saltar al contingut principal
Cercar
URV

Acreditació del nivell B2

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

 • En el moment de presentar la documentació general necessària per a la matrícula.
 • Durant tot el període dels estudis de grau i sempre abans de sol·licitar l’expedició del títol oficial.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius). 

 • Queden exclosos (*) del requisit del nivell mínim del B2 de llengua estrangera els casos que es detallen a continuació:
   
  • Estudiants que hàgin iniciat els estudis abans del curs acadèmic 2014-15.
  • Estudiants ja llicenciats, diplomats o graduats que accediu a un grau.
  • Estudiants que s'adaptin des d'una llicenciatura o una diplomatura a un grau.
  • Estudiants que accedeixin per la via de més grans de 25, 40 i 45 anys.
  • Estudiants amb necessitats educatives especials, segons criteris de UNIDISCAT.

(*) Aquests estudiants a qui no es requereix el nivell B2, els serà d'aplicació el requeriment d'un nivell mínim B1 que estableix la competència C1 del Currículum Nuclear de la URV.
 

Queden exempts de la necessitat d'acreditar el nivell B2 de llengua estrangera els estudiants que cursen les titulacions universitàries que tenen per objecte l'estudi de terceres llengües sempre que impliquin un mínim de 30 ECTS d'aprenentatge d'una tercera llengua i que en aquest aprenentatge s'avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió oral i comprensió i expressió escrites).

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El degà o degana o el director o directora  del centre o, en aquells casos en què el document acreditatiu s'adeqüi a allò que estableix la Normativa acadèmica i de matrícula de la URV, el/la responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud.
Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

Com

S'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant, si s'escau (les resolucions desfavorables es notificaran a la persona interessada).

Observacions

Per poder sol·licitar el títol oficial és imprescindible que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, l’estudiant hagi pogut acreditar la superació del coneixement d'una llengua de les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.