saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Finances i Comptabilitat

Els graus de Finances i Comptabilitat, d’Administració i Direcció d’Empreses, i d’Economia configuren el programa formatiu d'Economia i Empresa de la Facultat. Dins d’aquest programa cal distingir, d'una banda, el grau d’Economia i, d'una altra, els graus de Finances i Comptabilitat i d’Administració i Direcció d’Empreses, relacionats, ambdós, amb l’àmbit de l’empresa.

En el grau de Finances i Comptabilitat s'ofereixen les capacitats i els coneixements necessaris per dirigir i gestionar les àrees comptable i financera d'una entitat pública o privada. Amb aquesta finalitat, es treballen aspectes com l'anàlisi d'estats comptables, fonts de finançament d'una empresa, valoració i selecció d'inversions, fiscalitat, etc. Alhora, s'incorpora l'estudi dels mercats financers, dels quals s'analitzen els principals productes, el funcionament i els models teòrics que en descriuen l'evolució.

Els estudiants provinents de cicles formatius de grau superior afins al grau de Finances i Comptabilitat (famílies d'Administració i Gestió i de Comerç i Màrqueting) poden reconèixer fins a 60 crèdits.

La Facultat d'Economia i Empresa organitza els tres graus (Finances i Comptabilitat, Administració i Direcció d'Empreses, i Economia) en un programa formatiu que consta de 90 ECTS comuns, 60 dels quals corresponen a la formació bàsica i s'imparteixen a primer curs. El primer curs, doncs, és comú a tots tres graus. Aquesta oferta formativa es complementa amb les dobles titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat, i la d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret.

En finalitzar aquest grau, podràs accedir als màsters oficials que ofereix la Facultat: màster en Direcció d'Empreses, màster en Emprenedoria i Innovació i màster en Mercats Internacionals.


Descripció del títol: Graduat o Graduada en Finances i Comptabilitat

Acord del Consell de Ministres 17 de desembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Duració mínima 4 anys

Crèdits ECTS

240
Formació bàsica 60
Obligatoris 120
Optatius 30
Pràctiques externes 24
Treball fi de grau 6
Places 120
Horari Matí i tarda
Centre d'impartició Facultat d'Economia i Empresa (campus Bellissens de Reus)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès (optatiu)

Mencions   

Comerç Internacional
Formada per 5 assignatures, de 6 crèdits cadascuna (30 ECTS), impartides en anglès:

 • Economia Internacional (International Economics)
 • Relacions Econòmiques Internacionals (International Economic Relations)
 • Finances Internacionals (International Finance)
 • Màrqueting Internacional (International Marketing)
 • Dret del Mercat Internacional (International Trade Law)

L’objectiu de la menció és que l’estudiant s’especialitzi en la gestió empresarial i financera en un context internacional.

Perfil recomanat

L'estudiant que iniciï el grau de Finances i Comptabilitat ha de ser una persona interessada a conèixer en profunditat les àrees comptable i financera d'una empresa, motivada per comprendre el funcionament dels mercats financers, i preparada per adquirir els coneixements necessaris per assessorar en temes comptables, financers i fiscals.

Ha de tenir coneixements bàsics de matemàtiques, una expressió oral i escrita correctes, a més de nocions bàsiques sobre l'ús de les noves tecnologies. També ha de ser capaç de relacionar coneixements de diferents àmbits per obtenir una visió global i prendre decisions raonades a partir de la informació disponible

Pràctiques externes

L'últim quadrimestre es dedica íntegre a la realització de pràctiques en empreses o institucions. La Facultat té convenis de col·laboració amb més de 250 empreses i entitats que acullen estudiants que fan pràctiques externes curriculars i extracurriculars.

De forma complementària, el centre disposa d'una borsa de treball específica, que permet integrar els estudiants al teixit empresarial del territori amb una oferta molt àmplia de pràctiques extracurriculars.

