saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

MEDICINA

Places ofertes Total Requisits d'admissió Ordre de priorització Criteris Observacions

► (1)Reconeixement de 30 a 90 crèdits: 2 places (2)

► (1)Reconeixement de més de 90 crèdits: 4 places(2)(es distribueixen entre les unitats docents) 

13 places com a màxim

► La mitjana de l'expedient que porta l'estudiant ha de ser superior a 7(3)(4)(5)

► Número màxim de convocatòries esgotades en una assignatura: 4

1r Mateix Grau d’una altra Universitat espanyola

2n Convalidació d’estudis estrangers de països de l’EEES

3r Convalidació d’estudis estrangers de països de fora de l’EEES 

4t Mateixa branca de coneixement

1r Lloc de residència 

 1r Província de Tarragona
 2n Resta de Catalunya
 3r Resta de l’Estat Espanyol

2n Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.

(1) No es farà el reconeixement de crèdits de les sol·licituds que no tinguin la nota mitjana o l'equivalència de nota mitjana exigida.
(2) El nombre de places es revisarà en funció de l'impacte dels trasllats al centre.
(3) El càlcul de la mitjana de l'expedient dels alumnes que accedeixen per preinscripció als ensenyaments de la Facultat es farà segons el RD 1125/2003.
(4) Els estudiants amb estudis realitzats a l'estranger, han d'aportar el document de declaració d'equivalència de nota mitjana que expedeix la "Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación" (http://notasmedias.aneca.es/home). Sense aquest document no es podrà valorar la sol·licitud.
(5) Aquesta nota es revisarà cada curs en funció de l'evolució de la nota de tall.


- Es tindran en compte altres situacions de caràcter greu i degudament justificades.
- En el Grau de Medicina no es faran convalidacions d'estudis estrangers que afectin a les assignatures amb pràctiques clíniques per la dificultat que comporta verificar el seu caràcter eminentment pràctic.
 

FISIOTERÀPIA

Places ofertes Total Requisits d'admissió Ordre de priorització Criteris Observacions

► (1)Reconeixement de 30 a 90 crèdits: 4 places (2 places entre 30 i 60, i 2 places entre 60 i 90) (2)

► (1)Reconeixement de més de 90 crèdits: 4 places(2)

8 places com a màxim

► La mitjana de l'expedient que porta l'estudiant ha de superior a 6(3)(4)(5)

► Número màxim de convocatòries esgotades en una assignatura: 4

1r Mateix Grau d'una altra Universitat espanyola

2n Convalidació d'estudis estrangers de països de l'EEES

3r Convalidació d'estudis estrangers de països de fora de l'EEES 

4t Mateixa branca de coneixement

1r Lloc de residència 

 1r Província de Tarragona
 2n Resta de Catalunya
 3r Resta de l'Estat Espanyol

2n Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.

(1) No es farà el reconeixement de crèdits de les sol·licituds que no tinguin la nota mitjana o l'equivalència de nota mitjana exigida.
(2) El nombre de places es revisarà en funció de l'impacte dels trasllats al centre.
(3) El càlcul de la mitjana de l'expedient dels alumnes que accedeixen per preinscripció als ensenyaments de la Facultat es farà segons el RD 1125/2003.
(4) Els estudiants amb estudis realitzats a l'estranger, han d'aportar el document de declaració d'equivalència de nota mitjana que expedeix la "Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación" (http://notasmedias.aneca.es/home). Sense aquest document no es podrà valorar la sol·licitud.
(5) Aquesta nota es revisarà cada curs en funció de l'evolució de la nota de tall.

- Es tindran en compte altres situacions de caràcter greu i degudament justificades.
 

NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

Places ofertes Total Requisits d'admissió Ordre de priorització Criteris Observacions

► (1)Reconeixement de 30 a 90 crèdits: 4 places(2)

► (1)Reconeixement de més de 90 crèdits: 4 places(2) (es distribuirà entre les unitats docents)


8 places com a màxim

► La mitjana de l'expedient que porta l'estudiant ha de superior a 6(3)(4)(5)

► Número màxim de convocatòries esgotades en una assignatura: 4

1r Mateix Grau d'una altra Universitat espanyola

2n Convalidació d'estudis estrangers de països de l'EEES

3r Convalidació d'estudis estrangers de països de fora de l'EEES 

4t Mateixa branca de coneixement

1r Lloc de residència 

 1r Província de Tarragona
 2n Resta de Catalunya
 3r Resta de l'Estat Espanyol

2n Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.

(1) No es farà el reconeixement de crèdits de les sol·licituds que no tinguin la nota mitjana o l'equivalència de nota mitjana exigida.
(2) El nombre de places es revisarà en funció de l'impacte dels trasllats al centre.
(3) El càlcul de la mitjana de l'expedient dels alumnes que accedeixen per preinscripció als ensenyaments de la Facultat es farà segons el RD 1125/2003.
(4) Els estudiants amb estudis realitzats a l'estranger, han d'aportar el document de declaració d'equivalència de nota mitjana que expedeix la "Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación" (http://notasmedias.aneca.es/home) . Sense aquest document no es podrà valorar la sol·licitud.
(5) Aquesta nota es revisarà cada curs en funció de l'evolució de la nota de tall.

- Es tindran en compte altres situacions de caràcter greu i degudament justificades.