saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Informàtica

Les tecnologies de la informació i, en particular, la informàtica són una part fonamental de la societat. Si ja fa dècades que els sistemes informàtics són peça clau en els processos industrials i de còmput de dades, avui dia es troben implicats en tots els aspectes del nostre entorn industrial, econòmic i social, que van des de l’explotació de dades i processos de gestió en empreses i organismes fins a la connexió integral en xarxa que suposa internet, passant pels sistemes d’intel·ligència artificial que donen suport a la presa de decisions en camps tan diferents com la medicina, la fabricació o l’oci.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Enginyeria Informàtica

Segueix les recomanacions de la Secretaria General d'Universitats per al títol d'Enginyeria Tècnica Informàtica BOE 4 d'agost de 2009
Publicació del pla d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d'Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT
Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 66
Obligatoris 120
Optatius 42 (12 de pràctiques externes)
Treball fi de grau 12
Places 110
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (Campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès

Perfil recomanat

Les característiques personals i acadèmiques que es consideren adequades per als estudiants que vulguin iniciar els graus d’enginyeria de l’Escola són les següents:

 • Ser estudiants amb formació científica que vulguin desenvolupar la carrera professional en l’àmbit de la tecnologia.
 • Dominar l’expressió oral i escrita en català o castellà.
 • Tenir coneixement bàsic d’anglès.
 • Tenir coneixement a nivell d’usuari de les eines d’accés i processament de la informació.

Objectius

El grau d’Enginyeria Informàtica capacita el graduat o graduada per aconseguir solucions informàtiques globals mitjançant sòlids processos d’enginyeria. Capacita per dirigir projectes informàtics com crear i gestionar la tecnologia per construir i mantenir sistemes informàtics.

 • Una persona que hagi estudiat Enginyeria Informàtica és capaç de dissenyar programari de diferents envergadures i complexitats, per funcionar en diferents arquitectures (centralitzades, mòbils, distribuïdes).
 • També coneix el funcionament d’aquestes plataformes de maquinari per configurar-les amb l’objectiu que el programari funcioni de manera òptima.
 • A grans trets, les competències de la titulació capaciten per desenvolupar programes en qualsevol de les activitats implicades en les fases del seu cicle de vida; desenvolupar sistemes informàtics, formats per maquinari, xarxes de comunicació i un sistema de programari; gestionar sistemes d’informació, assegurant que les necessitats de la gestió de la informació i el coneixement de les organitzacions se satisfan; administrar sistemes informàtics (clients, servidors i xarxes) i sistemes d’informació; auditar i certificar projectes fent estudis sobre sistemes tenint en compte l’aplicació de les lleis corresponents; assessorar empreses, i fer peritatges civils.

L’enginyeria informàtica tracta tots els aspectes del processament de la informació; és l’única enginyeria especialitzada a dissenyar sistemes de programari per donar suport als processos de gestió de la informació, així com de seleccionar la plataforma de maquinari més idònia. Aquesta enginyeria té punts de contacte amb altres titulacions. Per exemple, pel que fa a la transferència d’informació entre ordinadors, té certs punts en comú amb l’enginyeria telemàtica, i sobre el control de processos i dispositius per mitjà de sistemes informàtics, té relació amb l’enginyeria automàtica.

Competències

 • Concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l’àmbit de l’enginyeria informàtica que tinguin per objecte crear, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Fer mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d’informàtica.
 • Conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d’enginyer tècnic o enginyera tècnica en Informàtica.
 • Concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l’enginyeria del programari com a instrument per assegurar-se la qualitat.
 • Concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant maquinari, programari i xarxes.
 • Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l’accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, així com la informació que gestionen.
 • Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes de programari i maquinari per desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Dirigir les activitats objecte dels projectes de l’àmbit de la informàtica.
 • Conèixer les matèries bàsiques i les tecnologies que capacitin per aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, així com les que els dotin d’una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d’enginyer tècnic o enginyera tècnica en Informàtica.
 • Manejar especificacions, reglaments i normes que s’han de complir obligatòriament.
 • Analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, la qual cosa inclou la responsabilitat ètica i professional de l’activitat de l’enginyer tècnic o enginyera tècnica en Informàtica.
 • Aplicar els principis i mètodes de qualitat.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l’àmbit dels projectes informàtics.
 • Saber treballar en grup i en un entorn multilingüe i multidisciplinari.

Estudi i aprenentatge

Les activitats formatives i les metodologies d’ensenyament i aprenentatge que caracteritzen tots els ensenyaments de l’ETSE són:

 • Activitats teòriques. El professorat exposa els continguts teòrics de les diferents matèries, afegint-hi exemples i intercalant la resolució de problemes quan sigui necessari.
 • Pràctiques en laboratori. Es fan en grups petits. El professorat guia els estudiants cap a la consecució dels objectius plantejats en la documentació de pràctiques.
 • Resolució de problemes. Es fa en grups mitjans. Es formulen, es resolen i es  debaten problemes o exercicis relacionats amb la temàtica de cada assignatura.
 • Presentacions. L’estudiant o un grup d’estudiants exposen un tema treballat  prèviament.
 • Seminaris. Un expert en temàtiques específiques en fa una exposició teoricopràctica.
 • Avaluació. Activitats destinades a avaluar la consecució de resultats d’aprenentatge i l’adquisició de competències.
 • Atenció personalitzada. Activitats destinades a atendre els estudiants individualment o en petit grup.

