saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Publicitat i Relacions Públiques

En el marc de la societat de la informació i del coneixement, la publicitat i les relacions públiques són dues de les professions amb més transcendència i influència, atesa l’estreta vinculació amb aspectes centrals de la viabilitat d’aquestes societats, com la democràcia representativa i la participació ciutadana (a través de la comunicació política i el màrqueting electoral), l’activitat econòmica (mitjançant l’estímul del consum) i la difusió de valors fonamentals per a la convivència mitjançant campanyes de sensibilització ciutadana. En aquest context, és clau formar adequadament els futurs professionals de la publicitat i de les relacions públiques, tant en coneixements com en habilitats i en valors.

A la URV el grau de Publicitat i Relacions Públiques comporta, a grosso modo, una oferta de dos cursos comuns amb les altres dues titulacions que integren el programa formatiu de grau de Comunicació (Periodisme i Comunicació Audiovisual), i uns altres dos d’específics per a cada grau.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  25 d'octubre de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 120
Optatius 36
Pràctiques externes 12
Treball fi de grau 12
Places 40
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Lletres (campus Catalunya de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà

Perfil recomanat

L’estudiant candidat a ingressar en aquesta titulació hauria de ser una persona activa, creativa, desinhibida i amb capacitat d'iniciativa i lideratge. Hauria de tenir consciència de la importància de la comunicació per al desenvolupament econòmic, social i cultural en qualsevol època i societat, però especialment en les societats avançades modernes.  S’hauria d’interessar pels aspectes estètics i persuasius de la comunicació mediàtica, tenir interès per ampliar els coneixements sobre expressió artística i sobre les diferents tècniques de la comunicació persuasiva.

Pràctiques externes

Amb l'assignatura de pràctiques externes els estudiants posaran en funcionament, en l'àmbit professional de la publicitat i les relacions públiques i de manera integrada, les  competències específiques, transversals i nuclears assimilades. D’aquesta manera se  sumaran els coneixements teòrics i les habilitats adquirides durant la carrera amb les realitats a les quals es poden aplicar, i es desenvoluparà l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional. L'assignatura permet aplicar la pràctica professional de la publicitat i les relacions públiques en els diversos vessants. A més, els estudiants s'introduiran en la dinàmica empresarial o institucional, i descobriran el  funcionament intern de les agències de publicitat i de relacions públiques, les agències de planificació de mitjans, els departaments de comunicació i màrqueting d'empreses i institucions, els gabinets de creativitat gràfica i audiovisual, etc.

Objectius

En el marc de la societat de la informació i del coneixement, la publicitat i les relacions públiques són dues de les professions amb més transcendència i influència, atesa l’estreta vinculació amb aspectes centrals de la viabilitat d'aquestes societats com la democràcia representativa i la participació ciutadana (a través de la comunicació política i el  màrqueting electoral), l'activitat econòmica (mitjançant l'estímul del consum) i la difusió de valors fonamentals per a la convivència mitjançant campanyes de sensibilització ciutadana. En aquest context, és clau formar adequadament els futurs professionals de la publicitat i de les relacions públiques, tant en coneixements com en habilitats i en valors, per a l'exercici professional responsable i competent de la comunicació corporativa i institucional, en les diverses modalitats i aplicacions: publicitat, relacions públiques, imatge corporativa, comunicació interna, etc.

Treball fi de grau

Per assolir el títol de graduat o graduada en Publicitat i Relacions Públiques, l’estudiant haurà d’elaborar i presentar un treball de fi de grau tutoritzat per un docent de la titulació. S’hi integraran les competències específiques, transversals i nuclears, i els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar, i desenvoluparà l'esperit analític,
creatiu i crític. També haurà de demostrar el coneixement, l’anàlisi i la utilització crítica de fonts i de bibliografia, i elaborar un discurs concís, coherent i que comuniqui adequadament els resultats del treball en la llengua pròpia o en anglès.

Competències

 • Conèixer l'estat del món, l’evolució històrica recent i comprendre’n els paràmetres bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
 • Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius, textuals, orals i visuals, en les societats contemporànies, amb l'ajuda de les principals teories i  escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
 • Dominar l'aplicació de les eines i els programes informàtics de creació de continguts textuals i audiovisuals.
 • Elaborar missatges orals i escrits de caràcter persuasiu que siguin eficaços, correctes i atractius en les llengües pròpies, adoptant les estratègies retòriques i els recursos lingüístics més adequats per a la comunicació publicitària i de relacions públiques.
 • Conèixer l'estructura, el funcionament i la gestió de l'empresa, amb especial  incidència en les empreses de publicitat i relacions públiques.
 • Produir productes audiovisuals persuasius aplicant la gramàtica específica del so i de la imatge en moviment, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la postproducció de programes i productes audiovisuals de caràcter publicitari.
 • Comprendre els fonaments de l'exercici del periodisme i les interrelacions amb  l'activitat publicitària i de relacions públiques.
 • Comprendre la realitat sociocomunicativa de Catalunya (estructura, polítiques,  finançament i funcionament) en el context espanyol, europeu i mundial.
 • Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i de les relacions públiques canalitzada a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics,  organització, producció, gestió, finançament, aplicacions.
 • Dominar els conceptes i les tècniques de creació gràfica i multimèdia aplicades a la publicitat.
 • Conèixer els fonaments de l'ordenament jurídic en matèria d'exercici de la publicitat i de les relacions públiques, tant pel que fa a drets fonamentals com des del punt de vista del dret mercantil.
 • Aplicar les tècniques de planificació i organització integral de la comunicació d'una empresa o institució, així com els seus instruments i suports organitzatius.
 • Tenir coneixement teòric i operatiu de les tècniques d'investigació i anàlisi de la naturalesa i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació publicitària: creatius, empreses, institucions, agències de publicitat i de relacions públiques, mitjans de comunicació, suports i públics.
 • Tenir coneixement teòric i operatiu de l'anàlisi i la investigació de les audiències aplicades a la selecció i la compra de suports i mitjans per planificar la difusió publicitària.
 • Aplicar els mètodes i les tècniques de màrqueting per prendre decisions en les àrees de comunicació en general i de publicitat i relacions públiques en particular de les empreses i institucions.
 • Desenvolupar el pensament creador i l’aplicació al procés d'elaboració dels missatges publicitaris i de relacions públiques: escoles, mètodes i tècniques creatives.
 • Exercir com a professionals que s'encarreguen de l'atenció al client de l'agència, assistint-lo de manera contínua abans, durant i després de la realització de les accions de comunicació.
 • Identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l'empresa o institució, afegint valor als productes i serveis i reforçant la reputació.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents:

 • Creatiu o creativa, executiu o executiva de comptes, direcció d'art, planificació de mitjans, relacions públiques, organització d'esdeveniments, assessoria d'imatge, comunicació política, docència i recerca.