saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Psicologia

La psicologia és una matèria compromesa amb les persones, present en tots els estadis i esferes del desenvolupament humà, i permet conèixer-les profundament i ajudar-les perquè millorin la seva qualitat de vida, integrant humanisme i ciència, i capacitant per treballar en equips multidisciplinaris i en àmbits diversos, com el clínic, l’empresarial, l’educatiu, l’esportiu, etc.

La futura formació de les persones graduades en Psicologia es justifica per la creixent demanda social d’aquests professionals i per la necessitat d’adequar la seva formació a les noves exigències socials. Per això, el grau de Psicologia oferirà a l’alumnat les competències necessàries per desenvolupar les activitats professionals i intel·lectuals vinculades a aquesta formació.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Psicologia

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
Branca Ciències de la salut
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 108
Optatius 54
Pràctiques externes 12
Treball fi de grau 6
Places 120
Horari 1r curs: matí o tarda, a partir de 2n: matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà

Mencions

Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans

Els 30 ECTS d'aquesta menció s'encaminen a descriure i mesurar variables psicològiques, processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals, per intervenir en el camp específic de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans, diagnosticar-lo i seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies, a més de planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les actuacions pròpies.

Investigació Bàsica en l’Àmbit Psicològic

Els 30 ECTS d'aquesta menció mesuren variables psicològiques, processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals, a banda de tractar els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesi, analitzar i interpretar
dades qualitatives i quantitatives, dissenyar investigacions elementals, executar-les i analitzar-les, realitzar recerques d'informació utilitzant les fonts documentals pròpies de la psicologia, i saber organitzar i seleccionar la informació pertinent, per ser capaç de presentar de forma efectiva (oral i escrita) els resultats d'una investigació.

Psicologia Clínica

Amb 30 ECTS es descriuen i es mesuren les variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds, etc.), els processos cognitius, emocionals, psicobiològics i  conductuals, per diagnosticar el camp específic de la psicologia clínica i intervenir-hi. També
s'aprèn a utilitzar eines per seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica, i planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i  analitzant els resultats i l'eficàcia de les actuacions pròpies en l'àmbit de la psicologia clínica.

Psicologia de l’Educació

Al llarg de 30 ECTS, es tracta de descriure i mesurar les variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds, etc.), els processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals, per diagnosticar el camp específic de la psicologia de l'educació i intervenir-hi. També planifica i executa les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions en l'àmbit de la psicologia de l'educació.

Pràctiques externes

És una responsabilitat conjunta dels tutors (acadèmic i de centre) elaborar el pla detallat d'actuacions de l'estudiant al centre de pràctiques. El programa ha de constar dels punts següents:

 • Integració de l'estudiant al centre.
 • Formació específica que es pretén.
 • Descripció de les principals activitats desenvolupades per l'estudiant al centre.
 • Metodologies professionals aplicades per l'estudiant.
 • Forma de participació de l'estudiant en l'activitat del centre.
 • Criteris d'avaluació particulars del centre.

Els àmbits en els quals es poden dur a terme les Pràctiques Externes són:

 • Psicologia clínica
 • Psicologia de l'educació
 • Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans
 • Investigació bàsica en l'àmbit psicològic

Objectius

L'objectiu general del grau de Psicologia és formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà, i amb les destreses i habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en l'àmbit individual i social al llarg del cicle vital, amb la finalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida.

Treball fi de grau

El projecte de fi de grau és el document escrit on l'estudiant plasma tot el que ha fet durant les pràctiques: des de les tasques més bàsiques d'observació i recopilació de documents fins a les més complexes com la reflexió sobre la pròpia acció.

