saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

L’enginyeria electrònica s’ocupa dels sistemes i equipaments electrònics industrials. A causa de la innovació tecnològica, la utilització d’elements electrònics i d’automatització està molt estesa en qualsevol àmbit de la vida.

Gràcies a l’enginyeria electrònica s’ha donat un gran impuls a les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions. Aquesta implantació ha comportat en els darrers anys un ús exhaustiu no només en les indústries electròniques i d’automatització sinó també en d’altres com les elèctriques, informàtiques, aeronàutiques, químiques, mecàniques, mineres, navals, tèxtils, controladores ambientals, tèrmiques, etc.

L’automatització industrial treballa en la substitució dels operadors manuals per operadors artificials i en la realització de tota mena de tasques del món industrial, des de simples funcions automàtiques d’obertura i tancament de màquines industrials fins a sofisticades funcions coordinades que permetin gestionar les comandes de productes i obtenir-los automàticament.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Habilita per a l'exercici de professió regulada Enginyer Tècnic Industrial
Publicació del Ppa d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d'Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT
Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 66
Obligatoris 147
Optatius 15 (12 de pràctiques externes)
Treball fi de grau 12
Places 75
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès

Perfil recomanat

Les característiques personals i acadèmiques que es consideren adequades per als estudiants que vulguin iniciar els graus d’enginyeria de l’Escola són les següents:

 • Ser estudiants amb formació científica que vulguin desenvolupar la carrera professional en l’àmbit de la tecnologia.
 • Dominar l’expressió oral i escrita en català o castellà.
 • Tenir coneixement bàsic d’anglès.
 • Tenir coneixement a nivell d’usuari de les eines d’accés i processament de la informació.

Objectius

Correspon al professional que domina els sistemes i equips electrònics industrials, així com el control i automatització dels processos productius i el disseny de circuits electrònics, sensors i actuadors ajudant-se d'eines informàtiques i de comunicacions.


L'enginyeria electrònica ha proporcionat un gran impuls a les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions. A causa de la innovació tecnològica, la utilització d'elements electrònics i d'automatització està molt estesa en qualsevol àmbit de la vida. El desenvolupament que aquestes tecnologies han experimentat als darrers anys ha comportat que l’ús s'estengui a tota mena d'indústries: electròniques, d'automatització, elèctriques, informàtiques, aeronàutiques, químiques, mecàniques, mineres, navals, tèxtils, de control ambiental, etc.


Així mateix, el grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica capacita per exercir la professió regulada d'enginyer tècnic industrial o enginyera electrònica industrial (especialitat Electrònica Industrial).


A més, aporta un perfil d’especialista en electrònica, control i automatització que es dedica a dissenyar, construir i mantenir l’automatització de qualsevol procés productiu industrial. També s‘obtenen els coneixements necessaris per dissenyar sistemes electrònics que poden aplicar-se tant a sistemes de control per a l’automòbil com a la medicina, passant per la millora de l’eficiència energètica.

 Competències

 • Redactar, signar i desenvolupar projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin per objecte construir, reformar, reparar, conservar, demolir, fabricar, instal·lar, muntar i explotar estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions, plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Tenir coneixements per fer mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 • Conèixer, comprendre i tenir capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial.
 • Saber dissenyar i desenvolupar un sistema, component o procés de l'àmbit de l'electrònica i l'automàtica, per complir les especificacions requerides.
 • Utilitzar i dissenyar accionaments elèctrics i la instrumentació necessària per a un sistema o procés industrial.
 • Dissenyar i desenvolupar els sistemes de control necessaris en els processos industrials i els electrònics basats en dispositius digitals programables, també el programari per a sistemes electrònics, i l'automatització i robotització de processos industrials.
 • Aplicar els coneixements d'electrònica i control al processament d'energia.
 • Dirigir les activitats objecte dels projectes vinculats a la professió d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial.
 • Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que els capaciti per aprendre nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Saber resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Manejar especificacions, reglaments i normes que s’han de complir obligatòriament.
 • Saber analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Tenir capacitat d’organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i altres institucions i organitzacions.
 • Saber treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.