També es duen a terme activitats d'orientació professional.

Mobilitat

Els graus t'ofereixen la possibilitat de cursar un o dos quadrimestres en altres universitats catalanes, estatals o estrangeres. Aquesta experiència permetrà a l'estudiant conèixer altres realitats universitàries i, en alguns casos, una altra llengua. En particular, la Facultat té convenis d'intercanvi amb més de vuitanta universitats de tots els continents

Objectius

L'objectiu general és formar professionals en l'àmbit financer des d'una doble perspectiva. D'una banda, capaços de gestionar de forma integrada les àrees financera i comptable de qualsevol organització pública o privada. D'altra banda, capaços de comprendre el mercat financer i analitzar les operacions i actius que hi intervenen, així com el context.

Les finances i la comptabilitat, tant en una organització pública com privada, estan cada vegada més interconnectades. Es fa difícil arribar a comprendre la situació financera d'una empresa sense coneixements profunds de la informació extreta de la comptabilitat i de com interpretar-la per a una presa de decisions responsable. Aquestes anàlisis requereixen un professional amb una formació sòlida en ambdós camps, no només en les tècniques comptables i models de valoració financera, sinó també amb capacitat per anticipar-se a les noves circumstàncies econòmiques del context de l'empresa i beneficiar-se'n. Alhora, la persona graduada en Finances i Comptabilitat ha de comprendre el funcionament dels mercats financers, a partir del coneixement dels principals productes i factors que hi intervenen, dels models teòrics que en descriuen l'evolució i dels elements socials i jurídics pels quals estan afectats.

Treball fi de grau

L'estudiant ha de decidir, seguint les orientacions del seu tutor o tutora del treball de fi de grau, el tema objecte del treball. El tutor o tutora acompanya l'estudiant al llarg de tot el procés i duran a terme entrevistes periòdiques per avaluar la progressió del treball.

El treball de fi de grau pot consistir a desenvolupar un tema relacionat amb alguna assignatura obligatòria o optativa, un estudi de cas, etc.


En qualsevol cas, s'han de treballar les competències específiques, transversals i nuclears adquirides al grau i s'han d'integrar coneixements teòrics amb la realitat a la qual es projecten. Finalment, caldrà fer una presentació oral en què l'estudiant haurà d'exposar de forma coherent els resultats del treball en català, castellà o anglès.

Competències

 • Comprendre el sistema financer: conèixer les institucions, els productes i els mercats que el formen, així com les relacions entre ells i amb el seu entorn econòmic.
 • Ser capaç de dirigir l'àrea financera i comptable de qualsevol organització, pública o privada, tot aportant una visió interrelacionada des d'ambdues àrees.
 • Entendre la comptabilitat com el llenguatge de la realitat econòmica de l'empresa.
 • Interpretar els estats comptables i valorar la situació financera d'una empresa, amb la finalitat de dur a terme les accions correctives oportunes o potenciar oportunitats futures.
 • Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per prendre decisions en el context financer.
 • Emetre informes d'assessorament financer, comptable i fiscal.
 • Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a escala microeconòmica com macroeconòmica) i la seva influència sobre el sector financer.
 • Utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques adequades per analitzar les principals variables del sistema economicofinancer

Sortides professionals

El grau de Finances i Comptabilitat de la URV capacita per exercir la professió d'economista, regulada pel Col·legi d'Economistes, i per exercir les activitats professionals següents:

 • Direcció i gestió de les àrees de comptabilitat i finances tant en l'àmbit públic (a escala estatal, regional o local) com privat (pimes i grans empreses nacionals o multinacionals).
 • Direcció i gestió d'entitats financeres.
 • Anàlisi de mercats i productes financers.
 • Gestió de carteres.
 • Anàlisi financera i d'inversions.
 • Control de riscos financers.
 • Assessoria comptable, fiscal i financera.
 • Auditoria.
 • Docència.
 • Recerca.