saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

La bioquímica estudia la vida a escala molecular. La bioquímica moderna, juntament amb la biologia molecular, són claus per als avenços continus que es produeixen en el coneixement del funcionament molecular dels éssers vius i s’han convertit en un dels principals exponents del que es coneix com economia basada en el coneixement.

Mentre que la biologia és un ensenyament generalista de totes les ciències biològiques, que té un perfil de coneixements bàsics, la formació d’un bioquímic és més profunda en bioquímica i biologia molecular, té més capacitat per investigar, sobretot en l’àmbit de la salut, encara que no exclusivament. En canvi, un biotecnòleg té formació bàsica en biociències i capacitat i coneixements tecnològics, tant de tecnologia del DNA recombinant com d’enginyeria i desenvolupament de processos.

El grau de Bioquímica i Biologia Molecular forma part, juntament amb el grau de Biotecnologia, d’un programa formatiu comú de Biociències (els 60 ECTS de 1r curs, i altres 60 repartits entre 2n i 3r). Una vegada assolit el primer curs, a l’estudiant se li reconeixeran aquestes assignatures si vol prosseguir altres estudis de la mateixa branca de coneixement, bé a la URV o en una altra universitat.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Bioquímica i Biologia Molecular

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
Branca Ciències
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 123
Optatius 30
Pràctiques externes 12
Treball fi de grau 15
Places 40
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Química (campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà

Mencions

Els estudiants del grau de Bioquímica i Biologia Molecular, segons les assignatures optatives que escullin de entre tota la oferta del grau, tenen l’opció de cursar una de les dues mencions següents:

Nutrició Molecular

L’objectiu de la menció és aprofundir en aspectes relacionats amb el vessant molecular de la nutrició, que s’hauran introduït en l’assignatura de tercer curs de Bioquímica de la Nutrició. Així, s’estudien les funcions bioquímiques, metabòliques, fisiològiques i epigenètiques dels nutrients i de components no nutritius dels aliments, les sinergies entre dieta, salut i susceptibilitat a les malalties i la interacció genoma-nutrient.

Bioquímica Clínica i Forense

En aquesta menció s’apliquen els coneixements de la bioquímica bàsica i la biologia molecular al diagnòstic mèdic, seguiment, prevenció i investigació de la malaltia, així com a l'anàlisi forense, amb atenció especial a la patologia molecular.

Perfil recomanat

Les característiques que es consideren idònies per a aquelles persones que vulguin iniciar els estudis de Bioquímica i Biologia Molecular són, d’una banda, coneixements sòlids de les matèries bàsiques de la titulació (Química, Matemàtiques i Física) i, especialment, de Biologia. D'una altra, es considera adequat que els estudiants de nou ingrés tinguin un domini oral i escrit de la llengua pròpia i de les oficials de la URV, així com un nivell bàsic d’una llengua estrangera, preferentment l’anglès, i d’informàtica.

Pràctiques externes

Permet a l’estudiant un primer contacte amb l’àmbit laboral amb l’objectiu de potenciar l’ocupació i oferir la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades de l’àmbit de la bioquímica i biologia molecular, en un marc de col·laboració establert mitjançant convenis específics entre la Universitat i les empreses i institucions. En aquesta matèria es preveu una doble avaluació de les competències, tant per part del tutor o tutora designat per l’empresa o institució com pel professor o professora responsable de la matèria.

Objectius

El grau de Bioquímica i Biologia Molecular té com a objectiu formar professionals que disposin de les eines conceptuals i tècniques necessàries per poder entendre i generar nous coneixements des del punt de vista molecular sobre els processos de transformació, tant energètics com informacionals, que els éssers vius duen a terme per realitzar les seves funcions pròpies.

