saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret

El doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Dret ofereix la possibilitat que l’estudiant cursi simultàniament ambdues titulacions de grau, en un termini de temps molt més breu del que implicaria cursar els dos graus separadament (5 anys i un quadrimestre en comptes de 8 anys) i en condicions acadèmiques òptimes, atenent que tant el seu pla d’estudis com el seu horari s’han dissenyat especialment per compatibilitzar totes les matèries que han de cursar.

L’objectiu del doble grau d’ADE+Dret és facilitar l’assoliment d’una sòlida formació jurídica i empresarial, preparant professionals capaços de desenvolupar la seva activitat en llocs de treball de gran responsabilitat i que requereixin una formació interdisciplinària vinculada a l’àmbit jurídic i empresarial.

Aquests estudis no només capaciten l’estudiant per realitzar treballs vinculats de manera específica a cada una de les titulacions (direcció d'empreses, advocacia, assessorament jurídic i econòmic, etc.), sinó que habiliten molt especialment per aplicar el raonament econòmic i jurídic necessari per a la presa de decisions estratègiques en entitats tant de l’àmbit públic com del privat. En conseqüència, les sortides professionals dels estudiants d'aquesta doble titulació són molt diverses, ja que s'adapten a un gran ventall de llocs de treball del mercat laboral actual.

Els estudiants provinents de Cicles Formatius de Grau Superior afins al Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (famílies d'Administració i Gestió i de Comerç i Màrqueting) poden reconèixer fins a 60 crèdits. 

En finalitzar aquest grau, podràs accedir als Màsters oficials que ofereix la Facultat: Màster en Direcció d'Empreses, Màster en Emprenedoria i Innovació i Màster en Mercats Internacionals

Descripció del títol:

Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 5 anys i 1 quadrimestre
Crèdits ECTS 390
Formació bàsica 108
Obligatoris 246
Pràctiques externes 24
Treball fi de grau 12
Places 20        
Horari Matí i tarda (1r curs)
Centre on s'imparteix

Facultat de Ciències Jurídiques i Facultat d'Economia i Empresa

Llengües utilitzades
  • Català
  • Castellà
  • Anglès (optatiu)

Pràctiques externes

El darrer quadrimestre de la doble titulació es dedica íntegre a la realització de pràctiques en empreses o institucions. La Facultat té convenis de col·laboració amb més de 250 empreses i entitats per a la realització de les pràctiques externes curriculars i extracurriculars.

De forma complementària, la Facultat disposa d'una borsa de treball específica, que permet integrar els estudiants al teixit empresarial del territori amb una oferta molt àmplia de pràctiques extracurriculars.

També es duen a terme activitats d'orientació professional.

Mobilitat

Els graus t'ofereixen la possibilitat de cursar un o dos quadrimestres en altres universitats catalanes, estatals o estrangeres. Aquesta experiència permetrà a l'estudiant conèixer altres realitats universitàries i, en alguns casos, una altra llengua. En particular, la Facultat té convenis d'intercanvi amb més de 80 universitats de tots els continents.

Objectius

L'objectiu és que l'estudiant assoleixi una sòlida formació jurídica i empresarial, i preparar professionals capaços d'ocupar llocs de treball de gran responsabilitat que requereixin una formació interdisciplinària vinculada a l'àmbit jurídic i empresarial.

Treball fi de grau

L'estudiant haurà de realitzar i defensar dos treballs de fi de grau un per a cada grau. L'estudiant ha de decidir, seguint les orientacions del seu tutor/a de treball fi de grau, el tema objecte de cada treball. El tutor/a acompanyarà l'estudiant al llarg de tot el procés i duran a terme entrevistes periòdiques per avaluar la progressió de cada treball.

El treball fi de grau pot consistir a desenvolupar un tema relacionat amb alguna assignatura obligatòria o optativa, un estudi de cas, etc.

En qualsevol cas, es treballaran les competències específiques, transversals i nuclears adquirides al grau i s'integraran coneixements teòrics amb la realitat a la qual es projecten. Finalment, caldrà fer una presentació oral en què l'estudiant haurà d'exposar de forma coherent els resultats del treball en català, castellà o anglès.

Competències específiques

  • Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l'àmbit de la gestió empresarial.
  • Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
  • Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
  • Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades.
  • Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d'una perspectiva jurídica.
  • Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos.
  • Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social.

Sortides professionals

Aquests estudis no només capaciten l'estudiant per realitzar treballs vinculats de manera específica a cada una de les titulacions (direcció d'empreses, advocacia, assessorament jurídic i econòmic, etc.), sinó que habiliten molt especialment per aplicar el raonament econòmic i jurídic necessari per a la presa de decisions estratègiques en entitats tant de l'àmbit públic com del privat. En conseqüència, les sortides professionals dels estudiants d'aquesta doble titulació són molt diverses, ja que s'adapten a un gran ventall de llocs de treball del mercat laboral actual.