Estudi i aprenentatge

Les activitats formatives i les metodologies d’ensenyament i aprenentatge que caracteritzen tots els ensenyaments de l’ETSE són:

 • Activitats teòriques. El professorat exposa els continguts teòrics de les diferents matèries, afegint-hi exemples i intercalant la resolució de problemes quan sigui necessari.
 • Pràctiques en laboratori. Es fan en grups petits. El professorat guia els estudiants cap a la consecució dels objectius plantejats en la documentació de pràctiques.
 • Resolució de problemes. Es fa en grups mitjans. Es formulen, es resolen i es debaten problemes o exercicis relacionats amb la temàtica de cada assignatura.
 •  Presentacions. L’estudiant o un grup d’estudiants exposen un tema treballat prèviament.
 • Seminaris. Un expert en temàtiques específiques en fa una exposició teoricopràctica.
 • Avaluació. Activitats destinades a avaluar la consecució de resultats d’aprenentatge i l’adquisició de competències.
 • Atenció personalitzada. Activitats destinades a atendre els estudiants individualmento en petit grup.

A més, aquestes activitats es complementen amb altres metodologies, que inclouen: l’aprenentatge basat en problemes, realització de projectes, debats, esdeveniments científics/divulgatius, presentacions i activitats desenvolupades mitjançant el campus virtual.

Pràctiques externes

En el marc dels estudis de grau, l'estudiant farà pràctiques en empreses o institucions durant un quadrimestre. Per a la realització de les pràctiques, se segueix un procés de selecció simulant al màxim la realitat que hi ha en el mercat laboral.


L’estudiant pot cursar de forma optativa fins a 12 crèdits ECTS fent pràctiques en  empreses, de forma que tot l’alumnat té l’oportunitat de completar el currículum docent amb una experiència laboral real en el món industrial, i d’aquesta manera aconseguir un primer contacte amb empreses capdavanteres de la demarcació.


Durant les pràctiques, l’estudiant rep el suport i l’orientació d’un tutor extern o tutora externa (treballa a la institució on l’estudiant fa les pràctiques) i d’un tutor intern o tutora interna (professorat de l’ETSE).


La necessitat que les empreses tenen de persones titulades en Enginyeria i la confiança que tenen en la formació proporcionada per l’ETSE està demostrada per la quantitat de  convenis de col·laboració educativa (200 anuals) establerts per l’Escola durant els darrers anys. Gran part d’aquests convenis se signen amb empreses amb llarga trajectòria o gran potencial en el nostre territori i diferents administracions. Tot això posa en relleu la seva implicació en el projecte formatiu de l’ETSE, així com l’interès a servir-se d’aquest  instrument per formar i seleccionar personal qualificat.

Projecte Integrador i Treball Fi de Grau

Ambdues assignatures tracten d’enfrontar l’estudiant davant un repte d’enginyeria des de perspectives diferents: el primer tracta de desenvolupar un projecte en un equip multidisciplinari, en el qual calguin integrar coneixements i habilitats adquirides, així com avaluar les competències transversals de cada estudiant.


El segon tracta d’un exercici original que s’ha de realitzar de manera individual,  presentar-lo i defensar-lo davant d’un tribunal universitari, consistent en un projecte en l’àmbit de les tecnologies específiques de l’enginyeria industrial de naturalesa professional que sintetitza i integra les competències adquirides en l’estudi.

Sortides professionals

El graduat o graduada en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica té, en aquests moments, una gran demanda en la societat per la capacitat, la versatilitat i la flexibilitat per desenvolupar diferents funcions. Això es produeix en molts sectors del món industrial i en qualsevol empresa o administració.


També és molt apreciable el nombre de les persones que es dediquen a l'exercici lliure de la professió planificant, gestionant i dirigint projectes.


Els titulats tenen una bona formació generalista, és a dir, una bona formació en enginyeria bàsica, a més d'una bona especialització en l'àrea concreta de treball. Tot això fa que les perspectives de promoció siguin bones, perquè aquests professionals tenen una gran capacitat d'adaptació en qualsevol activitat productiva.


Els àmbits de treball dels futurs titulats es troben en:

 • Empreses dels sectors electrònic, de comunicacions o energies renovables.
 • Equips multidisciplinaris en indústries alimentàries, aeronàutiques i d’automoció, químiques, mecàniques, entre altres.
 • Desenvolupaments en domòtica, microelectrònica, bioenginyeria, electromedicina, robòtica, automatització industrial.
 • Exercici lliure de la professió.
 • Empreses de serveis.
 • Administració pública.
 • Docència.
 • Recerca.

I les sortides professionals tenen a veure amb:

 • Disseny, anàlisi, projecció i manteniment de sistemesi equipaments electrònics.
 • Automatització de processos industrials.
 • Gestió i organització comercial d'empreses de productes i sistemes electrònics.
 • Control de les màquines elèctriques i dels accionaments elèctrics.
 • Concepció, disseny, elaboració i manteniment de sistemes de control automàtic en l'àmbit de la indústria.
 • Projectes d’aprofitament d’energies renovables.