saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Història de l'Art

El desenvolupament de la pintura, arquitectura, escultura i d’altres arts visuals al llarg de la història és l’objecte de la història de l’art. Es tracta d’aplicar una mirada objectiva a l’art, classificant cultures i períodes, i relacionant característiques i influències, tenint en compte la història de la humanitat i elaborant una teoria de l’art.

D'altra banda, el grau d’Història de l’Art s’ha caracteritzat per la capacitat d'adaptar-se a noves metodologies i interessos en resposta al ràpid desenvolupament de l’art contemporani i la contínua expansió de la indústria cultural.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Història de l'Art

Acord del Consell de Ministres 19 de desembre de 2008
Publicació del pla d'estudis al BOE 18 de març de 2011
Branca Art i humanitats
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 120
Optatius 48
Treball fi de grau 12
Places 90 (Història de l'Art + Història)
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Lletres (campus Catalunya de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès

Mencions

Patrimoni
Aquesta menció de 30 ECTS ofereix coneixements relacionats amb la museologia i pràctica museogràfica, tenint en compte l’aplicació de les TIC com a eina bàsica, un desenvolupament de les tècniques d’interpretació del patrimoni i una aproximació a la legislació que l’afecta.
 

Art i Pensament
També de 30 ECTS, aquesta menció evidencia l’interès filosòfic de l’experiència estètica, entenent que un historiador de l’art ha de tenir una formació integral en què l’estètica, la crítica de l’art, l’anàlisi simbòlica i els estudis semiòtics són instruments fonamentals per actuar amb criteri i actitud crítica i responsable en les tasques professionals.

Pràctiques externes

L’estudiant realitza una activitat tutelada en empreses o institucions relacionada amb els objectius professionals de la titulació i els objectius de la institució/empresa, de manera que permet el desenvolupament de la pràctica professional associada amb la història de l’art en els diferents vessants. A més, l’estudiant s’introdueix en la dinàmica empresarial o institucional, de manera que descobreix el funcionament intern dels museus, galeries, arxius i empreses de gestió patrimonial o arqueològica, per esmentar alguns exemples.

Objectius

La història de l’art és una disciplina científica i humanística que té com a objectiu principal analitzar la producció artística, els processos de creació i recepció i la contribució social dins de la història de la cultura.
Els objectius generals d’aquesta titulació són, entre altres:

 • Proporcionar a l’estudiant coneixements racionals i crítics de la producció artística durant la història i de la seva manifestació en diferents cultures i a través dels diversos llenguatges artístics.
 • Oferir a l’estudiant una formació específica en diferents camps, funcions i activitats pròpies de l’historiador de l’art. Capacitar-lo per a la pràctica professional que cobreixi les diferents demandes socials, en especial, aquelles relacionades amb el mercat laboral, de manera que rebi el ple reconeixement de les seves competències professionals.
 • Donar a conèixer les característiques, les funcions i les línies bàsiques de l’art en les diferents manifestacions, en el transcurs de la història i en el marc de les diferents cultures, així com les causes primordials d’aquestes característiques, funcions i evolució, relacionant sempre l’obra d’art amb el context social, econòmic, polític, ideològic, religiós i individual en què es va gestar, i connectant-la amb altres formes d’expressió cultural.
 • Desenvolupar en l’estudiant l'esperit analític i la sensibilitat per veure i llegir l’obra d’art, que s’acostumi a interpretar el llenguatge de les seves formes, apreciar-ne els valors estètics i extreure’n informacions sobre la cultura que l’ha generat. L’obra d’art, a més de posseir el propi valor intrínsec, és un excel·lent mitjà per entendre i saber apreciar el passat de la humanitat i la civilització en la qual va ser creada.
 • Aprendre la necessitat de desenvolupar una metodologia científica per a qualsevol actuació i decisió en relació amb els coneixements de la història de l’art.

Treball fi de grau

Amb aquest treball, l’estudiant ha de demostrar que ha integrat adequadament les competències relacionades amb l’anàlisi i coneixement dels períodes històrics i de l’estructura diacrònica de la història de l’art, plantejar un projecte de treball i resoldre’l correctament, i integrar una metodologia de treball historicoartístic. Tot això amb un discurs coherent, lògic i concís.

Competències

 • Conèixer les coordenades espai-temps (diacronia i sincronia) i els límits i  interrelacions culturals de la història i de la història de l’art.
 • Aplicar la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, cerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesi, formulació ordenada de conclusions.
 • Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
 • Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques: arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
 • Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
 • Aplicar els coneixements i aspectes bàsics de la museologia i la museografia.
 • Conèixer i comprendre els referents filosòfics implicats en l’acció històrica.
 • Conèixer i comprendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits culturals i geogràfics on s’integren.
 • Gestionar els mitjans instrumentals aplicats a la història de l’art.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents:

 • Catalogació de conjunts monumentals.
 • Plantejament urbanístic sobre la protecció i gestió del patrimoni històric, artístic i cultural.
 • Assessoria tècnica i dictàmens historicoartístics sobre protecció i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
 • Gestió de programes i recursos humans.
 • Conservació, exposició i mercats d’obres d’art en museus, fundacions, centres d’art i cultura, galeries d’art, arxius, biblioteques i centres d’imatge.
 • Conservació, exposició i mercats d’obres d’art en subhastes, antiquaris i peritatge, comissariat artístic.
 • Difusió del patrimoni artístic: interpretació, turisme cultural, programes didàctics.
 • Recerca i ensenyament: universitat, instituts científics, escoles d’arts i oficis, escoles de disseny, ensenyaments secundaris.
 • Treball especialitzat en editorials, mitjans de comunicació, noves tecnologies audiovisuals i suport electrònic.