saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Nutrició Humana i Dietètica

Amb el grau de Nutrició Humana i Dietètica es proposa formar professionals que duguin a terme activitats orientades a l’alimentació de la persona o grups de persones, adequades a les necessitats fisiològiques i, si és el cas, patològiques, i d’acord amb els principis de protecció i promoció de la salut, prevenció de malalties i tractament dieteticonutricional quan es necessiti.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Nutrició Humana i Dietètica

Acord del Consell de Ministres 12 d'agost de 2014
Publicació del pla d'estudis al BOE 20 de maig de 2015
Titulació Graduat o Graduada en Nutrició Humana i Dietètica
Branca Ciències de la salut
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 153
Optatius 18
Treball fi de grau 9
Places 80
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Reus)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès

Pràctiques externes

Es tracta de pràctiques professionals amb una avaluació final de competències en hospitals, centres d'assistència primària i sociosanitaris, organitzacions comunitàries, indústries alimentàries i de restauració col·lectiva, que permetin incorporar els valors professionals i les competències pròpies de l'àmbit clínic, administratiu o de salut pública relacionades amb la nutrició humana i dietètica.

En aquestes pràctiques es posen en funcionament una sèrie de competències que tenen com a resultat:

 • Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es pot aplicar.
 • Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.
 • Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
 • Desenvolupar un esperit crític, analític, creatiu a l'hora de valorar la realitat.
 • Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics a què recorren més sovint els professionals de l'àmbit.

Perfil recomanat

Els estudiants que vulguin accedir a aquest grau seria convenient que tinguessin un bon nivell en les assignatures de Química, Biologia, Física, etc.

 Objectius

 • Proporcionar una formació bàsica en ciències de la salut, en la composició dels aliments, la naturalesa dels nutrients i el metabolisme en l'organisme.
 • Conèixer els processos bàsics en l'elaboració, la transformació i la conservació dels aliments i la higiene alimentària.
 • Proporcionar formació en les necessitats nutricionals de les persones en funció de les diferents etapes de la vida.
 • Oferir coneixements sobre els efectes de l'alimentació en la salut i la manera com la que poden utilitzar-se els aliments per fomentar la salut i reduir el risc de les malalties.
 • Ensenyar a dissenyar plans d'actuació dietètica i realitzar protocols d'avaluació de l'estat nutricional identificant els factors de risc nutricional respectant preferències, costums i creences alimentàries dels individus, tenint en compte l'evidència científica.
 • Proporcionar les eines necessàries per intervenir en el disseny, la realització i la validació d'estudis epidemiològics nutricionals.
 • Capacitar en el disseny i realització de programes d'intervenció en alimentació i  nutrició en la comunitat.

Treball fi de grau

És el resultat de revisar i executar la llista de competències que l'estudiant ha assimilat al llarg del grau, d'elaborar i exposar diferents casos clínics per àmbits d'actuació, i de fer-ne l'avaluació mitjançant una prova multiestació amb participació de pacients estandarditzats, maniquins, gràfics i casos problema.

Competències

La formació bàsica té com a objectiu formar persones capaces dedesenvolupar les competències professionals del dietista-nutricionista amb criteris d'eficàcia, d'eficiència i de qualitat assistencial.

 • Conèixer el paper de l'alimentació en la salut individual i col·lectiva i poder incidir en el consum d'aliments i en les raons de la tria per part de les persones (costums, tradicions, creences religioses, tabús, publicitat, preocupació per la salut).
 • Aplicar tots els coneixements bàsics de dietètica en la manipulació dels aliments (higiene, conservació, cocció i altres elaboracions culinàries, presentació) per assolir una elaboració correcta de dietes normals i per a persones amb necessitats específiques per raons fisiològiques (exercici físic, gestació) o patològiques (dietes hospitalàries o per a pacients ambulatoris).
 • Desenvolupar programes o activitats de promoció de la salut, contribuint a l'educació nutricional de la població, fomentant un ús racional dels aliments i desenvolupant processos d'educació que promoguin hàbits saludables en famílies, grups o comunitats.
 • Ser capaç d'assessorar en el desenvolupament, comercialització, etiquetatge, comunicació i màrqueting dels productes alimentaris d'acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, sent capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic, i comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.
 • Integrar els valors i les actituds del codi deontològic de la professió i afavorir la reflexió ètica.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que li permetin una actualització continuada a escala professional a partir d'evidències científiques.

