saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat d'Enologia

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

ENOLOGIA

Places trasllat / canvi PFG Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions

 6

2

8

-Graus del mateix centre

-Graus de les branques de:  

 *Ciències

 *Arquitectura i enginyeries

-Altres titulacions

- Nombre total de crèdits reconeguts

-Nota mitjana ponderada dels ECTS reconeguts

Si queden vacants en alguna de les dues tipologies de titulacions (estrangeres o no), es poden acumular a l'altra tipologia.

BIOTECNOLOGIA

Places trasllat / canvi PFG Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions

 6

2

8

-Graus del mateix centre

-Graus de les branques de:  

 *Ciències

 *Arquitectura i enginyeries

-Altres titulacions

- Nombre total de crèdits reconeguts

-Nota mitjana ponderada dels ECTS reconeguts

Si queden vacants en alguna de les dues tipologies de titulacions (estrangeres o no), es poden acumular a l'altra tipologia.

DOBLE TITULACIÓ DEL GRAU DE BIOTECNOLOGIA I BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR (*)

Places trasllats Places estrangers  Total Ordre de priorització Criteris Observacions

1

1

2

Branca de ciències -Es valora el nombre de crèdits reconeguts ponderats amb la nota de l'alumne (70% de la mitjana de l'expedient i 30% de la nota d'accés a la universitat)

Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies.

(*) Les sol·licituds de trasllat d'expedient per al doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular s'hauran de presentar a la secretaria de la Facultat de Química.

DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I BIOTECNOLOGIA (**)

Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris

5

0

0

5

-Mateix grau d'una altra universitat

-Grau de la mateixa branca a l'ETSE

-Mateixa branca URV

-Mateixa branca d'una altra universitat

-Resta estudiants

-Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència

(**) Les sol·licituds de trasllat d'expedient per al doble grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia s'hauran de presentar a la secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.