saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Pilot Comercial i Operacions Aèries

La funció desenvolupada pel pilot així com les responsabilitats associades a la professió comporta que l'exerceixin professionals altament qualificats no tan sols en el maneig de l’aeronau, sinó també en la gestió, coordinació de la cabina i altres aspectes primordials que obliguen el futur pilot a passar per un centre de formació universitària.

El grau persegueix la formació integral dels alumnes com a futurs professionals que s’inseriran en un sector altament competitiu i amb unes exigències de comportament ètic elevades. Els graduats hauran de ser capaços de prendre decisions, participar en projectes, posar en pràctica el treball en equip, expressar opinions i acceptar responsabilitats al mateix temps que aplicar autoritat.

El grau de Pilot en Aviació Comercial i Operacions Aèries està distribuït en quatre cursos en els quals es realitzen un total de 285 hores de vol, de les quals 170 són amb vols reals, 55 en simulador bàsic i 60 en simulador Multi Crew Coordination (MCC).

Descripció del títol 

Acord del Consell de Ministres 18 d'octubre de 2014
Publicació del pla d'estudis al BOE 20 de maig de 2015
 Titulació Graduat o Graduada en Pilot Comercial i Operacions Aèries
Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 50
Obligatoris 150
Optatius 18
Treball fi de grau 12
Places 40
Llengües utilitzades
 • Espanyol
 • Anglès

Perfil recomanat

Cal que el futur estudiant estigui interessat en el món de l’aviació, tingui dots de lideratge, capacitat per treballar en equip i disposició a desplaçar-se arreu del món. Per aquest perfil professional tan internacional és important adquirir un bon domini dels idiomes, especialment de l’anglès.

Objectius

En el marc de la societat actual, el pilot d’una aeronau no exerceix tan sols les tasques pròpies del pilotatge sinó que ha de ser prou versàtil per optimitzar el global de l’operació aèria.


En aquest context és clau formar professionals universitaris en el camp de l’aviació amb un coneixement ampli i precís per exercir de manera professional i segura les activitats relacionades amb l’operació i gestió de les aeronaus, així com altres activitats pròpies de l’àrea d’operacions de vol d’una companyia aèria. El graduat o graduada adquirirà les capacitats per assumir tasques de responsabilitat en organitzacions privades i organismes públics relacionats amb el sector del transport aeri i obtindrà la base suficient per poder continuar estudis de màster i doctorat.
 

Competències

Principalment, són:

 • Dominar de manera segura i eficient l’operació de les aeronaus en vol a través del coneixement i els estudis del conjunt de lleis, normes, mètodes recomanats i procediments que regeixen l’operació de l’aeronau, les comunicacions i la gestió de dades en vol i els sistemes i instruments de l’avió.
 • Tenir capacitat de raonament i valoració sobre l’activitat econòmica d’una organització vinculada al sector del transport aeri.
 • Comprendre i aplicar els conceptes i principis de la física que intervenen en la dinàmica del vol, l'eficiència i estabilitat, i comprendre els fenòmens atmosfèrics i els seus efectes sobre les aeronaus.
 • Aprendre els coneixements i usos relacionats amb les tecnologies de la informació i comunicació i especialment amb aquelles vinculades amb les operacions aèries.
 • Desenvolupar l'argumentació lògica i el pensament abstracte necessaris per resoldre situacions complexes de forma efectiva en el camp de l’aviació comercial i les operacions aèries.
 • Interpretar els sistemes d’informació geogràfica extraient la situació espacial per navegar de manera adequada en cada situació de vol.
 • Conèixer i identificar els factors que puguin afectar el funcionament normal del cos humà durant el vol i promoure que es mantingui la salut i la seguretat en vol.
 • Aplicar el coneixement dels factors psicològics que intervinguin en l'aviació sent conscients de les limitacions humanes i actuar en conseqüència optimitzant l’eficiència i seguretat en vol.
 • Planificar i estructurar la informació aeronàutica disponible en funció de les diferents fases del vol i fer vols amb seguretat i eficiència a l’aeronau en diferents condicions d’operacions terrestres i aèries.
 • Dominar un nivell intermedi d’anglès tècnic en l’àmbit de l’aviació. Aquest requeriment equival a les proves d’idiomes estipulades segons JAR 1200 a un nivell comparable al del First Certificate.
 • Desenvolupar la capacitat d’integrar i projectar durant el treball fi de grau els diferents coneixements tècnics específics, així com les habilitats de la naturalesa professional adquirits en els ensenyaments rebuts.

Treball fi de grau

En el treball de fi de grau l’estudiant haurà de demostrar haver assolit els coneixements, habilitats i competències associades al títol mitjançant la realització, presentació i defensa d’un treball aplicat. L’estudiant decidirà, seguint les orientacions del seu tutor o tutora, el tema objecte del treball.


Amb la realització del projecte es pretén analitzar si l’estudiant és capaç de:

 • Desenvolupar adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.
 • Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
 • Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un projecte.
 • Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.
 • Elaborar un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
 • Comunicar correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.
   

Sortides professionals

Tot i que els perfils professionals del geu són diversos, les possibilitats que proporciona als futurs professionals es diferencien principalment en tres àmbit laborals:

 • Operacions de vol: realitzar les activitats pròpies d’un pilot de transport de línia aèria dins d’una companyia aeronàutica.
 • Responsable de gestió d’operacions aèries: el grau proporciona els coneixements apropiats per poder optar a qualsevol dels càrrecs següents d'una companyia aeronàutica, una vegada aconseguides l’experiència i les llicències necessàries:
  • Responsable àrea d’operacions
  • Responsable de qualitat
  • Responsable d’operacions de vol i de terra
  • Responsable d’instrucció de tripulacions
 • L’accés a la funció pública, així com a determinades activitats professionals vinculades al sector del transport aeri, requereixen un procés d’oposició i/o obtenció de llicències. Per accedir-hi és imprescindible disposar d’una titulació universitària oficial. El grau, per tant, dota del requisit formal, incloent-hi, a més, uns coneixements afins dins del sector.
 • Docència i recerca: com tot grau permet l’accés a estudis de màster, els quals porten al doctorat, necessari per acreditar-se com a docent universitari i investigador. També capacita per poder fer tasques docents en l’àmbit de la formació específica de pilots en FTO, centres de formació de tècnics de manteniment d’aeronaus, centres de formació professional i altres.