saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat

El doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Finances i Comptabilitat (FIC) respon a la necessitat d’oferir una formació completa en l’àmbit de l’empresa. D’una banda, l’estudiant adquirirà les competències per desenvolupar-se professionalment dirigint el seu propi projecte o integrant-se en l’equip humà d’una petita empresa, una gran organització o una entitat pública. D’altra banda, adquirirà les competències que es requereixen per a la direcció financera d’una institució.

Amb la mateixa durada que un sol grau (4 anys), l’estudiant d’ADE+FIC obté una doble titulació, amb una formació integrada del funcionament de l’empresa i, addicionalment, dels mercats financers.

Entre les sortides professionals destaquem: direcció general d’empreses familiars, pimes i grans empreses nacionals i multinacionals; direcció de les diferents àrees (comptabilitat, màrqueting, recursos humans, administració i finances, operacions) en l’àmbit públic i privat; gestió de carteres d’actius financers; assessoria en temes comptables, fiscals i financers; consultoria; emprenedoria; control de riscos financers, etc.

Els estudiants provinents de Cicles Formatius de Grau Superior afins al Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (famílies d'Administració i Gestió i de Comerç i Màrqueting) poden reconèixer fins a 66 crèdits.

En finalitzar aquest grau, podràs accedir als Màsters oficials que ofereix la Facultat: Màster en Direcció d'Empreses, Màster en Emprenedoria i Innovació i Màster en Mercats Internacionals.

Descripció del títol

Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 282
Formació Bàsica 60
Obligatoris 168
Optatius 18
Pràctiques externes 24
Treball fi de grau 12
Places 30       
Horari Matí
Centre on s'imparteix

Facultat d'Economia i Empresa

Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà
 • Anglès opcional

Mencions

Comerç Internacional
Formada per 5 assignatures, de 6 crèdits cadascuna (30 ECTS), impartides en anglès:

 • Economia Internacional (International Economics)
 • Relacions Econòmiques Internacionals (International Economic Relations)
 • Finances Internacionals (International Finance)
 • Màrqueting Internacional (International Marketing)
 • Dret del Mercat Internacional (International Trade Law)

L'objectiu de la menció és que l'estudiant s'especialitzi en la gestió empresarial en un context internacional.

Màrqueting
Consisteix en 5 assignatures, de 6 ECTS cadascuna (30 ECTS):

 • e-Màrqueting
 • Màrqueting Internacional
 • Màrqueting Industrial i de Serveis
 • Tècniques de Comunicació i Vendes
 • Comportament del Consumidor

Pràctiques externes

El darrer quadrimestre de la doble titulació es dedica íntegre a la realització de pràctiques en empreses o institucions. La Facultat té convenis de col·laboració amb més de 250 empreses i entitats per a la realització de les pràctiques externes curriculars i extracurriculars.

De forma complementària, la Facultat disposa d'una borsa de treball específica, que permet integrar els estudiants al teixit empresarial del territori amb una oferta molt àmplia de pràctiques extracurriculars.

També es duen a terme activitats d'orientació professional.

Mobilitat

Els graus t'ofereixen la possibilitat de cursar un o dos quadrimestres en altres universitats catalanes, estatals o estrangeres. Aquesta experiència permetrà a l'estudiant conèixer altres realitats universitàries i, en alguns casos, una altra llengua. En particular, la Facultat té convenis d'intercanvi amb més de 80 universitats de tots els continents.

Objectius

L'objectiu general de la doble titulació és oferir una formació completa en l'àmbit de l'empresa, que es complementa amb el coneixement sobre com funcionen els mercats financers.

En concret, l'objectiu és formar un professional versàtil amb capacitat tant per crear el seu negoci com per treballar per compte aliè en l'àmbit de la gestió i direcció de qualsevol àrea funcional de l'empresa o la direcció general d'empreses i institucions públiques i privades. En aquest sentit, la persona graduada en Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat ha de saber identificar oportunitats i amenaces,¡  gestionar recursos de diversa naturalesa (financers, materials, humans,  etc.), analitzar i interpretar la informació (comptable, financera,  etc.) per prendre decisions i avaluar resultats. Alhora, ha de comprendre el funcionament dels mercats financers, a partir del coneixement dels principals productes i factors que hi intervenen, dels models teòrics que en descriuen l'evolució i dels elements socials i jurídics pels quals es veuen afectats.

Treball fi de grau

L'estudiant haurà de realitzar i defensar dos treballs de fi de grau i per a cada grau. L'estudiant ha de decidir, seguint les orientacions del seu tutor/a de treball fi de grau, el tema objecte de cada treball. El tutor/a acompanyarà l'estudiant al llarg de tot el procés i duran a terme entrevistes periòdiques per avaluar la progressió de cada treball.

El treball fi de grau pot consistir a desenvolupar un tema relacionat amb alguna assignatura obligatòria o optativa, un estudi de cas, etc.

En qualsevol cas, es treballaran les competències específiques, transversals i nuclears adquirides al grau i s'integraran coneixements teòrics amb la realitat a la qual es projecten. Finalment, caldrà fer una presentació oral en què l'estudiant haurà d'exposar de forma coherent els resultats del treball en català, castellà o anglès.

Competències específiques

· Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a escala microeconòmica com macroeconòmica) per a la gestió d'empreses i la seva influència sobre el sector financer.

· Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i financeres.

· Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l'àmbit de la gestió empresarial.

· Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar-ne algunes de les àrees funcionals.

· Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.

· Analitzar amb rigor científic estudis de casos d'empreses i problemes empresarials (financers,  comptables, fiscals,...) i redactar informes d'assessorament i de consultoria que donin resposta a aquests problemes.

· Comprendre el sistema financer: conèixer les institucions, els productes i els mercats que el formen, així com les relacions entre ells i amb el seu entorn econòmic.

· Interpretar els estats comptables i valorar la situació financera d'una empresa, amb la finalitat de dur a terme les accions correctives oportunes o potenciar oportunitats futures.

Sortides professionals

El doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat de la URV capacita per exercir la professió d'economista, regulada pel Col·legi d'Economistes, i per exercir les activitats professionals següents:

 • Direcció general d'empreses familiars, pimes i grans empreses nacionals i multinacionals.
 • Direcció i gestió en entitats financeres.
 • Direcció i gestió en les diferents àrees funcionals de l'empresa.
 • Administració i gestió en diferents àmbits de l'Administració Pública.
 • Anàlisi de mercats i productes financers.
 • Gestió i direcció en organismes internacionals.
 • Administració de societats.
 • Gestió de carteres.
 • Anàlisi financera i d'inversions.
 • Control de riscos financers.
 • Assessoria i consultoria (exercici lliure de la professió).
 • Emprenedoria.
 • Auditoria.
 • Docència.
 • Recerca.