saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Anglès

El grau d’Anglès ha de ser el nucli més important per generar professionals de la llengua anglesa i ha d’actuar com a garantia de la qualitat d’aquests professionals.

Però no només es tracta del domini en profunditat de la llengua anglesa, els estudis superiors que es presenten en aquesta proposta afegeixen a la part purament lingüística una formació en aspectes culturals i literaris que estan íntimament relacionats amb la realitat lingüística anglòfona. A més, la possibilitat d’adquirir coneixements d’altres llengües modernes afavoreix la formació de professionals versàtils i adaptables a situacions lingüístiques i culturals i complexes.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Anglès

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  25 d'octubre de 2011
Branca Art i humanitats
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 135
Optatius 36
Treball fi de grau 9
Places 50
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Lletres (campus Catalunya de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • Anglès
 • Català
 • Castellà
 • Francès
 • Alemany

Mencions

Lingüística Anglesa
Consta de 30 crèdits i té com a objectiu proporcionar coneixements sobre aspectes lingüístics fonamentals de la llengua anglesa i introduir continguts preliminars sobre lingüística aplicada en l'àmbit de l'anglès com a llengua estrangera.
 

Traducció Anglesa
Consta de 30 ETCS i té com a objectiu proporcionar coneixements sobre alguns aspectes  fonamentals relacionats amb la traducció directa i la traducció inversa, així com l'aplicació de les noves tecnologies a la traducció.
 

Literatura i Cultura Angleses
Consta de 30 crèdits i els continguts de literatura i cultura angleses constitueixen un bloc coherent de matèries introductòries i especialitzades que pretenen donar una visió general i actual d'alguns dels temes més rellevants en els estudis culturals i literaris anglesos.
 

Alemany
Consta de 30 crèdits i té com a objectiu proporcionar coneixements bàsics sobre la llengua alemanya, la literatura i la cultura dels països de parla alemanya.

Perfil recomanat

El perfil d'ingrés al grau d’Anglès correspon al d'un alumnat amb un interès específic i una capacitat rellevant per a les matèries de llengua i literatura i, en concret, per a la llengua anglesa. Consegüentment, se li pressuposa un nivell de coneixement de la llengua anglesa entre A2 i B1 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües. En general, doncs, el grau d’Anglès està dirigit a persones amb interès per la cultura anglosaxona en totes les seves manifestacions (lingüístiques, literàries, culturals, mediàtiques, etc.), la multiculturalitat, el contacte amb altres llengües i altres cultures. Hauria de tenir un alt grau de sensibilitat cap a qüestions d'interculturalitat, aspectes sociològics, d'identitat i de gènere lligats a la història i la producció cultural del món anglosaxó.

Pràctiques externes

A l’assignatura pràctiques externes els estudiants poden aplicar les competències específiques, transversals i nuclears adquirides en l’àmbit professional de l’ensenyament de l'anglès, en el treball editorial, en la indústria cultural i del turisme o en l’assessorament
lingüístic i l’administració. D’aquesta manera, integren els coneixements teòrics i les habilitats adquirides durant el grau amb les realitats a les quals es poden aplicar, i desenvolupen l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

Objectius

A banda del domini en profunditat de la llengua anglesa, aquest grau afegeix a la part purament lingüística una formació en aspectes culturals i literaris que estan íntimament  relacionats amb la realitat lingüística anglòfona. A més, la possibilitat d'adquirir coneixements d'altres llengües modernes afavoreix la formació de professionals versàtils i adaptables a situacions lingüístiques i culturals variades i complexes.
 

Així, els objectius són:

 • Proporcionar les eines d'aprenentatge de la llengua anglesa necessàries per garantir un procés d'adquisició de la llengua efectiu i sòlid.
 • Proporcionar les bases teòriques i els elements pràctics necessaris per aconseguir un nivell de coneixement passiu i un ús actiu excel•lents i en profunditat de la llengua anglesa.
 • Completar la formació en llengua anglesa de l’estudiant amb coneixements de la cultura i la literatura de les comunitats lingüístiques de parla anglesa, així com de la traducció associada a la llengua anglesa.
 • Facilitar als estudiants les eines professionalitzadores que els permetin accedir a una gran varietat de llocs de treball en els quals la llengua anglesa sigui una eina d'ús quotidià i un requisit imprescindible.

Treball fi de grau

A l’assignatura treball de fi de grau s’espera que l’estudiant desenvolupi adequadament les competències específiques, transversals i nuclears en un treball integrador, que fusioni els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar, que apliqui les  tècniques pròpies del camp científic corresponent i que desenvolupi l'esperit analític, creatiu
i crític en el moment de definir i portar a terme el treball. També haurà de demostrar el coneixement i la utilització crítica de fonts i de bibliografia i elaborar un discurs concís i coherent que comuniqui els resultats del treball en anglès.

Competències

 • Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les aplicacions que té.
 • Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodològics de la literatura i la crítica literaria.
 • Entendre una segona llengua estrangera i expressar-s'hi a un nivell bàsic.
 • Aprofundir en el coneixement de l'ésser humà i dels diversos entorns culturals.
 • Dominar la llengua anglesa des d'un punt de vista teòric i pràctic i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
 • Analitzar les obres més rellevants de la literatura en llengua anglesa en els diversos entorns culturals.
 • Aplicar els principis bàsics de la traducció anglès-espanyol i/o anglès-català.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents:
Ensenyament de la llengua anglesa a tots els nivells; treball editorial: edició de textos, traduccions, etc.; indústria de la cultura i del turisme; assessorament lingüístic i treball administratiu en empreses multinacionals.