A més, aquestes activitats es complementen amb altres metodologies, que inclouen:  l’aprenentatge basat en problemes, realització de projectes, debats, esdeveniments científics/divulgatius, presentacions i activitats desenvolupades mitjançant el campus virtual.

Pràctiques externes

En el marc dels estudis de grau, l'estudiant fa pràctiques en empreses o institucions durant un quadrimestre. Per a la realització de les pràctiques, ha de seguir un procés de selecció simulant al màxim la realitat que hi ha en el mercat laboral.


L’estudiant pot cursar de forma optativa fins a 12 crèdits ECTS fent pràctiques en empreses, de forma que tot l’alumnat té l’oportunitat de completar el currículum docent amb una experiència laboral real en el món industrial, i d’aquesta manera aconseguir un primer contacte amb empreses capdavanteres de la demarcació.


Durant les pràctiques, l’estudiant rep el suport i l’orientació d’un tutor extern o tutora externa (treballa a la institució on l’estudiant fa les pràctiques) i d’un tutor intern o tutora interna (professorat de l’ETSE).


La necessitat que les empreses tenen de persones titulades en Enginyeria i la confiança que tenen en la formació proporcionada per l’ETSE està demostrada per la quantitat de  convenis de col·laboració educativa (200 anuals) establerts per l’Escola durant els darrers anys. Gran part d’aquests convenis se signen amb empreses amb llarga trajectòria o gran potencial en el nostre territori i diferents administracions. Tot això posa en relleu la seva implicació en el projecte formatiu de l’ETSE, així com l’interès a servir-se d’aquest  instrument per formar i seleccionar personal qualificat.

Projecte de Sistemes Informàtics i Treball Fi de Grau

Ambdues assignatures tracten d’enfrontar l’estudiant davant un repte d’enginyeria des de perspectives diferents: el primer tracta de desenvolupar un projecte en equip multidisciplinari, en què calguin integrar coneixements i habilitats adquirides, així com avaluar les competències transversals de cada estudiant. A més, es realitzaran seminaris sobre continguts i competències particulars de l’enginyeria informàtica.


El segon tracta d’un exercici original que s’ha de fer de manera individual, presentar-lo i  defensar-lo davant d’un tribunal universitari, consistent en un projecte en l’àmbit de les tecnologies específiques de l’enginyeria informàtica de naturalesa professional que sintetitza i integra les competències adquirides en l’estudi.

Sortides professionals

Les persones titulades en Enginyeria Informàtica desenvoluparan les seves activitats com a gestors dels sistemes d’informació i sistemes informàtics en una gran diversitat d’àmbits, des de l’industrial, el financer o el de les administracions públiques fins a sectors com ara l’oci. També podran fer activitats relacionades amb la docència en diferents nivells i àmbits. Així, els podrem trobar:

 • Desenvolupant programes: participen en qualsevol de les activitats implicades en les fases del cicle de vida del programari i les desenvolupa. S’encarreguen d’analitzar requeriments, dissenyar, implementar, fer fase de proves i mantenir projectes de programari. Estan capacitats per coordinar equips de desenvolupament de programari.
 • Desenvolupant sistemes: dissenyen, implanten, avaluen i mantenen sistemes informàtics que requereixin maquinari i programari per explotar sistemes d’informació i de serveis. Estan capacitats per administrar sistemes informàtics i xarxes de computadors, i també per coordinar equips de desenvolupament de sistemes.
 • Gestionant tecnologies de la informació: asseguren que les necessitats de la gestió de la informació i el coneixement de les organitzacions se satisfan desenvolupant i implantant solucions informàtiques.
 • Administrant sistemes i bases de dades: administren la infraestructura de desenvolupament i explotació d’equips informàtics, clústers de servidors, xarxes locals, sistemes operatius i bases de dades.
 • Auditant i certificant projectes: realitzen auditories de sistemes informàtics i de sistemes que emanen de l’aplicació de les lleis, auditories per assegurar la qualitat de la informàtica, auditories de seguretat informàtica i certificació de projectes.
 • Consultant i assessorant: realitzen projectes de consultoria i assessoria a empreses per implantar solucions informàtiques i també per a empreses pròpies de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • Peritant: realitzen peritatges civils (deguts a disputes entre empreses, impagaments, etc.), penals (deguts a frau informàtic, activitats il·legals, etc.) o laborals.
 • Investigant i ensenyant: exerceixen l’activitat docent en tecnologies de la informàtica i les comunicacions a tots els nivells de l’ensenyament, des de la primària fins a la universitària. Duen a terme activitats de recerca, desenvolupament i innovació en totes les àrees de la informàtica.