saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Mecànica

El col·lectiu d’enginyers especialitzats en mecànica té en aquests moments una gran demanda en la societat per la seva capacitat, versatilitat i flexibilitat per desenvolupar diferents funcions en molts sectors del món industrial i en qualsevol empresa o administració. També és molt important el nombre de persones que es dediquen a l’exercici lliure de la professió planificant, gestionant i dirigint projectes.

L’enginyeria mecànica és el domini dels sistemes mecànics, i engloba des de la selecció dels materials fins al disseny, el càlcul, la construcció, la verificació i el manteniment de les màquines i les estructures. L’enginyeria mecànica és una tecnologia de gran expansió en els darrers anys, gràcies a la introducció dels elements informàtics i de les eines d’anàlisi experimental. Així, és possible dissenyar nous productes més optimitzats respecte a les seves funcions i respecte als costos de producció i explotació.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Enginyeria Mecànica

Habilita per a l'exercici de professió regulada Enginyer Tècnic Industrial
Publicació del pla d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d' Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT
Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 141
Optatius 27
Treball fi de grau 12
Places 60
Horari Només tarda
Centre on s'imparteix Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Pràctiques externes

L’estudiant ha de fer una estada durant el període necessari per completar el 12 ECTS (300 h aproximadament) en una empresa on pugui realitzar les tasques pròpies de l’enginyer mecànic o enginyera mecànica. Les pràctiques seran tutoritzades per un professor o professora de l’ETSEQ i pel supervisor o supervisora responsable de l’empresa.

Aquesta orientació de l’assignatura fa que es puguin aconseguir diversos objectius. A més de l’aprenentatge lligat a la realització d’un treball concret, l’estudiant coneixerà els aspectes bàsics de l’organització, les relacions que s’estableixen entre les persones i nivells de responsabilitat i, d’altra banda, també obtindrà un benefici evident de la relació directa amb el tutor o tutora de l’empresa.

Perfil recomanat

Els estudiants que vulguin accedir a les nostres enginyeries haurien de tenir un nivell  acceptable de les assignatures de ciència i tecnologia: Química, Física, Matemàtiques i  Informàtica.

Objectius

L’objectiu dels estudis de grau d’Enginyeria Mecànica és formar especialistes d’aquesta àrea amb capacitat per innovar i adaptar-se als canvis de la tecnologia i de la societat actual. Per això s'ofereix un ensenyament que proporciona els coneixements, habilitats i activitats que avui requereix l'enginyeria mecànica, amb uns continguts molt actualitzats i donant una especial importància a tot l’àmbit competencial.

  Treball fi de grau

Es tracta d’enfrontar l’estudiant davant un repte d’enginyeria. És un exercici original que s’ha de realitzar de manera individual, presentar-lo i defensar-lo davant d’un tribunal universitari, consistent en un projecte de l’àmbit de les tecnologies específiques de l’enginyeria industrial de naturalesa professional que sintetitzen i integren les competències adquirides en l’estudi.

Competències

Les principals competències específiques que l’estudiant assolirà durant els estudis li permetran obtenir la capacitat per:

 • Construir, muntar i mantenir qualsevol enginy o instal·lació industrial d'àmbit mecànic.
 • Dissenyar i assajar nous productes o elements de màquines amb programes CAD.
 • Estudiar elements finits i programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus.
 • Programar robots i obtenir programes de control numèric amb sistemes CAM.
 • Participar en les àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient i en l'àrea comercial de les empreses relacionades amb aquesta mena d'activitats.
 • Treballar a l'Administració pública, en la docència, la recerca i la transferència de tecnologia.
 • Exercir lliurement la professió (elaboració de projectes, estudis tècnics, legalitzacions, etc.).

Sortides professionals

La persona que es gradua en Enginyeria Mecànica té un ampli ventall de possibilitats laborals en diferents indústries i sectors:

• En empreses del sector mecànic.

• Formant part d'equips multidisciplinaris en indústries de sectors com:

 • indústria alimentària
 • indústria de l'automòbil
 • indústria química
 • indústria elèctrica
 • indústria electrònica i robòtica industrial

• Treballant en:

 • exercici lliure de la professió
 • empreses de serveis
 • administració pública
 • ensenyament
 • recerca

• Fent les tasques següents:

 • La planificació i gestió de projectes relacionats amb els sistemes de refrigeració i fred industrial, la ventilació i la calefacció.
 • El disseny i la direcció de projectes d'estructures i instal·lacions industrials.
 • La projecció, el disseny, la construcció i la utilització de qualsevol sistema mecànic.
 • El disseny i el control dels processos relacionats amb la fabricació de les màquines, així com els accionaments mecànics.
 • La fabricació assistida per ordinador.
 • La projecció, disseny i la utilització de nous materials.