saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Social

L’educació social és una professió que dóna resposta a les demandes de participació social i a les necessitats d’integració social de col·lectius de població molt diversos. Respon també a les noves necessitats d’accés a la cultura, al benestar i a la qualitat de vida de la població en general. És, per tant, en algun dels seus vessants, una activitat considerada com un nou buit de mercat o una nova professió.

Tot i que l’educació social i el treball social actuen sobre els mateixos col·lectius, i normalment formen equips interdisciplinaris de treball, hi ha diferències entre aquestes dues figures professionals, per exemple:

• Un treballador o treballadora social promou la resolució de problemes de les persones en les relacions humanes i amb les institucions per incrementar el seu benestar. Mitjançant la utilització de recursos teoricopràctics i els sistemes socials, el treball social intervé en diferents punts en què les persones interactuen amb el seu entorn. Eduquen i gestionen recursos amb les persones i col·lectius i per a elles.

• Un educador o educadora social intervé sobre el procés educatiu per afavorir la integració social i el desenvolupament personal i comunitari, i fa una tasca molt propera a les persones, les famílies i els diferents col·lectius d’un territori.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Educació Social

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 120
Optatius 30
Pràctiques externes 21
Treball fi de grau 9
Places 50
Horari 1r curs: matí o tarda, a partir de 2n: matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà

Mencions

Intervenció Socioeducativa en Infància i Família
Amb aquesta menció de 30 ETCS, l'estudiant, a banda de conèixer els serveis, centres i institucions vinculatsa l'àmbit professional de la intervenció socioeducativa en infància i família, identifica les característiques de les persones i/o grups sobre els quals s'ha d'incidir, dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa i aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa. Finalment, coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia, i demostra, en tot moment, pensament crític i creatiu, amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de la professió.

Intervenció Socioeducativa en Desadaptació Social
Aquesta menció de 30 ECTS vol proporcionar a l'estudiant el coneixement teòric de la intervenció socioeducativa i dels seus àmbits d'actuació, les característiques fonamentals dels entorns socials i laborals de la intervenció socioeducativa, la metodologia de la intervenció socioeducativa i la metodologia per avaluar-la. D'aquesta manera podrà dissenyar programes d'intervenció educativa (individuals, grupals i comunitaris) i utilitzar les estratègies, els procediments i les tècniques adequades per a la intervenció educativa.

Perfil recomanat

L'aspirant d'aquest grau ha de tenir una vocació expressada en l'interès per comprendre les problemàtiques de l'ésser humà i de la interacció social, i facilitar-ne la resolució, disposició per adquirir coneixements al llarg de la carrera, per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge en grup, capacitat per comprendre els processos socials, educatius, culturals,
polítics, psicològics i científics, i reflexionar sobre el seu paper en la transformació d'aquests processos. Ha de mostrar interès i motivació per adquirir un grau de preparació professional especialitzada i d'alta qualitat en la intervenció socioeducativa, a més d'un compromís de participació activa i creativa en totes les accions que, per a la seva preparació acadèmica i formació personal i professional, dugui a terme la Universitat. A banda, ha de disposar d'habilitats de comunicació oral i escrita, d'anàlisi i síntesi, interès per la lectura,  coneixements bàsics de noves tecnologies de la informació i la comunicació, i anglès

Pràctiques externes

L'estudiant, d'una banda, realitza pràctiques a classe en grups reduïts i, de l'altra, pot realitzar les pràctiques externes en qualsevol dels àmbits de professionalització de l'educació social. En l'assignatura de Pràctiques Externes conflueixen tots els continguts que se li han anat presentant en les diferents matèries que configuren el grau.

Objectius

L'educació social és una resposta a la necessitat que l'educació sigui un procés al llarg de la vida de les persones i una activitat que no pot quedar circumscrita únicament en el context escolar. Per aquesta raó està vinculada a la vida quotidiana de les persones i no es limita a
l'etapa de la infància, sinó que abasta també la joventut, les persones adultes i la tercera edat.

L'educació social dóna resposta a les noves necessitats d'accés a la cultura, al benestar i a la qualitat de vida, a la demandes de participació social i a les necessitats d'integració social. És, per tant, en alguna de les seves facetes, una activitat considerada com una veta de mercat d'ocupació o una nova professió.

És per això que l'objectiu d'aquesta titulació és formar professionals especialitzats en la intervenció socioeducativa. Aquest grau proporciona una formació cientificotècnica que permet desenvolupar la tasca professional en els tres grans àmbits d'intervenció de l'educador o educadora social:

 • Inclusió social i promoció de les persones
 • Desenvolupament comunitari i animació sociocultural
 • Mediació social i cultural

Treball fi de grau

El Treball Fi de Grau és un treball d'investigació vinculat a les pràtiques o alguna altra temàtica d'interès, que s'ha de lliurar per escrit i defensar oralment davant d'un tribunal.

Competències

 • Conèixer l'evolució històrica de l'educació social.
 • Conèixer els fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i els àmbits d'actuació.
 • Conèixer les característiques fonamentals dels entorns socials i laborals de la intervenció socioeducativa.
 • Conèixer la metodologia de la intervenció socioeducativa així com la metodologia per avaluar-la.
 • Identificar i diagnosticar els factors que incideixen en les situacions personals, familiars i socials.
 • Dissenyar programes d'intervenció educativa (individuals, grupals i comunitaris).
 • Dissenyar i organitzar recursos, projectes i serveis socioeducatius.
 • Utilitzar els procediments i les tècniques adequades per analitzar la realitat social.
 • Utilitzar les estratègies, els procediments i les tècniques adequades per a la mediació.
 • Utilitzar les estratègies, els procediments i les tècniques adequades per a la intervenció educativa.
 • Col·laborar en els mitjans de comunicació per elaborar programes amb contingut socioeducatiu i assessorar-los.

Sortides professionals

Per a la intervenció socioeducativa, per a l'educació permanent, per a l'animació sociocultural i el desenvolupament comunitari i per a la intervenció educativa en situacions de risc social.

Aquests professionals també poden desenvolupar la seva activitat laboral tant en l'administració i organismes públics com en empreses privades i en la docència.

Les figures professionals que podrà adoptar el nostre graduat o graduada són les següents:

 • Educador o educadora en processos d'inserció social
 • Educador o educadora en processos d'acollida i adopció
 • Educador o educadora de persones adultes
 • Educador o educadora de persones discapacitades
 • Educador o educadora en processos de desenvolupament comunitari
 • Animador o animadora i gestor o gestora sociocultural
 • Educador o educadora en el temps lliure i l'oci educatiu
 • Mediador cultural i comunitari o mediadora cultural comunitària