Competències

 • Conèixer els diferents models teòrics de la psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica, i ser capaç de valorar-ne críticament les contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 • Conèixer i comprendre les lleis i els principis dels processos psicològics.
 • Conèixer els processos i les etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 • Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
 • Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds, etc.), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 • Adquirir les destreses i els coneixements necessaris per diagnosticar els diferents contextos i camps d'aplicació de la psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari) i intervenir-hi.
 • Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els possibles àmbits d'aplicació.
 • Identificar les característiques rellevants del comportament de les persones i grups, descriure i analitzar els problemes i les necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les actuacions pròpies.
 • Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesi.
 • Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs de psicologia per poder definir problemes, dissenyar investigacions elementals, executar-les i analitzar-les utilitzant les fonts documentals rellevants en aquesta disciplina, valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
 • Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la psicologia.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per:

Exercir de psicòleg o psicòloga. En aquest sentit, el caràcter generalista del títol de grau que requereix la formació inicial en psicologia no amaga el fet que els professionals exerceixen en àmbits d'actuació molt diferents. La psicologia ha experimentat en els últims anys un gran creixement, tant pel nombre de psicòlegs en exercici com pel creixent desenvolupament
i implantació en diversos àmbits d'actuació professional. Paral·lelament a aquesta consolidació, no solament en l'exercici professional, sinó també en la imatge social i la presència en les institucions i els mitjans de comunicació, s'ha anat produint una enorme diversificació de les funcions que exerceixen els psicòlegs. Fruit d'aquesta diversificació, els principals àmbits d'actuació, són:

 • Psicologia clínica i de la salut
 • Psicologia de l'activitat física i de l'esport
 • Psicologia de l'educació
 • Psicologia de la intervenció social
 • Psicologia del treball i de les organitzacions
 • Psicologia jurídica

Si parlem del camp clínic, els psicòlegs poden desenvolupar tasques de diagnòstic (aplicar tests, realitzar entrevistes clíniques, etc.) per determinar l'existència o no de patologies, aplicant programes que facilitin la millora dels pacients, i abastar camps d'intervenció com l'alcoholisme o les drogodependències.

D'altra banda, en el camp social, les persones graduades en Psicologia poden fer diversos estudis, com el de les tendències dels consumidors, de mercat, d'opinió pública, etc. aplicant els coneixements sobre tècniques d'entrevista, d'elaboració d'enquestes i d'estadística per analitzar dades.

En el terreny jurídic, cal comptar amb el psicòleg o psicòloga per fer peritatges laborals, civils (matrimonials, incapacitacions, etc.), i també es pot introduir en el camp de la criminologia i victimologia. I en el camp de la comunicació i publicitat, en què cada vegada hi ha més demanda, la tasca del psicòleg o psicòloga també resulta molt important.

A l'empresa serà essencial per millorar-ne el funcionament i l'organització, ja que caldrà que elabori perfils professionals per situar les persones en els llocs de treball més adients, participarà en la selecció i formació inicial i contínua, en la prevenció de riscos i ergonomia, etc.

Pel que fa al camp evolutiu, la prevenció (diagnosi de possibles trastorns del desenvolupament) resulta una de les funcions pròpies dels psicòlegs, ja que és del tot convenient actuar abans que apareguin retards de desenvolupament i/o d'aprenentatge. L'estimulació precoç és un clar exemple del treball del psicòleg o psicòloga des del vessant del desenvolupament. No es pot oblidar que en determinades etapes de la vida, com l'adolescència, el psicòleg o psicòloga ha de donar el suport necessari per facilitar els processos de construcció del subjecte, com identitat, autoconcepte, autoestima, etc.

Finalment, cal que els psicòlegs tinguin en compte el camp educatiu, que els permetrà realitzar, a més de tasques semblants a les del psicòleg clínic o psicòloga clínica, l'estudi dels alumnes d'una classe perquè rebin els tractaments més adequats o bé actuar individualment, si és el cas, fent adaptacions curriculars. També forma part del seu treball la rehabilitació i acollida dels infants i adolescents als centres de tutela. No es pot oblidar la millora de les relacions interpersonals al centre, des d'un vessant més educatiu i de forma genèrica, i la intervenció en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Això significa que pot ajudar a analitzar l'adequació o no dels objectius i dels continguts d'aprenentatge a la classe, analitzar la idoneïtat o no dels mètodes pedagògics, donant el suport necessari per prevenir el fracàs escolar.