A més de les competències específiques, a la URV es treballa perquè els graduats tinguin un nivell intermedi de llengua estrangera i competències relacionades amb l'actitud personal referent a l'aprenentatge continuat, a la comunicació amb l'entorn de forma assertiva, amb ètica i responsabilitat social.

Sortides professionals

La professió de dietista nutricionista s’exercirà en tots aquells àmbits d’educació alimentària i nutricional en què una alimentació adequada pugui ajudar a  millorar la qualitat de vida, tant públics com privats.

Assistencial:
En el sistema públic o concertat:

 • Sanitat: hospitals, centres de salut primària
 • Centres d'informació al consumidor

En el sistema privat:
Consulta privada, centres o clíniques, entitats i centres esportius, federacions esportives, indústries alimentàries (informació i promoció de productes), balnearis, associacions de malalts crònics.

Docent:
Aquells estudiants que triïn els aspectes docents per dur a terme la seva tasca habitual es mouran en centres públics o privats i més específicament a nivell universitari.

Gestió:
Gestió sanitària hospitalària o d’atenció primària clínica
Gestió sanitària comunitària
Gestió en indústries alimentàries
Gestió de consultes privades
Gestió en restauració col·lectiva

Recerca:
L'àmbit de treball serà la recerca bàsica i aplicada integrada dins d’equips multidisciplinaris.

Així, les sortides professionals pròpies del dietista nutricionista seran:

Assistencial:

En el sistema públic o concertat:

 • Sanitat: nutricionista hospitalari, centres d’assistència primària i centres sociosanitaris.
 • Comunicació i divulgació en centres d'informació al consumidor.

En el sistema privat:

 • Nutricionista en consultoris privats, centres o clíniques, entitats i centres esportius, geriàtrics, federacions esportives, indústries alimentàries (assessora en la innovació de nous productes i en el màrqueting social relacionat amb l’alimentació), empreses de restauració col·lectiva, balnearis, associacions de malalts crònics.
 • Exercici lliure de la professió.
 • Comunicació i divulgació en diversos mitjans: premsa, ràdio, televisió.

Docent:
Docent en escoles universitàries, centres de formació professional, centres privats de formació, associacions de malalts, entitats de salut pública reglamentats i no reglamentats relacionats amb la dietètica.

Gestió:
El treball del dietista pot incidir en els equips de gestió sanitària hospitalària o d’atenció primària a escala clínica.
En gestió sanitària en l’àmbit comunitari, pot treballar en equips de protecció i promoció de la salut pública o en l’àmbit de les indústries alimentàries.
També pot gestionar directament la seva consulta.
Gestió d’accions de restauració col·lectiva, en les quals s'encarrega de proporcionar aliments de qualitat i adequats nutricionalment a persones o col·lectius, tant en condicions de salut com de malaltia, en el marc d’una institució o comunitat.

La professió de dietista-nutricionista s'exerceix en tots aquells àmbits d'educació alimentària i nutricional en què una alimentació adequada pot ajudar a millorar la qualitat de vida de persones, tant en àmbits públics com privats.

 • Dietista-nutricionista clínic: encarregat de planificar, formar, supervisar i avaluar un pla d'alimentació adaptat als necessitats fisiològiques del pacient o client perquè recuperi la salut nutricional i funcional. Els dietistes clínics treballen en assistència primària així com en institucions, centres hospitalaris o consultoris privats.
 • Dietista-nutricionista en restauració col·lectiva: participa en la gestió de la restauració per a col·lectivitats i s'encarrega de proporcionar aliments de qualitat i adaptats  nutricionalment tant en condicions de salut com de malaltia, en el marc d'una institució o comunitat.
 • Dietista-nutricionista comunitari o de salut pública: directament involucrat en la promoció de la salut i prevenció de la malaltia amb polítiques que condueixen a fomentar els bons hàbits alimentaris entre persones i grups, per millorar o mantenir una nutrició saludable i reduir el risc de contraure malalties vinculades amb l'alimentació.
 • Dietista-nutricionista docent-investigador: es pot integrar en un equip multidisciplinari de recerca i desenvolupament i alhora actua com a formador en centres públics i privats.