saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Elèctrica

El grau d’Enginyeria Elèctrica estudia, coneix i treballa l’electricitat: des de la generació a partir de fonts d’energia primària, el transport a grans distàncies a través de línies d’alta tensió, la distribució als centres industrials i domèstics, fins a la transformació en energia mecànica, en calor o llum per a la indústria i les llars.

L’energia elèctrica és una tecnologia dinàmica que es desenvolupa a gran velocitat gràcies a l’impuls de les noves tecnologies. Respectuosa amb el medi ambient, permet harmonitzar, millor que altres tecnologies, el progrés amb una societat sostenible i solidària.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Enginyeria Elèctrica

Habilita per a l'exercici de professió regulada Enginer Tècnic Industrial
Publicació del pla d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d'Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT
Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 66
Obligatoris 144
Optatius 18 (12 de pràctiques externes)
Treball fi de grau 12
Places 75
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès

Perfil recomanat

Les característiques personals i acadèmiques que es consideren adequades per als estudiants que vulguin iniciar el grau són les següents:

 • Ser estudiants amb formació científica que vulguin desenvolupar la carrera professional en l’àmbit de la tecnologia.
 • Dominar l’expressió oral i escrita en català o castellà.
 • Tenir coneixement bàsic d’anglès.
 • Tenir coneixement a nivell d’usuari de les eines d’accés i processament de la informació.

Objectius

El grau d’Enginyeria Elèctrica capacita la persona que l’estudia per conèixer l’energia elèctrica, des de la generació a partir de fonts d’energia primària, el transport a grans distàncies a través de línies d’alta tensió, la distribució a centres industrials i domèstics fins a la transformació en energia mecànica, calor o llum en la indústria o en les llars.

El graduat o graduada en Enginyeria Elèctrica ha de vetllar per minimitzar l’impacte ambiental de tots els aspectes relacionats amb la seva tasca professional, i també ha de conèixer i saber utilitzar les energies renovables i les tecnologies mediambientals en la producció de l’energia elèctrica.

L’enginyeria elèctrica proporciona una bona formació de base, que capacita per exercir la professió regulada d’enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial. Amb aquesta formació també està capacitat per dissenyar, construir, i mantenir centrals elèctriques, línies de transport d’energia elèctrica, subestacions transformadores, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, accionaments elèctrics, automatitzacions, etc. A més, podrà dissenyar instal·lacions d’enllumenat públic, enllumenat interior, exterior i d’emergència. 

Competències

 • Redactar, signar i desenvolupar projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin per objecte construir, reformar, reparar, conservar, demolir, fabricar, instal·lar, muntar o explotar estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i  processos de fabricació i automatització.
 • Fer mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 • Conèixer, comprendre i tenir capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial.
 • Conèixer el control de màquines i accionaments elèctrics i les seves aplicacions, així com els sistemes elèctrics i les seves aplicacions.
 • Calcular i dissenyar màquines elèctriques, instal·lacions d’alta, de baixa i mitjana tensió, així com línies elèctriques, transport d’energia elèctrica i instal·lacions luminotècniques.
 • Tenir coneixements aplicats d'electrònica de potència, dels principis de la regulació automàtica i la seva aplicació a l'automatització industrial i sobre energies renovables.
 • Saber dissenyar centrals elèctriques.
 • Conèixer els principis del manteniment industrial.
 • Dirigir les activitats objecte dels projectes vinculats a la professió d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític, i comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Tenir coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per aprendre nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Manejar especificacions, reglaments i normes que s’hagin de complir obligatòriament, analitzar i valorar l’impacte social i mediambental de les solucions tècniques, aplicar els principis i mètodes de la qualitat, organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i altres institucions i organitzacions, i treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.

Estudi i aprenentatge

Les activitats formatives i les metodologies d’ensenyament i aprenentatge que caracteritzen tots els ensenyaments de l’ETSE són:

 • Activitats teòriques. El professorat exposa els continguts teòrics de les diferents matèries, afegint-hi exemples i intercalant la resolució de problemes quan sigui necessari.
 • Pràctiques en laboratori. Es fan en grups petits. El professorat guia els estudiants cap a la consecució dels objectius plantejats en la documentació de pràctiques.
 • Resolució de problemes. Es fa en grups mitjans.
 • Es formulen, es resolen i es debaten problemes o exercicis relacionats amb la temàtica de cada assignatura.
 • Presentacions. L’estudiant o un grup d’estudiants exposen un tema treballat prèviament.
 • Seminaris. Un expert en temàtiques específiques en fa una exposició teoricopràctica.
 • Avaluació. Activitats destinades a avaluar la consecució de resultats d’aprenentatge i l’adquisicióde competències.
 • Atenció personalitzada. Activitats destinades a atendre els estudiants individualment o en petit grup.


