saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gestió del doctorat: procediments administratius

Dipòsit de la tesi doctoral al departament (1a fase)

  • CONCEPTE: procediment mitjançant el qual el doctorand inicia els tràmits inherents a la defensa de la tesi doctoral per obtenir el títol de doctor o doctora.
Tràmits per sol·licitar-ho
Qui El doctorand o doctoranda que vulgui defensar la tesi doctoral per obtenir el títol de doctor o doctora.
On A la secretaria del departament corresponent.
Quan Un cop acabada l’elaboració de la tesi doctoral i en la data que determini el departament, prèvia a presentar-la a l’Escola de Postgrau i Doctorat. S’ha de tenir en compte la data prevista que es reunirà la comissió acadèmica.
Com Presentant els documents següents:

La sol·licitud de defensa de tesi doctoral.
• Un exemplar de la tesi.
• L'autorització del director o dels coodirectors de la tesi amb l'informe favorable corresponent (Model d’autorització director/a tesi).
• L'autorització de la comissió acadèmica (Model d’autorització coordinador/a doctorat).
• Si el doctorand o doctoranda vol obtenir la menció de doctorat europeu o internacional, ha de consultar www.urv.cat (intranet perfil Alumne doctorat – Tràmits administratius – (Model de sol·licitud per a la Menció Europea/Internacional al títol).
• El document d'activitats del doctorand o doctoranda.

Observacions Abans de dipositar la tesi, el doctorand ha d’haver comprovat que ha abonat els rebuts corresponents a la matrícula de tutela de tesi dels cursos que correspongui.

Resolució de la sol·licitud
Qui La secretaria del departament corresponent, amb un informe favorable previ de la comissió acadèmica / l’òrgan responsable del programa de doctorat del director de la tesi doctoral.
Quan         Abans del 30/31 de cada mes, després que la comissió acadèmica del programa de doctorat s’hagi reunit i acceptat el dipòsit.
Com 1. Fent constar expressament l'acord d'acceptació del tràmit de la tesi emès per la comissió acadèmica del programa de doctorat en la part inferior de la sol·licitud i retornant l’original al doctorand o doctoranda.

2. Lliurant a l’Escola de Postgrau i Doctorat la documentació següent, com a molt tard el 30/31 de cada mes:

• L’acord d’autorització de la comissió acadèmica del programa de doctorat, a través d’un informe del coordinador o coordinadora de doctorat.
• Una còpia de l’autorització del director o  codirectors de la tesi.
• La sol·licitud de registre (inscripció del projecte) de tesi doctoral, si s'escau, en el supòsit que el títol i el director o els codirectors hagin estat modificats respecte a la inscripció inicial, i no coincideixin amb les dades de la tesi que es diposita.
• La documentació que el procés d’avaluació de la tesi hagi generat. Inclou necessàriament l’informe global sobre la qualitat de la tesi emès pel director o directora, així com l’informe de la comissió acadèmica del programa de doctorat en què es garanteixi la qualitat de la tesi presentada.
• La proposta de persones expertes en la matèria per formar part del tribunal encarregat de jutjar la tesi (tres titulars i tres suplents), amb indicació del president o presidenta i del secretari o secretària, que hauran de tenir el grau de doctor, experiència investigadora acreditada i la condició d'investigador actiu o acreditar resultats de la seva activitat de recerca reconeguts per la comunitat científica. En el supòsit de persones expertes de fora la URV, han de complir uns requisits similars, que ha d'acreditar la comissió acadèmica del programa de doctorat.
En el cas del tribunal titular, com a mínim dues persones han de ser membres externs de la URV i de les institucions col·laboradores del programa. En el cas que hagin d'actuar els membres suplents, s'ha de mantenir la mateixa proporció.
• Si el doctorand o doctoranda vol obtenir la menció de doctorat europeu/internacional, ha de portar el justificant d’haver realitzat l’estada mínima de tres mesos fora de l'Estat espanyol.