manuscrita)

 • Certificats acadèmics personals d'estudis conduents a un títol oficial (certificant les assignatures i els crèdits amb les qualificacions).
  Signa: -El/La Responsable de la Subunitat de Gestió d'Expedients i Titols o La Cap de la Secretaria (manuscrita)

 • Certificats de Centres adscrits a una Universitat Pública. Hauran de portar el vist-i-plau amb signatura manuscrita del Rector, Vicerector o Secretaria General, que serà la signatura que es reconegui.
  Signa: -El/La Secretari/ària de la Universitat (manuscrita)
            -El/La Secretari/ària del centre (manuscrita)
            -El/La Director/a del centre (manuscrita)

 • Certificats supletoris de títol de centres adscrits. No s'admet signar per ordre, absència o delegació. En el cas de signar per delegació de competències, ha de constar l'autoritat de procedència, anotant el càrrec de qui signa i al peu de la signatura, el nom i cognom del signatari.
  Signa: -El/La Director/a del centre (manuscrita)
           

Com

Comprovant que el document que li interessa legalitzar emès per la URV té les signatures previstes.

Quan

En el moment que ho requereixi.

On

La primera etapa de legalització de documents es fa a través de la Unidad de Legalización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Observacions

No es legalitzen els documents següents:

 • Resguard d'haver abonat les taxes per a l'obtenció d'un títol.

 • Títols propis de les universitats.

 • Certificat de la superació de la prova de conjunt de la Universitat.

 • Certificats personals d'estudis conduents al títol de doctor, en els quals només figuri la qualificació de la tesi.

 • Certificats en els quals es faci constar únicament qualsevol circumstància corresponent a la vida acadèmica de l'estudiant (matrícules, beques, ajuts, intercanvis culturals, premis extraordinaris).

 • Certificats de centre.

  Els documents acadèmics de caràcter no oficial es legitimaran via notarial. Per aquesta via també es poder ser legalitzats documents oficials.
  Per a més informació es pot adreçar a: legalizacion(ELIMINAR)@educacion.es