saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Dret i Relacions Laborals i Ocupació

Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 5 anys
Crèdits ECTS 357
Formació bàsica 90
Obligatoris 243
Pràctiques externes 9
Treball fi de grau 15
Places 25       
Horari Matí
Centre on s'imparteix

Facultat de Ciències Jurídiques

Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà

Perfil recomanat

Els estudiants que optin a aquest doble grau han de ser actius, crítics i participatius, i estar compromesos amb la millora de la societat a través del dret i la justícia. Així mateix, han de tenir un interès especial en el món del treball i en les relacions que se'n deriven.

Objectius

Formar professionals que uneixin amplis coneixements jurídics, especialment en la branca social del dret, amb una formació que els capaciti per ser gestors integrals de les relacions laborals en l'empresa o per intervenir en la gestió del mercat de treball.

Competències

 • Identificar i interpretar correctament els elements bàsics del sistema jurídic i del marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la seguretat social i de l’ocupació.
 • Aplicar les teories sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions.
 • Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals.
 • Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada les perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica.
 • Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals.
 • Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals.
 • Intervenir en les relacions laborals i gestionar-les sociolaboralment.
 • Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social, de l’avaluació i l’auditoria laboral.
 • Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació.
 • Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans.
 • Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, etc.).
 • Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació.
 • Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals.
 • Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic.
 • Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades.
 • Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica.
 • Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament.
 • Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic.
 • Elaborar documents jurídics complexos o amb rellevància jurídica.
 • Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques.
 • Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics.
 • Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i l’evolució històrica.
 • Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat.
 • Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social.

Sortides professionals

Aquesta titulació capacita per realitzar activitats relacionades amb el desenvolupament, la interpretació i l'aplicació de les normes legals tant en l'Administració i organismes públics com en empreses privades.
Habilita per accedir a la funció pública estatal, autonòmica o local (judicatura, fiscalia, cossos de lletrats de les administracions públiques, cossos tècnics de l’Administració, inspecció de treball, cossos docents). També faculta per accedir a notaries i registres.
Capacita igualment per planificar, organitzar, gestionar el treball i controlar els recursos humans, i per elaborar i gestionar polítiques sociolaborals d'àmbit empresarial o institucional.
Així mateix, habilita per a l'assessoria i consultoria jurídiques d'institucions i empreses i per a l'exercici lliure de l’advocacia i la procuradoria, sempre que es compleixin els requeriments legals establerts per accedir a aquestes dues professions, o com graduat social de manera directa.