saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Els estudiants tenen l'oportunitat de formar-se i especialitzar-se en les diferents àrees relacionades amb el món de l'educació física i l'esport (entrenament, direcció esportiva, salut, educació, lleure i recreació).

L'objectiu fonamental és formar especialistes en tots els àmbits que tinguin relació amb l'activitat física i l'esport i dominar tots els camps d'actuació de les àrees esmentades.

La formació integrada i alhora especialitzada permetrà a l'estudiant encaminar-se i orientar-se a les seves línies d'interès i aprofundir en tots aquells aspectes que pugin esdevenir el seu veritable desig professional.

Descripció del títol 

Acord del Consell de Ministres 21 de febrer de 2013
Publicació del pla d'estudis al BOE 20 de mayo de 2015
Titulació Graduat o Graduada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Branca Ciències de la salut
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 144
Optatius 12
Treball fi de grau 12
Places 60
Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Perfil recomanat

Per al grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) és recomanable tenir una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més, una bona condició física, constància per mantenir-la, gust pels esports i un caràcter actiu. Finalment, també seran d'utilitat bones nocions d'anglès i informàtica.

Objectius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de l'activitat física i l'esport en el context de la salut, l'educació i l'oci.
 • Proporcionar als estudiants una base sòlida per identificar i analitzar els trets fonamentals de l'activitat física i l'esport.
 • Afavorir l'anàlisi de la motricitat pròpia a través de l'exercitació pràctica d'activitat física i esportiva, i proporcionar elements per analitzar i millorar la motricitat dels altres.
 • Desenvolupar en els estudiants l'habilitat de planificar, desenvolupar i avaluar els programes d'activitat física i esport en l'àmbit educatiu, de rendiment, d'oci i recreació, i també en la prevenció i la recuperació de la salut.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l'interès per incorporar la recerca en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Competències

Principalment, són:

 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar els processos d'ensenyament i aprenentatge relatius a l'activitat física i l'esport amb atenció a les característiques individuals i contextuals de les persones.
 • Promoure i avaluar la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar, desenvolupar i controlar el procés d'entrenament en els diferents nivells.
 • Identificar, analitzar i aplicar els principis anatòmics, fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials als diferents camps de l'activitat física i l'esport.
 • Avaluar la condició física i prescriure exercicis físics orientats cap a la salut.
 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut arran de la pràctica d'activitats físiques inadequades.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització de programes d'activitats fisicoesportives.
 • Elaborar programes per dirigir organitzacions, entitats i instal·lacions esportives.
 • Seleccionar i saber utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i l'esport.
 • Identificar, analitzar i comparar el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu.

Treball fi de grau

L’estudiant ha de fer el treball fi de grau en l’àmbit en què hagi dut a terme les pràctiques externes:

 • Salut: la prevenció i la recuperació de la salut mitjançant l'activitat física i l'esport, la readaptació funcional...
 • Educació de l'activitat física i l'esport: en l'àmbit formal –caldrà fer el màster en Professorat d'ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, batxillerat, cicles formatius d'activitats físiques i esportives i ensenyaments d'esports) i en l'àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars, etc.).
 • Rendiment esportiu: la preparació física tant per a l'esport de competició com per a l'esportista aficionat, la readaptació esportiva, etc.
 • Gestió de serveis esportius en l'àmbit públic o privat: instal·lacions, projectes, recursos humans, direccions tècniques, etc.
 • L'activitat física i l'esport com a element d'oci i recreació: esports d'aventura, esport, turisme, etc.
 • L'activitat física i esportiva com a eina d'intervenció social: treball amb col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d'exclusió social, etc.).

Sortides professionals

Hi ha molts camps en els quals els graduats poden exercir professionalment:

 • Salut: la prevenció i la recuperació de la salut mitjançant l'activitat física i l'esport, la readaptació funcional...
 • Educació de l'activitat física i l'esport: en l'àmbit formal –caldrà fer el màster en Professorat d'ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, batxillerat, cicles formatius d'activitats físiques i esportives i ensenyaments d'esports) i en l'àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars, etc.).
 • Rendiment esportiu: la preparació física tant per a l'esport de competició com per a l'esportista aficionat, la readaptació esportiva, etc.
 • Gestió de serveis esportius en l'àmbit públic o privat: instal·lacions, projectes, recursos humans, direccions tècniques, etc.
 • L'activitat física i l'esport com a element d'oci i recreació: esports d'aventura, esport, turisme, etc.
 • L'activitat física i esportiva com a eina d'intervenció social: treball amb col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d'exclusió social, etc.).

En l'era de la globalització, la societat exigeix un alt grau de preparació professional; això es reflecteix en gran manera en la regulació de l'exercici de les professions de l'esport (Llei 3/2008, DOGC 5123, 02/05/2008).

La Llei de l'exercici de les professions de l'esport comporta l'eradicació de la prestació de serveis professionals sense uns coneixements mínims i sense cap tipus de titulació (això implicava un risc per a la salut i la seguretat de les persones). Aquesta llei estableix, tal com s'exposa al preàmbul, que a partir de l'entrada en vigor les diverses activitats professionals de l'esport a Catalunya les duguin a terme persones amb una formació mínima en el camp respectiu. Per descomptat, la qualitat del sistema esportiu català depèn en gran manera d'aquest procés d'incorporació progressiva de professionals degudament qualificats.

Els titulats poden exercir fins al moment (la Llei ha regulat en un principi quatre professions) com a professors d'educació física, animadors o monitors esportius professionals, entrenadors professionals i directors esportius.