saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Treball Social

El treball social promou el benestar de persones, grups i comunitats, facilita la cohesió social i dóna suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat. També gestiona el conflicte i promou la capacitat d’autonomia de les persones. Orienta, dóna suport i protecció. Els treballadors socials ofereixen un ajut directe, basat en el contacte personal, en la comprensió i en el suport emocional de les persones ateses. I tot presidit per uns criteris de valors, orientats per l’ideal d’aconseguir una societat més justa, més democràtica i més solidària.

Tot i que el treball social i l’educació social actuen sobre els mateixos col·lectius, i normalment formen equips interdisciplinaris de treball, cal tenir en compte que:

• Un treballador o treballadora social promou la resolució de problemes de les persones en les relacions humanes i amb les institucions per incrementar el seu benestar. Mitjançant la utilització de recursos teoricopràctics i els sistemes socials, el treball social intervé en diferents punts en  què les persones interactuen amb el seu entorn. Eduquen i gestionen recursos amb persones i col·lectius.

• Un educador o educadora social intervé sobre el procés educatiu per afavorir la integració social i el desenvolupament personal i comunitari, i fa una tasca molt propera a les persones, a les famílies i als diferents col·lectius d’un territori.

Descripció del títol: Graduat o graduada en Treball Social

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 17 de maig de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 126
Optatius 30
Pràctiques externes 18
Treball fi de grau 6
Places 80
Horari Matí
Centre on s'imparteix Facultat de Ciències Jurídiques (campus Catalunya de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà

Perfil recomanat

Els estudiants del grau de Treball Social són persones amb un fort esperit crític, creatives, compromeses, que volen contribuir a millorar la societat. Són estudiants que saben que han de dominar, processar i recuperar tota mena d'informació; per això és important que tinguin
interès en els coneixements informàtics i en les noves tecnologies, ja que serà un instrument de treball imprescindible en l'exercici de la seva professió. Són persones que, davant els reptes, saben que la reflexió i el coneixement són essencials. Així, tenen pensament crític i treballen per trobar i elaborar la informació necessària. No descuiden els detalls i són seriosos i responsables en la seva tasca.

Pràctiques externes

L'assignatura Pràcticum d'Intervenció, de 18 ECTS, es realitza en l'últim curs i acosta l'estudiant a l'acció professional. Així, ha de permetre, entre altres activitats, descobrir, analitzar i comprendre els contextos i els processos d'intervenció social acompanyats per un treballador o treballadora social experimentat en el seu context organitzatiu. El Pràcticum d'Intervenció ha de desenvolupar-se en serveis o entitats en les quals es presten serveis de treball social, reconeguts per les universitats com a centres col·laboradors per a la formació en pràctiques mitjançant convenis.

També, en l’últim curs, l'assignatura Clínica Social i Supervisió, que s'emmarca dins del projecte d'aprenentatge, servei i recerca basada en la comunitat de la URV, permet aprofundir en els coneixements teòrics i pràctics de les ciències psicosocials referents per al treball social. S'hi  desenvolupen estratègies d’anàlisi de diferents contextos socials tant individuals com comunitaris i facilita la comprensió de les situacions de conflicte en escenaris reals però en el mitjà protegit de l’aula.

Objectius

El treball social promou el benestar de persones, grups i comunitats, facilita la cohesió social en períodes de canvi i ofereix suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat, treballant conjuntament amb els usuaris, institucions i professionals. A algunes persones les situacions de conflicte o canvi els afecten la seva capacitat d'autonomia i autosuficiència i necessiten ajuda i orientació. Unes altres necessiten assistència, suport i protecció. Els treballadors socials donen resposta a aquestes necessitats, promovent la cohesió social, tant a través del treball preventiu com resolent problemes socials. Es defineixen com els professionals clau dels serveis de benestar social, així com d'aquells serveis dirigits a l'atenció de les persones, tot i que la importància del treball interdisciplinari
avui dia és inqüestionable.

La formació ha d'estar orientada a preparar professionals de la intervenció social que comprenguin de manera àmplia les estructures i els processos socials, el canvi social i el comportament humà, que els capaciti per:

 • Intervenir en els contextos socials i institucionals en els quals viuen persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats, assistint-los, tractant conflictes, exercint tasques de mediació, ajuda, educació, defensa, animació i transformant aquests contextos, incloent-hi els politicosocials.
 • Participar en la formulació i avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials.
 • Contribuir a la ciutadania activa mitjançant l'empatia i la garantia dels drets humans i socials.
 • Treballar en la prevenció dels problemes socials.

