saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Periodisme

En el marc de la societat de la informació i del coneixement, el periodisme és una de les professions amb més transcendència i influència, atesa la estreta vinculació amb aspectes centrals de la societat, com la democràcia representativa i la participació ciutadana, la divulgació de la cultura i el saber, l’estímul de l’activitat econòmica i la difusió de valors fonamentals per a la convivència. En aquest context, és clau formar adequadament els futurs professionals del periodisme, tant en coneixements com en habilitats i en valors.

A la URV el grau de Periodisme comporta, a grosso modo, una oferta de dos cursos comuns amb les altres dues titulacions que integren el programa formatiu de grau de Comunicació (Publicitat i Relacions Públiques, i Comunicació Audiovisual), i uns altres dos d’específics per a cada grau.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Periodisme

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  25 d'octubre de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 120
Optatius 36
Pràctiques externes 12
Treballl fi de grau 12
Places 40
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Lletres (campus Catalunya de Tarragona)
Llengües
 • català
 • castellà

Perfil recomanat

El perfil ideal de l’estudiant candidat a ingressar en aquesta titulació és el d'una persona inquieta, curiosa, espontània i desinhibida, preocupada pel lloc i el moment que li ha tocat viure, amb un punt d'inconformisme i desitjos d'aconseguir un món millor. Hauria de tenir consciència de la importància de la comunicació en qualsevol època i societat, però sobretot en les societats avançades modernes. A més, hauria de tenir interès per ampliar el bagatge cultural, la xarxa de relacions socioprofessionals i les habilitats expressives per qualsevol mitjà i canal: oral, corporal, escrit, gràfic, audiovisual.

Pràctiques externes

Amb l'assignatura de pràctiques externes els estudiants posaran en funcionament, en l'àmbit professional del periodisme i de manera integrada, les competències específiques,  transversals i nuclears assimilades, de manera que sumaran els coneixements teòrics i les habilitats adquirides durant la carrera amb les realitats a les quals es poden aplicar, i  desenvoluparan l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat  professional. A banda, els estudiants coneixeran i utilitzaran els mitjans tècnics i les rutines professionals pròpies del periodisme en els diferents suports i gèneres, i prendran contacte amb les institucions i organismes vinculats a l'àmbit del periodisme.

Objectius

En el marc de la societat de la informació i del coneixement, el periodisme és una de les professions amb més transcendència i influència, atesa l’estreta vinculació amb aspectes centrals de la viabilitat d'aquestes societats, com és la democràcia representativa i la  participació ciutadana, la divulgació de la cultura i el saber, l'estímul de l'activitat econòmica i la difusió de valors fonamentals per a la convivència. En aquest context és clau formar adequadament els futurs professionals del periodisme, tant en coneixements com en  habilitats i en valors. Així, els objectius formatius d’aquesta titulació són que l’estudiant adquireixi els coneixements, les habilitats i els valors necessaris per a l'exercici responsable, professional i creatiu del periodisme en qualsevol mitjà, canal o suport, tradicional o digital, escrit o audiovisual. S’entén per periodisme la recollida, el tractament i la presentació d'informació i continguts relatius a l'actualitat social, política, cultural,  econòmica i esportiva, atenent les característiques diferencials de la societat catalana en el context espanyol, europeu i global.

Treball fi de grau

Per assolir el títol de graduat o graduada en Periodisme, l’estudiant haurà d’elaborar i presentar un treball de fi de grau tutoritzat per un docent de latitulació. S’hi integraran les competències específiques, transversals i nuclears, així com els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar, i desenvoluparà l'esperit analític, creatiu i crític. També haurà de demostrar el coneixement, l’anàlisi i la utilització crítica de fonts i de bibliografia, així com elaborar un discurs concís, coherent i que comuniqui adequadament els resultats del treball en la llengua pròpia o en anglès.

Competències

 • Conèixer l'estat del món, l’evolució històrica recent i comprendre’n els paràmetres  bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
 • Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius, textuals, orals i visuals, en les societats contemporànies, amb l'ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
 • Aplicar adequadament les tecnologies i els sistemes que s’utilitzen per recopilar,  processar, elaborar i transmetre continguts periodístics a través dels mitjans de comunicació i d'Internet.
 • Construir missatges orals i escrits destinats a productes periodístics que siguin eficaços, correctes i atractius en les llengües pròpies, adoptant els recursos lingüístics i les estratègies retòriques més adequades per a cada tipus d'audiència, objectiu comunicatiu i canal periodístic.
 • Conèixer l'estructura, el funcionament i la gestió de l'empresa, amb especial incidència en les empreses periodístiques.
 • Produir productes periodístics audiovisuals aplicant la gramàtica específica del so i de la imatge fixa i en moviment i dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatgee, el muntatge i la postproducció de programes i productes audiovisuals periodístics.
 • Conèixer de forma teòrica i aplicada els fonaments de l'exercici del periodisme: redacció i estil, concepte d'actualitat, noticiabilitat, organització laboral i professional, deontologia.
 • Comprendre la realitat sociocomunicativa de Catalunya (estructura, polítiques, finançament i funcionament empresarial) en el context espanyol, europeu i mundial.
 • Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i de les relacions públiques canalitzada a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics,  organització, producció, gestió, finançament, aplicacions.
 • Saber dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, audiovisuals i digitals i en qualsevol tipus de suport gràfic, així com l'ús de tècniques i les eines per a la representació i la transmissió de fets i dades mitjançant sistemes infogràfics.
 • Conèixer i saber aplicar els diferents gèneres periodístics escrits i els gèneres i formats de programes audiovisuals per narrar, analitzar o valorar l'actualitat de  forma eficaç, responsable i creativa.
 • Conèixer els fonaments de l'ordenament jurídic en matèria d'exercici de la comunicació social (periodística, d'entreteniment i persuasiva), des del punt de vista dels drets fonamentals però també de l'operativa quotidiana.
 • Conèixer i saber aplicar les principals tècniques i sistemes de gestió de les relacions entre els organismes públics o privats i el sistema mediàtic.
 • Dissenyar, planificar i desenvolupar projectes complexos de programes i programacions audi audiovisuals i de productes interactius de tractament de l'actualitat.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents:

 • Reporterisme escrit o audiovisual, gabinets de comunicació, assessoria d'imatge, gestió d'informació, edició editorial i web, relacions públiques, comunicació política, docència i recerca.