saltar al contingut principal
Cercar
URV

Consideració d'estudiant a temps parcial (Grau)

 • CONCEPTE: és la condició que pot sol·licitar l'estudiant que compatibilitza un contracte laboral a temps complet o a temps parcial amb els estudis a la Universitat.
  L'estudiant a temps parcial és tractat específicament com a tal a la Normativa de permanència.
 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, amb una identificació prèvia.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis.

Quan

Del 2 de maig al 30 de setembre.

Com

Presentant la documentació següent:

• Sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Document acreditatiu del seu contracte laboral, a temps complet o a temps parcial, o una altra documentació equivalent que haurà d'estar vigent en el moment de presentació de la sol·licitud
 • En el cas que la justificació aportada per l’estudiant correspongui a documents emesos a l’estranger, el centre valorarà si s’acredita suficientment el vincle laboral. 

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

 • Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).
 • L'estudiant a temps parcial ha de matricular-se cada curs acadèmic d'entre 20 i 46 crèdits ECTS, excepte en el cas que li quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.
 • No es podrà aplicar la matrícula a temps parcial d'entre 20 a 46 crèdits en aquells casos en què la Normativa de permanència obligui l'estudiant a matricular-se de les assignatures de formació bàsica i obligatòries matriculades i no superades al curs anterior. En el cas que la justificació aportada per l’estudiant correspongui a documents emesos a l’estranger, el centre valorarà si s’acredita suficientment el vincle laboral.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El degà o degana o el director o directora del Centre o, en aquells casos en què el document acreditatiu s'adeqüi a allò que estableix la Normativa acadèmica i de matrícula de la URV, el o la cap de secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentar la sol·licitud.

Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

Com

• La notificació de la resolució corresponent es lliura a la persona interessada.

Observacions

 • La vigència de la resolució es mantindrà durant els estudis, llevat que l'estudiant demani el canvi a temps complet.
 • Una vegada autoritzada la condició d'estudiant a temps parcial, aquesta s'incorpora a l'expedient de l'estudiant i la vigència es mantindrà durant tots els seus estudis. 
 • L'estudiant podrà modificar aquesta condició en el moment de la matrícula triant la condició d'estudiant a temps complet. 
 • Si una vegada formalitzada la matrícula i transcorreguts ja els cinc dies naturals posteriors, l'estudiant volgués modificar la seva condició a temps complet o a temps parcial caldrà que ho sol·liciti al centre i aboni la taxa de modificació de matrícula.