A més, aquestes activitats es complementen amb altresmetodologies, que inclouen:  l’aprenentatge basat en problemes, realització de projectes, debats, esdeveniments científics/divulgatius, presentacions i activitats desenvolupades mitjançant el campus virtual.

Pràctiques externes

En el marc dels estudis de grau, l'estudiant farà pràctiques en empreses o institucions durant un quadrimestre. Per a la realització de les pràctiques, se segueix un procés de selecció simulant al màxim la realitat que hi ha en el mercat laboral.


L’estudiant pot cursar de forma optativa fins a 12 crèdits ECTS fent pràctiques en empreses, de forma que tot l’alumnat té l’oportunitat de completar el currículum docent amb una experiència laboral real en el món industrial, i d’aquesta manera aconseguir un primer contacte amb empreses capdavanteres de la demarcació.


Durant les pràctiques, l’estudiant rep el suport i l’orientació d’un tutor extern o tutora externa (treballa a la institució on l’estudiant fa les pràctiques) i d’un tutor intern o tutora interna (professorat de l’ETSE). La necessitat que les empreses tenen de persones titulades en Enginyeria i la confiança que tenen en la formació proporcionada per l’ETSE està demostrada per la quantitat de convenis de col·laboració educativa (200 anuals) establerts per l’Escola durant els darrers anys. Gran part d’aquests convenis se signen amb empreses amb llarga trajectòria o gran potencial en el nostre territori i diferents administracions. Tot això posa en relleu la seva implicació en el projecte formatiu de l’ETSE, així com l’interès a servir-se d’aquest instrument per formar i seleccionar personal qualificat.

Projectes d'Enginyeria Elèctrica i Treball fi de grau

Ambdues assignatures tracten d’enfrontar l’estudiant davant un repte d’enginyeria des de perspectives diferents: el primer tracta de desenvolupar un projecte en un equip multidisciplinari, en el qual calguin integrar coneixements i habilitats adquirides, així com avaluar les competències transversals de cada estudiant.


El segon tracta d’un exercici original que s’ha de fer de manera individual, presentar-lo i defensar-lo davant d’un tribunal universitari, consistent en un projecte en l’àmbit de les tecnologies específiques de l’enginyeria industrial de naturalesa professional que sintetitza i integra les competències adquirides en l’estudi.

Sortides professionals

El graduat o graduada en Enginyeria Elèctrica té, en aquests moments, un gran potencial en la societat per la capacitat, la versatilitat i la flexibilitat per desenvolupar diferents funcions. Això es produeix en molts sectors del món industrial i en qualsevol tipus d'empresa o administració.


També és molt apreciable el nombre de les persones que es dediquen a l'exercici lliure de la professió planificant, gestionant i dirigint projectes.


Els titulats tenen una bona formació generalista, és a dir, una bona formació en enginyeria bàsica, a més d'una bona especialització en l'àrea concreta de treball. Aquesta característica fa que les perspectives de promoció siguin bones, perquè tenen una gran capacitat d'adaptació en qualsevol activitat productiva.


Els àmbits de treball dels futurs titulats es troben en:

 • Empreses del sector elèctric.
 • Equips multidisciplinaris en indústries de sectors com indústria alimentària, indústria de l'automòbil, indústria química, indústria mecànica.
 • Energies renovables.
 • Empreses de serveis, Administració pública, ensenyament, recerca i exercici lliure de la professió.

Les sortides professionals tenen a veure amb:

 • La conversió de l'energia elèctrica en altres formes d'energia: accionaments elèctrics, luminotècnia, etc.
 • El disseny, anàlisi, projecció, construcció, verificació i manteniment de sistemes i equips relacionats amb la generació, transport i distribució d'energia elèctrica.
 • La gestió, organització, planificació i control de qualitat en empreses.
 • I en altres àmbits com la docència, la inspecció tècnica, la recerca, etc.