saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau d'Educació Infantil i Educació Primària amb menció d'Anglès

La nova titulació simultània dels graus d’Educació Infantil i Primària amb menció d’Idiomes (Anglès) té com a finalitat la formació integral dels mestres des dels 0 fins als 12 anys. Està orientada fonamentalment a desenvolupar les competències lingüístiques, l’ús de les TIC i l’atenció a la diversitat.
La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV vol aprofundir en aquesta estratègia amb la finalitat que l'alumnat domini les habilitats, tècniques, actituds i hàbits necessaris per fomentar un clima d’aula que faciliti l’aprenentatge i la convivència, que controli el procés educatiu d’ensenyament i aprenentatge i que en faci el seguiment actuant i reflexionant des de la pràctica.
Amb aquest programa es pretén que els estudiants s'especialitzin per tal d’aconseguir que els mestres siguin capaços d’impartir les matèries curriculars a l’escola en tres idiomes (català, castellà i anglès).
La titulació simultània dels graus d’Educació Infantil i Primària amb menció d’Idiomes (Anglès) s’imparteix dins el marc del pla de millora de la formació inicial de mestres que ofereix el sistema universitari català.

Descripció del títol

Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 5 anys
Crèdits ECTS 366
Formació bàsica 102
Obligatoris 129
Optatius 33
Pràctiques externes 84
Treball fi de grau 18
Places 30        
Horari Tarda
Centre on s'imparteix

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Mencions

Idiomes
Amb 21 ECTS optatius l'estudiant reflexiona sobre les teories del llenguatge actuals i, des de l'òptica de la llengua anglesa, treballa els conceptes del seu ensenyament i aprenentatge, comprèn i avalua les diferents metodologies, dissenya unitats didàctiques, desenvolupa activitats per ensenyar-lo i les destreses docents bàsiques en l'ensenyament i aprenentatge.

Perfil recomanat

L'aspirant d'aquest grau ha de tenir vocació, expressada en l'interès per comprendre l'acció educativa i la seva relació amb els aspectes psicològics, socials i culturals del nen o nena, disposició motivacional per adquirir els objectes de coneixement propis de l'acció educativa al llarg de la carrera, per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. Ha de posseir capacitat per comprendre els processos psicològics, socials, polítics, culturals, científics i educatius i reflexionar sobre el seu paper en la transformació d'aquests processos, interès i motivació per adquirir un grau de preparació professional d'alta qualitat, i compromís de participació activa i creativa en totes les accions que per a la seva preparació acadèmica i formació personal i professional dugui a terme la Universitat. Finalment, ha de tenir habilitats de comunicació oral i escrita, d'anàlisi i síntesi, manifestar interès per la lectura, coneixements bàsics d'informàtica i anglès, i actituds de respecte, responsabilitat, tolerància i empatia.

D'altra banda, es recomana estar en possessió del nivell B2 d'anglès.

Pràctiques externes

L'estudiant, d'una banda, realitza pràctiques a classe en grups reduïts (40 com a màxim), i, de l'altra, pot realitzar pràctiques externes en qualsevol dels àmbits de professionalització del mestre o mestra d'educació infantil i primària. En l'assignatura de Pràctiques Externes conflueixen tots els continguts que s'han anat presentant a l'estudiant en les diferents matèries que configuren el grau.

Objectius

 • Adquirir coneixements i instruments que ajudin a fonamentar la reflexió psicosociopedagògica del fet educatiu en el període 0-12 anys.
 • Adquirir coneixements i habilitats que permetin desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats que els són pròpies.
 • Crear situacions d'ensenyament i aprenentatge que facilitin als estudiants del període 0-12 anys construir el coneixement. Això ha de permetre en el seu futur treball plantejar-se una bona reflexió des de la pròpia pràctica i sobre aquesta.
 • Aconseguir una formació que els permeti impartir coneixements i que els capaciti per elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les característiques i necessitats de les seves escoles i dels estudiants del període 0-12 anys. A més, han de ser generadors constants del currículum dintre del context de l'escola de la qual formin part.

Treball fi de grau

El Treball Fi de Grau (TFG) s'ha d'entendre com un mòdul o matèria de caràcter globalitzador orientat a integrar les competències associades al títol. Té com a finalitat afavorir que l'estudiant consolidi les competències professionalitzadores del futur mestre o mestra i palesar la capacitat d'autoregulació treballada al llarg de la formació. També el vol conscienciar sobre les pròpies necessitats enfocades a la pràctica docent.

Competències

 • Conèixer les àrees curriculars de l'educació infantil i primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment comen col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Resoldre amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de
 • textos dels diversos dominis científcs i culturals inclosos en el currículum escolar.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i a fora, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per l'evolució correcta. Tractar amb eficàcia situacions  d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer l'organització dels col·legis d'educació infantil i primària i la diversitat d'accions que en conèixer les àrees curriculars de l'educació infantil i primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Resoldre amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científcs i culturals inclosos en el currículum escolar.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i a fora, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per l'evolució correcta. Tractar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer l'organització dels col·legis d'educació infantil i primària i la diversitat d'accions que encomprèn el funcionament. Ocupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats educatives singulars dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar  perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 •  Conèixer les tecnologies de la informació i de la comunicació i aplicar-les a les aules. Destriar selectivament la informació audiovisual que contribueixi a l'aprenentatge, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • Conèixer fonaments d'atenció primària i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.

Sortides professionals

Aquesta titulació capacita per a la professió de mestre o mestra d'Educació Primària i d'Educació Infantil.