Així, una persona que es graduï en Bioquímica i Biologia Molecular ha de:

 • Ser capaç d’avaluar i destriar els diferents mecanismes moleculars i les transformacions químiques responsables d’un procés biològic, així com desenvolupar una clara percepció de situacions que, tot i ser diferents, mostren analogies, la qual cosa permet aplicar solucions conegudes a nous problemes.
 • Familiaritzar-se amb el treball en el laboratori, la instrumentació i els mètodes experimentals més utilitzats. A més, ha ser capaç de realitzar experiments i/o dissenyar aplicacions de forma independent i descriure, quantificar, analitzar i avaluar críticament els resultats obtinguts.
 • Familiaritzar-se amb la bibliografia científica i tècnica de la seva àrea, percebre clarament els avenços actuals i els possibles desenvolupaments futurs.
 • Apreciar clarament les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l’activitat professional de la seva àrea de treball.
 • Ser capaç de comunicar aspectes fonamentals de la seva activitat professional a altres professionals de la seva àrea o d’àrees afins, i també a un públic no especialitzat.

Treball fi de grau

En el treball fi de grau l’estudiant ha de demostrar que ha integrat les habilitats i competències associades al títol mitjançant la redacció, presentació i defensa d’un treball aplicat. Se’n valorarà tant el contingut com l’estructura (definició d'objectius, introducció i/o justificació, part experimental, anàlisi i discussió de resultats, conclusions i bibliografia), així com la capacitat de comunicació oral i escrita del futur graduat.

Competències

 • Entendre i aplicar els coneixements bàsics de física, matemàtiques i química a la bioquímica i biologia molecular.
 • Descriure les bases bioquímiques, moleculars i estructurals del funcionament dels éssers vius.
 • Tenir un coneixement avançat de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la seva regulació.
 • Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a escala molecular, cel·lular i metabòlica.
 • Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques de bioquímica i biologia molecular.
 • Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori, especialment en els àmbits bioquímics, microbiològics i en biologia molecular, i valorar-ne els riscos i elements de seguretat.
 • Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques: genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i altres. També treballar amb dades bibliogràfiques i utilitzar les eines bioinformàtiques bàsiques.
 • Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis del camp científic i saber-los interpretar.
 • Tenir un coneixement estructural i funcional de les molècules que formen els éssers vius: components bàsics i estructures polimèriques.
 • Apreciar la complexitat i diversitat dels organismes a través de l’estudi de les seves molècules, cèl·lules i processos fisiològics, la genètica i l’evolució.
 • Ser capaç d’apreciar la potencialitat i la velocitat dels canvis en la bioquímica.
 • Treballar de forma adequada en un laboratori bioquímic incloent-hi seguretat, manipulació i eliminació de residus i registre anotat d’activitats.
 • Aplicar coneixements moleculars a la interpretació fisiològica del funcionament  normal o patològic de l’organisme.
 • Descriure la manera com els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l’energia del seu entorn.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents: :

 • Recerca en universitats, centres de recerca públics i privats, i departaments d’R+D+I d’empreses del sector farmacèutic, químic, alimentari, sanitari, cosmètic.
 • Bioquímic o bioquímica especialista en hospitals.
 • Tècnic o tècnica en empreses desenvolupant aplicacions tecnològiques dels processos bioquímiccs en el sector alimentari, químic, cosmètic, farmacèutic o sanitari.
 • Tècnic o tècnica de laboratori que fa estudis bioquímics, genètics, immunològics, microbiològics i aplicacions al diagnòstic clínic.
 • Tècnic o tècnica de producció i desenvolupament de nous productes.
 • Tècnic o tècnica de tractament d’aigües i de valorització de residus.
 • Docent en secundària, formació professional, escoles tècniques i universitats, amb la realització prèvia d’un màster específic o altres requisits establerts.
 • Funcionari o funcionària en administracions públiques.
 • Consultor o consultora.
 • Tècnic o tècnica comercial en empreses biotecnològiques i el sector biosanitari (anàlisi clínica, diagnòstic molecular, desenvolupament i seguiment de noves teràpies).