saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat d'Enologia

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places trasllat / canvi PFG Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions
6 2 8 - Graus del mateix centre
- Graus de les branques de:  
 · Ciències
 · Arquitectura i enginyeries
-Altres titulacions
- Nombre total de crèdits reconeguts
- Nota mitjana ponderada dels ECTS reconeguts
Si queden vacants en alguna de les dues tipologies de titulacions (estrangeres o no), es poden acumular a l'altra tipologia.
Places trasllat / canvi PFG Places estrangers Total Ordre de priorització Criteris Observacions
6 2 8 - Graus del mateix centre
- Graus de les branques de:  
 · Ciències
 · Arquitectura i enginyeries
-Altres titulacions
- Nombre total de crèdits reconeguts
- Nota mitjana ponderada dels ECTS reconeguts
Si queden vacants en alguna de les dues tipologies de titulacions (estrangeres o no), es poden acumular a l'altra tipologia.
Places trasllats Places estrangers  Total Ordre de priorització Criteris Observacions
1 1 2 Branca de ciències - Es valora el nombre de crèdits reconeguts ponderats amb la nota de l'alumne (70% de la mitjana de l'expedient i 30% de la nota d'accés a la universitat) Si no s'ocupen les places reservades per a alguns accessos, les vacants es poden acumular a les altres vies.
Places trasllats Places estrangers Programa Formatiu de Grau Total Ordre de priorització Criteris
2 2 -- 4 - Mateix grau d'una altra universitat
- Grau de la mateixa branca a l'ETSE
- Mateixa branca URV
- Mateixa branca d'una altra universitat
- Resta estudiants
- Expedient acadèmic dels estudis de la universitat de procedència