saltar al contingut principal
Cercar
URV

Curs d'adaptació Grau d'Infermeria

Codi Assignatura Ects Tipologia Durada
18204118 Pràctiques Clíniques Comunitàries II 8 Obligatòria Anual
18204119 Pràctiques Clíniques Hospitalàries II 8 Obligatòria Anual
18204120 Pràctiques Clíniques en Serveis Especials de Gestió Clínica 8 Obligatòria Anual
18204121 International Nursing 6 Obligatòria Anual
18204301 Treball Fi de Grau 12 Obligatòria Anual

Taula d'adaptació

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Diplomatura d'Infermeria)

ASSIGNATURES PLA NOU

(Grau d'Infermeria)

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS

18031001

18061001

Administració de Serveis d'infermeria 7,5

18204115

18214115

18224115

Gestió i Experiència Organitzativa 6

18031002

18061002

Ciències Psicosocials Aplicades I 4,5

18204005

18214005

18224005

Fonaments de Psicologia Aplicada 6

18031021

18061003

Ciències Psicosocials Aplicades II 6

18204006

18214006

18224006

Relació Terapèutica i Comunicació en la Infermeria 6

18031016

18061017

Estructura i Funció del Cos Humà 10,5

18204001

18214001

18224001

Estructura i Funció del Cos Humà 6

18204002

18214002

18224002

Funció del Cos Humà 6

18204004

18214004

18224004

Biologia i Microbiologia 6

18031017

18061018

Farmacologia 6

18204107

18214107

18224107

Farmacologia 6

18031019

18061020

Fonaments d'Infermeria 15

18204101

18214101

18224101

Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 9

18031101

18061101

Història del Cuidatge en Infermeria. Models i Desenvolupament Científic en Infermeria 4,5

18204010

18214010

18224010

Antropologia i Ciutadania 6

18031004

18061005

Infermeria Comunitària I 6

18204003

18214003

18224003

Bioestadística 6

18031005

18061006

Infermeria Comunitària II i 10,5

18204104

18214104

18224104

Infermeria en la Persona Adulta 12

18031011

18061012

Infermeria Medicoquirúrgica I 15

18031007

18061008

Infermeria Geriàtrica 7,5

18204105

18214105

18224105

Infermeria en la Persona Gran 9

18031008

18061009

Infermeria Materno-Infantil 15

18204102

18214102

18224102

Infermeria en la Gestació, Infància i Adolescència 6

18031012

18061013

Infermeria Medicoquirúrgica II i 12

18204106

18214106

18224106

Infermeria en Situacions Complexes de Salut Mental i Física 12

18031015

18061016

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental 9

18031003

18061004

Introducció a la Infermeria Comunitària 7,5

18204007

18214007

18224007

Salut Pública i Educació per a la Salut 6

18031010

18061011

Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica 10,5

18204103

18214103

18224103

Infermeria en la joventut 9

18031020

18061021

Legislació i Ètica Professional 4,5

18204009

18214009

18224009

Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals d'Infermeria 6

18031018

18061019

Nutrició i Dietètica en Infermeria 6

18204108

18214108

18224108

Principis de Nutrició a Infermeria 3
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES  

18031019

18061020

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits de Fonaments d'Infermeria i 6

18204110

18214110

18224110

Pràctiques Clíniques I 9

18031021

18061003

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals de Ciències Psicosocials Aplicades II 1,5

18031002

18061002

Pràctiques Incloses als Crèdits Totals de Ciències Psicosocials Aplicades I 1,5

18204109

18214109

18224109

Introducció a les Pràctiques Clíniques 3

18031006

18061007

Pràcticum Comunitari i 6

18204111

18214111

18224111

Pràctiques Clíniques Comunitaàries I 9

18034011

18061012

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica i 1,5

18031007

18061008

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Infermeria Geriàtrica 1,5

18031013

18061014

Pràcticum Medicoquirúrgic I i 6

18204112

18214112

18224112

Pràctiques Clíniques Hospitalàries I 9

18031011

18061012

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica I i 1,5

18031012

18061013

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica II 1,5

18031014

18061015

Pràcticum Medicoquirúrgic II i 7,5

18204113
18214113
18224113

18204114
18214114
18224114

18204117
18214117
18224117

Pràctiques Clíniques en Unitats d'Atenció Geriàtrica

i

Pràctiques Clíniques en Unitats de Crítics
i

Pràctiques Clíniques en Unitats de Psiquiatria i de Salut Mental

8

8

8

18031001

18061001

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Administració de Serveis d'Infermeria i 1,5

18031005

18061006

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Infermeria Comunitària II i 3

18031015

18061016

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental i 4,5

18031008

18061009

Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Infermeria Materno-Infantil i 4,5

18031101

18061101

Pràctiques Incloses als Crèdits Totals d'Història del Cuidatge en Infermeria. Models i Desenvolupament Científic en Infermeria 1,5

18031218

18061217

Antropologia Social i Cultura de la Salut 4,5 18204201
18214201
18224201
Introducció a la investigació Qualitativa en Infermeria 3
18031207 Aprofundiment Pràctic de Procediments i Proves Diagnòstiques* 4,5      

18031217

18061216

Atenció d'Infermeria a la Gent Gran amb Problemes Sociosanitaris 4,5

18204223
18214223
18224223

Suport a la Dependència i a la Salut de la Persona Cuidadora 3

18031209

18061209

Atenció d'Infermeria en Situacions d'Urgència * 4,5      

18031208

18061208

Comunicació en el Cuidatge d'Infermeria* 4,5      

18031220

18061219

Cures d'Infermeria en Processos Terminals 4,5 18204214
18214214
18224214
Malalts Terminals i Cures Paliatives 3

18031212

18061213

Desenvolupament Professional* 4,5      

18031210

18061210

Desigualtats Socials i Salut* 4,5      

18031215

18061211

Dilemes Ètics Relacionats amb la Pràctica d'Infermeria* 4,5      

18031203

18061203

Evolució i Influència de la Sexualitat Humana* 4,5      

18031221

18061220

Fonaments de Cerca d'Informació Eletrònica* 4,5      

18031205

18061205

Gestió de la Qualitat Total en els Serveis Sanitaris 4,5 18204204
18214204
18224204
Metodologia en Gestió de Qualitat 3

18031219

18061218

La Infància amb Problemes Especials 4,5 18204218
18214218
18224218
La Infància i l'Adolescència Hospitalitzada 3

18031202

18061202

Infermeria Internacional* 4,5      

18031216

Infermeria i Salut Laboral* 4,5      

18031204

18061204

Programes de Salut a Escala Local 4,5 18204221
18214221
18224221
Programes de Salut 3

18031213

18061214

Relacions Humanes en l'Atenció d'Infermeria* 4,5      

18031201

18061201

Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria 4,5 18204210
18214210
18224210
Introducció a les Tècniques Complementàries en els Cuidatges d'Infermeria 3
18031202
18061202
Infermeria Internacional 4,5 18204205
18214205
18224205
International Nursing 3

18031206

18061206

Tècniques Expressives i Artiteràpia Aplicada a l'Atenció d'Infermeria* 4,5 18204213
18214213
18224213
Salut Mental Positiva: de la Normalitat a la Patologia 3

18031211

18061212

Tècniques de Recollida de Dades i Avaluació de Resultats* 4,5      

18031214

18061215

Vellesa, Cultura i Societat* 4,5      

*L'adaptació d'aquestes assignatures s'anirà actualitzant a mida que s'activin les assignatures optatives del nou pla.