saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Comunicació Audiovisual

En el marc de la societat de la informació i del coneixement, la comunicació audiovisual és un dels sectors amb més transcendència i influència, atesa la vinculació amb aspectes centrals d’aquesta societat com la democràcia representativa i la participació ciutadana, l’activitat econòmica, la creació cultural i la difusió de valors fonamentals per a la convivència. A la centralitat de la televisió en els hàbits quotidians de la gran majoria de la ciutadania, cal afegir-hi el pes creixent dels consums culturals lligats a suports multimèdia interactius (internet, videojocs, telefonia mòbil, etc.), sense oblidar la importància de la indústria de creació audiovisual.

A la URV el grau de Comunicació Audiovisual comporta, a grosso modo, una oferta de dos cursos comuns amb les altres dues titulacions que formen el programa formatiu de grau de Comunicació (Publicitat i Relacions Públiques, i Periodisme), i uns altres dos d’específics de cada grau.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  25 d'octubre de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 120
Optatius 36
Pràctiques externes 12
Treball fi de grau 12
Places 40
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Lletres (campus Catalunya de Tarragona)
 Llengües utilitzades
 • català
 • castellà

Perfil recomanat

El perfil ideal del candidat a ingressar en aquesta titulació és el d'una persona interessada en els aspectes estètics, creatius i expressius dels productes audiovisuals i interactius, amb capacitat creativa i imaginativa, amb sentit del ritme i gust pels aspectes visuals de  qualsevol producte cultural. Hauria d’interessar-se per ampliar els seus coneixements i  habilitats expressives mitjançant l'ús del so gravat i la imatge fixa o en moviment.

Pràctiques externes

Amb l'assignatura de pràctiques externes els estudiants posaran en funcionament, en l'àmbit professional de la comunicació audiovisual i de manera integrada, les competències específiques, transversals i nuclears assimilades. D’aquesta manera fusionen els  coneixements teòrics i les habilitats adquirides durant la carrera amb les realitats a les quals es poden aplicar, i desenvolupen l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional. A banda, els estudiants coneixeran i utilitzaran els mitjans tècnics i les rutines de treball habituals en el món audiovisual i multimèdia, i prendran contacte amb les institucions i els organismes vinculats a l'àmbit de la comunicació audiovisual.

Objectius

En el marc de la societat de la informació i del coneixement, la comunicació audiovisual és un dels sectors amb més transcendència i influència, atesa l’estreta vinculació amb aspectes centrals de la viabilitat d'aquestes societats, com ara la democràcia representativa i la participació ciutadana, l’activitat econòmica, la creació cultural i la
difusió de valors fonamentals per a la convivència. A la centralitat de la televisió en els hàbits quotidians de la gran majoria de ciutadans, cal afegir-hi el pes creixent dels consums culturals lligats a suports multimèdia interactius (internet, videojocs, telefonia mòbil, etc.), sense oblidar la transcendència de la indústria de creació audiovisual tant des del punt de vista econòmic com identitari. En aquest context és clau formar adequadament els futurs professionals de la comunicació audiovisual en ideació, guionatge, producció, realització, comercialització i difusió de productes i programes audiovisuals i multimèdia interactius, en particular els de ficció, entreteniment i persuasió, i en realització audiovisual de programes radiofònics i televisius de caràcter periodístic,  de manera que complementin la tasca dels periodistes.

Treball fi de grau

Per assolir la graduació en Comunicació Audiovisual, l’estudiant haurà d’elaborar i presentar un treball de fi de grau tutoritzat per un docent de la titulació. S’hi integraran les competències específiques, transversals i nuclears, així com els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar, i desenvoluparà l'esperit analític, creatiu i crític. També haurà de demostrar el coneixement, l’anàlisi i la utilització crítica de fonts i de bibliografia, així com elaborar un discurs concís, coherent i que comuniqui adequadament els resultats del treball en la llengua pròpia o en anglès.

Competències

 • Conèixer l'estat del món i l’evolució històrica recent; comprendre’n els paràmetres bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
 • Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius, textuals, orals i visuals en les societats contemporànies, amb l'ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
 • Dominar el maquinari i el programari de producció audiovisual i multimèdia.
 • Aplicar la llengua pròpia a l'elaboració de productes audiovisuals factuals i de ficció, construint missatges orals i escrits destinats a la difusió audiovisual que siguin eficaços, correctes i atractius, adoptant les estratègies retòriques i els recursos lingüístics i no verbals més adequats.
 • Conèixer l'estructura, el funcionament i la gestió de l'empresa, amb especial incidència en les empreses de producció i difusió audiovisual.
 • Aplicar els principis avançats de la narrativa, del guionatge audiovisual i la gramàtica específica del so i de la imatge en moviment per elaborar productes audiovisuals, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la postproducció de programes i productes de ràdio i de televisió.
 • Dominar els fonaments teòrics i pràctics de l'exercici del periodisme audiovisual.
 • Comprendre l'estructura del sistema audiovisual de Catalunya (estructura, polítiques, finançament i funcionament) en el context espanyol, europeu i mundial.
 • Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i de les relacions públiques canalitzada a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics, organització, producció, gestió, finançament, aplicacions.
 • Saber dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, audiovisuals i digitals i en qualsevol tipus de suport gràfic.
 • Saber utilitzar les tècniques i les eines per representar i transmetre fets i dades mitjançant sistemes infogràfics.
 • Dominar el marc jurídic de la comunicació audiovisual, tant en matèria de drets fonamentals com des del punt de vista del dret mercantil.
 • Conèixer de forma crítica i analítica els diversos gèneres i formats de la comunicació audiovisual, amb especial incidència en la transformació creativa.
 • Utilitzar tècniques avançades de producció, realització en directe, animació, muntatge i postproducció de productes audiovisuals.
 • Conèixer les principals escoles, teories i mètodes de l'anàlisi i la crítica acadèmica del cinema i la televisió.
 • Desenvolupar projectes complexos de programes i programacions audiovisuals i de productes interactius d'entreteniment i de creació.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents:

 • Realització, càmera i muntatge, guionatge, animació, crítica, producció, direcció d'actors, de càsting i de fotografia, gestió, organització d'esdeveniments, producció web, investigació i docència.