Tot això té la finalitat de contribuir, juntament amb altres professionals, a:

 • La integració social de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • La constitució d'una societat cohesionada.
 • El desenvolupament de la qualitat de vida i del benestar social.

Treball fi de grau

L'assignatura Treball de Fi de Grau s'estructura a partir de l'elaboració d'un article científic d'aprofundiment sobre alguns dels coneixements adquirits durant els estudis. El Treball Fi de Grau podrà derivar de les activitats desenvolupades en el Pràcticum d'Intervenció, de la recerca realitzada en Investigació Social Aplicada o de qualsevol altra experiència i/o treball vinculat a les assignatures del pla d'estudis. L'estudiant ha de demostrar la seva capacitat per elaborar un article i defensar-lo en públic.

Competències

 • Potenciar el desenvolupament i la independència de les persones per facilitar l'enfortiment de les seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.
 • Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional per crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents.
 • Conèixer el marc normatiu de les relacions socials en l'àmbit del treball social, el sistema i l'estructura dels serveis socials.
 • Gestionar i avaluar les polítiques públiques.
 • Conèixer i articular eficaçment els models i els mètodes del treball social.
 • Conèixer i implantar les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per analitzar situacions socials.
 • Dissenyar, implantar i avaluar els plans d'intervenció negociant la prestació de serveis amb les persones implicades.
 • Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies per modificar-los.
 • Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • Donar suport al desenvolupament de xarxes per afrontar les necessitats socials.
 • Orientar persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions.
 • Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la resolució.
 • Desenvolupar estratègies de prevenció per gestionar i minimitzar l'estrès i el risc derivat de l'exercici professional.
 • Reflexionar críticament sobre la pràctica professional utilitzant la supervisió com a mitjà de respondre a les necessitats de desenvolupament professional.
 • Desenvolupar estratègies per gestionar i dirigir entitats de benestar social.
 • Defensar les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats, i actuar en el seu nom si la situació ho requereix.

Sortides professionals

Aquest títol habilita per exercir la professió de treballador o treballadora social. Des del principi, els treballadors socials han destacat per oferir ajuda directa, basada en el contacte personal, en la comprensió i en el suport emocional de les persones ateses. Així, desenvolupen la seva feina professional en el marc dels serveis socials personals, en l'àmbit de la salut, l'educació, la justícia, l'ocupació, l'urbanisme i l'habitatge, l'empresa, el medi ambient, el voluntariat, la cultura i el temps lliure.

Aquesta titulació capacita per detectar i reconèixer necessitats socials i dissenyar estratègies per donar-hi resposta, avaluació de situacions de risc social i dinamització de recursos institucionals i comunitaris amb la finalitat d'aconseguir una millora de la qualitat de vida de les persones. Els àmbits són els següents:

 • Serveis socials: d'atenció social bàsica i primària, d'atenció permanent per atendre  emergències socials, d'ajuda i atenció domiciliària, serveis socials especialitzats, d'atenció a persones sense llar, d'atenció a persones grans, d'atenció a infància i família, d'atenció a la dona, d'atenció a persones amb discapacitat, d'acollida i atenció social a immigrants i refugiats.
 • Salut: centres de salut o serveis d'atenció primària de salut, d'atenció sociosanitària domiciliària, hospitals generals, maternals, infantils, centres sociosanitaris, serveis de salut mental, d'atenció a les drogodependències.
 • Educació: serveis d'assessorament psicopedagògic i social als equips dels centres escolars i instituts d'ensenyament secundari, mediació escolar i familiar, escoles taller i altres iniciatives orientades a compensar dèficits socioeducatius.
 • Justícia: serveis tècnics d'assessorament psicosocial al jutge, mediació amb la víctima, programes de seguiment de mesures al medi ambient, centres d'internament de menors infractors, institucions penitenciàries, etc.
 • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que disposen d’aquest servei.
 • Habitatge: programes de promoció, estudi i adjudicació d'habitatges de protecció social, dinamització comunitària de barris de nova construcció o en procés de remodelació, planificació urbana.
 • Tercer sector: àmbit en expansió integrat per organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social amb programes preventius, assistencials, etc.
 • Àmbits de planificació i programació social: planificació estratègica de serveis de benestar, anàlisi i desenvolupament organitzacional, assessorament en polítiques de benestar social, màrqueting social, comunicació i imatge relacionades temes socials, etc.