saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Pla preexistent: llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses (2002)

Els graus d’Administració i Direcció d’Empreses, de Finances i Comptabilitat, i d’Economia, configuren el programa formatiu d'Economia i Empresa de la Facultat.

Dins d’aquest programa cal distingir, d'una banda, el grau d’Economia i, d'una altra, els graus de Finances i Comptabilitat, i d’Administració i Direcció d’Empreses relacionats, ambdós, amb l’àmbit de l’empresa.

Ara bé, el grau d’Administració i Direcció proporciona les eines adequades per a la gestió i direcció estratègica d’empreses i institucions mitjançant el desenvolupament d’habilitats directives i de gestió de persones, que es poden exercir en diferents àrees funcionals, com les de recursos humans, producció, màrqueting, etc., fomentant l’esperit emprenedor i la capacitat per a la creació d’empreses, mentre que al grau de Finances i Comptabilitat s’ofereixen coneixements i capacitats necessàries per dirigir i gestionar les àrees comptable i financera d’una entitat pública o privada.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Administració i Direcció d'Empreses

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 120
Optatius 30
Pràctiques externes 24
Treball fi de Grau 6
Places
 • Campus Bellissens (Reus) 140
 • Campus Terres de l'Ebre (Tortosa)                         50
Horari

Reus: Matí o tarda només 1r, a partir de segon només matí

Tortosa: Només matí

Centre on s'imparteix

Facultat d'Economia i Empresa

Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà
 • Anglès (optatiu)

Mencions

Comerç Internacional
Formada per 5 assignatures, de 6 crèdits cadascuna (30 ECTS), impartides en anglès:

 • Economia Internacional (International Economics)
 • Relacions Econòmiques Internacionals (International Economic Relations)
 • Finances Internacionals (International Finance)
 • Màrqueting Internacional (International Marketing)
 • Dret del Mercat Internacional (International Trade Law)


L’objectiu de la menció és que l’estudiant s’especialitzi en la gestió empresarial en un context internacional.


Màrqueting
Consisteix en 5 assignatures, de 6 ECTS cadascuna (30 ECTS):

 • Màrqueting Electrònic
 • Màrqueting Internacional
 • Màrqueting Industrial i de Serveis
 • Tècniques de Comunicació i Vendes
 • Comportament del Consumidor

Aquesta menció permet adquirir coneixements especialitzats en màrqueting i la seva aplicació pràctica en l’àmbit de la gestió empresarial.

Perfil recomanat

L’estudiant de nou ingrés ha d’estar motivat per desenvolupar-se en l’àmbit de la direcció i gestió empresarial. Així, els seus interessos poden recaure en la gestió de qualsevol de les àrees funcionals d’una empresa o en la direcció en general. Per això, és recomanable
tenir predisposició per desenvolupar competències i actituds claus com la responsabilitat i capacitat de treball autònom i en equip, habilitats comunicatives i caràcter proactiu i emprenedor.


També és recomanable que els futurs estudiants disposin de capacitat de raonament numèric i abstracte, coneixements bàsics de matemàtiques, i expressió oral i escrita.

Pràctiques externes

En el darrer curs la formació de l’estudiant es complementa amb una estada d’un quadrimestre en pràctiques en una empresa o institució. També es duen a terme activitats d’orientació professional.


De forma complementària, la Facultat disposa d’una borsa de treball específica, que permet integrar els estudiants al teixit empresarial del territori.

Objectius

L’objectiu general del títol és formar un professional versàtil amb capacitat tant per crear el seu propi negoci com per treballar per compte aliè en l’àmbit de la consultoria i assessoria d’empreses, la gestió i direcció en les àrees funcionals de l’empresa o la direcció general d’empreses i institucions públiques i privades. En aquest sentit, la persona graduada ha de saber identificar oportunitats i amenaces, gestionar recursos de diversa naturalesa (financers, materials, humans, etc.), analitzar i interpretar la informació per prendre decisions i avaluar resultats.

Treball fi de grau

L’estudiant ha de decidir, seguint les orientacions del seu tutor o tutora de treball fi de grau, el tema objecte del treball. El tutor o tutora acompanyarà l’estudiant al llarg de tot el procési duran a terme entrevistes periòdiques per avaluar la progressió del treball.

El treball fi de grau pot consistir a desenvolupar un tema relacionat amb alguna assignatura obligatòria o optativa, un estudi de cas, la realització d’un projecte vinculat amb les pràctiques externes, etc.

En qualsevol cas, es treballaran les competències específiques, transversals i nuclears adquirides al grau i s’integraran coneixements teòrics amb la realitat a la qual es projecten. Finalment, caldrà fer una presentació oral en què l’estudiant haurà d’exposar de forma coherent els resultats del treball en català, castellà o anglès.

Competències

 • Entendre els principis bàsics de funcionament de l’economia, a escala microeconòmica i macroeconòmica, per gestionar empreses.
 • Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financerocomptable, econòmic, social i legal, rellevant per prendre decisions empresarials.
 • Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l’àmbit de la gestió empresarial.
 • Dirigir una empresa o una altra institució (pública o privada) i dirigir o gestionar-ne algunes de les àrees funcionals (recursos humans, administració i finances,  comercialització i màrqueting, operacions, etc.).
 • Redactar projectes de gestió global o d’àrees funcionals de l’empresa que reflecteixen la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
 • Analitzar amb rigor científic estudis de cas d’empreses i problemes empresarials, i emetre informes d’assessorament i de consultoria que hi donin resposta.
 • Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o d’una institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, i entendre’n la ubicació competitiva, institucional i la dimensió estratègica.

Sortides professionals 

El grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la URV capacita per exercir la professió d’economista, regulada pel Col·legi d’Economistes, i per exercir les activitats professionals següents:

 • Direcció general d’empreses familiars, pimes i grans empreses nacionals i multinacionals.
 • Direcció i gestió en les diferents àrees funcionals de l’empresa.
 • Administració i gestió en diferents àmbits de l’Administració pública, a escala estatal, autonòmica, regional i local.
 • Gestió i direcció en organismes internacionals.
 • Administració de societats.
 • Assessoria i consultoria (exercici lliure de la professió).
 • Auditoria.
 • Emprenedoria.
 • Docència.
 • Recerca.