saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Geografia

Taula d'Adaptacions

Assignatures pla 1993
Crèdits
Assignatures pla 2001
Crèdits
1r. cicle complert
150
1r. cicle complert

180

(observacions)

Geografia Física d'Espanya
6
Geografia d'Espanya I
6
Geografia Humana i Regional
6
Geografia d'Espanya II
6
Geografia d'Europa I. Les Comunitats Europees
6
Geografia d'Europa I. Europa Nòrdica, Central i Oriental
6
Geografia d'Europa II. Els Països Mediterranis
6
Geografia d'Europa II. Països Mediterranis
6
Geomorfologia
6
Geografía Fíaica I. Geomorfologia
6
Climatologia
6
Geografia Física II. Climatologia
6
Geografia Humana Població
6
Geografia Humana I. Població
6
Geografia Humana Assentaments
6
Geografia Urbana o Geografia Rural
6
Introducció a l'Estadística
6
Mètodes Quantitatius en Geografia
6
Introducció a la Cartografia
6
Cartografia I. Cartografia General
6
Geografia Física Aplicada I
6
Geografia Física Aplicada I. Geomorfologia i Biogeografia
6
Geografia Física Aplicada II
6
Geografia Física Aplicada II. Climatologia e Hidrogeografia
6
Geografia Humana Aplicada I. Geodemografia
6
Geografia Humana Aplicada I. Geodemografia
6
Geografia Humana Aplicada II. Assentaments Humans
6
Geografia Humana Aplicada II. Ciutat i Planificació Urbana
6
Ordenació del Territori I
6
Ordenació del Territori I
6
Ordenació del Territori II
6
Ordenació del Territori II
6
Teoria i Mètodes de la Geografia I
6
Teoria i Mètodes de la Geografia I
6
Teoria i Mètodes de la Geografia II
6
Teoria i Mètodes de la Geografia II
6
Introducció a la Història
12
Història de les Formacions Socials I. Del Neolític al Feudalisme
6
Història de les Formacions Socials II. Del Mercantilisme a la Globalització
6
Història Contemporània Universal
12
Història Contemporània Universal II
6
Geografia Econòmica
6
Geografia Humana II. Geografia Econòmica
6
Geografia de Catalunya
6
Geografia de Catalunya
6
Biogeografia
6
Geografia Física. Biogeografia
6
Cartografia Automàtica i Fotointerpretació
6
Fotointerpretació
6
Sistemes d'Informació Geogràfica
6
Introducció als Sistemes d'Informació Geogràfica
6
Geografia del Turisme i de l'Oci
6
Geografia dels Espais Turístics
6
Geografia del Medi Ambient
6
Geografia Física i Medi Ambient
6
Hidrogeografia
6
Hidrogeografia
6
Edafologia
6
Edafologia
6
Geografia Rural
6
Geografia Rural
6
Geografia Urbana
6
Geografia Urbana
6
Geografia dels Països Subdesenvolupats
6
Geografia dels Països Subdesenvolupats
6
Geofísica
6
Geofísica
6
Introducció a l'Antropologia Social
12
Antropologia Social i Cultural
6
Climatologia Ambiental
6
Climatologia Urbana i de la Contaminació Atmosfèrica
6
Avaluació de Riscos i Impactes Ambientals
6
Anàlisi dels Riscos Naturals
6
Avaluació dels Impactes Ambientals
6
Geografia de la Percepció
6
Geografia de la Percepció
6
Geografia Política
6
Geografia Política
6
Planificació Territorial de Catalunya
6
Planificació Territorial de Catalunya
6
Teoria Regional
6
Organització Territorial
6
Història Contemporània d'Espanya
12
Història Contemporània d'Espanya I
6
Història Contemporània d'Espanya II
6
Tècniques Qualitatives d'Investigació
6
Tècniques I: Tècniques Qualitatives d'Investigació
6
Teledetecció
6
Teledetecció Aplicada a la Geografia
6
Anàlisi de l'Actualitat Mundial
12
Anàlisi de l'Actualitat Mundial I
6
Anàlisi de l'Actualitat Mundial II
6
Treball d'Investigació
9
Treball d'Investigació
9
Pràctiques
6
Pràctiques Externes
9

Observacions

 • En el cas d'adaptació de tot el 1r. cicle, atès que el període d'escolaritat és menor en el pla 1993, l'estudiant per poder obtenir el títol de llicenciat haurà de superar els continguts formatius que determini el centre, fins arribar als 300 crèdits:
  150 crèdits cursats al 1r. cicle pla 1993
  120 crèdits cursats al 2n. cicle pla 2001

  30 crèdits de continguts formatius
 • Les assignatures superades al pla 1993 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1999)

Curs 2001-02 Curs 2002-03 Curs 2003-04 Curs 2004-05 Curs 2005-06 Curs 2006-07
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen 1r. curs Extingit --- ---- ---
2n. curs Docència 2n. curs Tutoria 2n. curs Examen 2n. curs Extingit --- ---
3r. curs Docència 3r. curs Docència 3r. curs Tutoria 3r. curs Examen 3r. curs Extingit ---
4t. curs Docència 4t. curs Docència 4t. curs Docència 4t. curs Tutoria 4t. curs Examen 4t. curs Extingit

Observacions alumnes:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2001), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2001-02.

Observacions professors/es:

 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.