saltar al contingut principal
Cercar
URV

estil-sga.css

Taula d'Adaptacions (del pla 1992 al 2002)

1r. cicle pla 1992

Crèdits

1r. cicle pla 2002

Crèdits

1r. cicle complert

156

1r. cicle complert

186

(observacions)

Taula d'Adaptacions (del pla 1992 al 2002)

Assignatures pla 1992

Crèdits

Assignatures pla 2002

Crèdits

Dret Administratiu I

9

Dret Administratiu I i II

9

Dret Administratiu II

9

Dret Administratiu III i IV

9

Dret Civil I

9

Dret Civil I

6

Dret Civil II

7,5

Dret Civil II

7,5

Dret Civil III

7,5

Dret Civil III

6

Dret Civil IV

6

Dret Civil IV

6

Dret Civil V

6

Dret Civil V

6

Dret Constitucional I

9

Dret Constitucional I

7,5

Dret Constitucional II

7,5

Dret Constitucional II

6

Dret Constitucional III

4,5

Dret Constitucional III

6

Dret Eclesiástico del Estado

4,5

Derecho Eclesiástico del Estado

4,5

Dret Financiero y Tributario I

7,5

Derecho Financiero y Tributario I

7,5

Dret Financiero y Tributario II

7,5

Derecho Financiero y Tributario II

7,5

Dret Internacional Privat

9

Dret Internacional Privat

9

Dret Internacional Públic

9

Dret Internacional Públic

9

Dret Mercantil I

9

Dret Mercantil I

9

Dret Mercantil II

7,5

Dret Mercantil II

7,5

Dret Penal I

9

Dret Penal I

9

Dret Penal II

9

Dret Penal II

9

Dret Processal Civil

7,5

Dret Processal Civil

7,5

Dret Processal Penal

4,5

Dret Processal Penal

4,5

Dret Romà

9

Dret Romà

7,5

Dret del Treball i la Seguretat Social

9

Dret del Treball i la Seguretat Social

9

Economia Política i Hisenda Pública Pública I

4,5

Economia Política i Hisenda Pública I

4,5

Economia Política i Hisenda Pública II

4,5

Economia Política i Hisenda Pública II

4,5

Filosofia del Dret

4,5

Filosofia del Dret

4,5

Història del Dret Espanyol

7,5

Història del Dret Espanyol

7,5

Institucions de Dret Comunitari

7,5

Institucions de Dret Comunitari

7,5

Introducció al Dret Processal

6

Introducció al Dret Processal

6

Practicum I

4,5

Practicum I

4,5

Practicum II

4,5

Practicum II

6

Practicum III

6

Practicum III

4,5

Teoria del Dret

7,5

Teoria del Dret

6

Ciència Política

4,5

Ciència Política

4,5

Dret del Medi Ambient

4,5

Fonaments de Dret Públic Ambiental

4,5

Anàlisi Jurídico-Econòmica del Sector Públic

3

Anàlisi Econòmica del Sector Públic

4,5

Criminologia

4,5

Criminologia

4,5

Dret de la navegació

3

Dret de la navegació aèria i marítima

4,5

Dret Lingüístic i Llenguatge Jurídic

4,5

Llenguatge Jurídic

4,5

Dret Local i Urbanístic

4,5

Dret Local

4,5

Dret Registral i Dret Notarial

4,5

Dret Immobiliari Registral

4,5

Drets Humans

4,5

Dret Internacional dels Drets Humans

4,5

Desenvolupament Dret Comunitari

4,5

Acció Exterior de la Unió Europea

4,5

Desenvolupament del Dret del Medi Ambient

4,5

Dret Penal Ambiental

4,5

Execució Penal

4,5

Execució Penal

4,5

L'arbitratge de Dret Privat

3

L'arbitratge de Dret Privat

4,5

Història del Dret Català: Institucions Públiques

4,5

Història del Dret Català

4,5

Mètode jurídic i casuisme

3

Mètode jurídic i casuisme

4,5

Dret dels consumidors

4,5

Dret privat del consum i del turisme

4,5

Desenvolupament del Dret del Treball i de la Seguretat Social

7,5

Règim general de la Seguretat Social

4,5

Dret concursal

4,5

La tutela judicial de l'empresa

4,5

Desenvolupament del Dret Financer i Tributari

3

Règim Financer i Tributari de les Comunidats Autònomes

4,5

Nacionalitat i Estrangeria

3

Nacionalitat i Estrangeria

4,5

Història del Dret Català: Institucions Privades

4,5

Història del Dret Català

4,5

Dret del Comerç Internacional

4,5

Dret del Comerç Internacional

4,5

Sociologia del Dret

4,5

Sociologia del Dret

4,5

Contractació Mercantil

4,5

Contractació Mercantil

4,5

Observacions
 • En el cas d'adaptació de tot el 1r. cicle, atès que el període d'escolaritat és menor en el pla 1992, l'estudiant per poder obtenir el títol de llicenciat haurà de superar els continguts formatius que determini el centre, fins arribar als 300 crèdits:
  156 crèdits cursats al 1r. cicle pla 1992
  120 crèdits cursats al 2n. cicle pla 2002
  24 crèdits de continguts formatius
 • Les assignatures superades al pla 1992 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.


Calendari d'Extinció (Pla 1992)
Curs 2002-03 Curs 2003-04 Curs 2004-05 Curs 2005-06 Curs 2006-07
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen 1r. curs Extingit --- ----
2n. curs Tutoria 2n. curs Examen 2n. curs Extingit --- ---
3r. curs Docència 3r. curs Tutoria 3r. curs Examen 3r. curs Extingit ---
4t. curs Docència 4t. curs Docència 4t. curs Tutoria 4t. curs Examen 4t. curs Extingit
Observacions alumnes:
 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2002), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2002-03.
Observacions professors/es:
 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.