saltar al contingut principal
Cercar
URV

estil-sga.css

1R. CICLE PLA 1992 Crèdits 1R. CICLE PLA 2002

Crèdits

1r, cicle complert

150

1r. cicle complert

150
(observacions)

Taula d'Adaptacions (del pla 1992 al 2002)
Taula d'Adaptacions (del pla 1992 al 2002)

Comptabilitat Financera

9

Introducción a la Comptabilitat

6

Comptabilitat de Societats

4,5

Comptabilitat Financera

6

Dret Mercantil

9

Dret de l'Empresa

6

Organització de l'Empresa

9

Organització d'Empreses

6

Administració d'Empreses

6

Microeconomia I

6

Microeconomia I

6

Microeconomia II

6

Microeconomia II

6

Macroeconomia I

6

Macroeconomia I

6

Macroeconomia II

6

Macroeconomia II

6

Estadística (Introducció)

6

Estadística I

6

Estadística Empresarial

6

Estadística II

6

Matemàtiques Empresarials

6

Matemàtiques Empresarials II

6

Estructura Econòmica Mundial

6

Economia Mundial

6

Comptabilitat de Costos

9

Comptabilitat de Costos

6

Auditoría Contable I

4,5

Auditoria Comptable

6

Gestió de Màrketing

4,5

Direcció de Màrketing

6

Gestió Financera

4,5

Direcció Financera: Finançament

6

Anàlisi d'Inversions

4,5

Fonaments de Mercats Financers

6

Econometria I

4,5

Econometria I

6

Econometria II

4,5

Econometria II

6

Anàlisi Matemàtica

9

Matemàtiques Empresarials I

6

Complements de Matemàtiques Empresarials

6

Estructura Econòmica Espanyola

9

Economia Espanyola

6

Anàlisi de Dades Econòmiques

6

Direcció General i Estratègica de l'Empresa

9

Direcció Estratègica

6

Estratègies Empresarials

6

Anàlisi de Balanços

4,5

Anàlisi dels Estats Financeros

6

Matemàtiques de les Operacions Financeres I

4,5

Matemàtiques de les Operacions Financeres

6

Tècniques Operatives de Gestió

4,5

Optimització Matemàtica

6

Fonaments de Màrketing

4,5

Introducció al Màrketing

6

Economia de l'Empresa

9

Direcció Financera: Inversió

6

Disseny Organizatiu

6

Dret Laboral

4,5

Dret del Treball

6

Anàlisi Financera

4,5

Finances Corporatives

6

Fiscalitat de l'Empresa I

6

Fiscalitat de l'Empresa

6

Matemàtiques de les Operacions Financeres II

6

Anàlisi de les Operacions Financeres

6

Economia Industrial

6

Teoria de l'Organització Industrial

6

Gestió de la Producció

6

Direcció d'Operacions

6

Fiscalitat de l'Empresa II

6

Sistema Fiscal

6

Tècniques de Planificació Comptable

9

Comptabilidad Sectorial

6

Comptabilidad Financera II

6

Mercats Financers

4,5

Mercats Financers

6

Productes i Instruments Financers

4,5

Instruments Financers

6

Dret Tributari

4,5

Dret Tributari

6

Sociologia de l'Organització i de l'Empresa

6

Sociologia de l'Empresa

6

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social

4,5

Mètodes d'Investigació Social

6

Consolidació de la Informació Comptable

4,5

Consolidació dels Estats Financers

6

Comptabilitat Informatitzada

4,5

Sistemes Comptables Informatitzats

6

Dret Bancari i Borsari

4,5

Dret Bancari i Borsari

6

Economia Catalana

4,5

Economia Catalana

6

Processos d'Integració Europea

6

Economia Internacional i Integració Econòmica

6

Investigació Operativa

6

Investigació Operativa

6

Informàtica de Gestió

6

Informàtica Aplicada a la Gestió de l'Empresa

6

Gestió Comercial Internacional

4,5

Màrketing Internacional

6

Màrketing Turístic

4,5

Màrketing de Serveis

6

Formació en l'Àmbito de l'Empresa

6

Sociologia Industrial

6

Pràctiques Empresarials

9

Pràctiques Empresarials I

6

Pràctiques Empresarials II

6

Estudis en el Marc de Convenis Internacionals

9

Estudis en el Marc de Convenis Internacionals I

6

Estudis en el Marc de Convenis Internacionals II

6

Política Econòmica

6

Política Industrial

6

Gestió de Recursos Humans

4,5

Direcció de Recursos Humans

6

Assignatures pla 1992

Crèdits

Assignatures pla 2002

Crèdits
Observacions
 • Atès que la càrrega lectiva i el període d'escolaritat dels dos plans d'estudis són igual, no és necessari fixar continguts formatius.
 • Les assignatures superades al pla 1992 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.


Calendari d'Extinció (Pla 1992)
Curs 2002-03 Curs 2003-04 Curs 2004-05 Curs 2005-06 Curs 2006-07
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen 1r. curs Extingit --- ----
2n. curs Tutoria 2n. curs Examen 2n. curs Extingit --- ---
3r. curs Tutoria 3r. curs Examen 3r. curs Extingit --- ---
4t. curs Tutoria 4t. curs Examen 4t. curs Extingit --- ---
Observacions alumnes:
 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrá finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2002), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2002-03.
Observacions professors/es:
 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.