saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Arquitectura

L’arquitecte o arquitecta s’encarrega de l’estudi i la creació d’espais habitables, entre d’altres, mitjançant l’anàlisi, la recerca i el desenvolupament de tècniques i processos.

Aquesta feina apropa les àrees de coneixement tecnològic i humanístic per poder sintetitzar-les en el projecte arquitectònic. És per això que la formació d’un arquitecte o arquitecta es troba a cavall entre l’art i la ciència: l’art perquè busca la bellesa en la forma de la seva obra i la ciència perquè aquesta forma ha de tenir les condicions constructives i l’estabilitat necessàries per poder materialitzar-la.

L’arquitectura crea territori, modifica l’entorn i l’adapta a les necessitats de la societat, crea espais, ciutats i construeix el marc on es desenvolupa la societat.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Arquitectura

Publicació del pla d'estudis al BOE 26 de desembre de 2016
Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 5 anys
Crèdits ECTS 300 + projecte fi de grau
Formació bàsica 60
Obligatoris 210
Optatius 30 (12 pràctiques externes)
Treball fi de grau 30
Places 60 
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix

Escola Tècnica  Superior d'Arquitectura (campus Bellissens de Reus)

Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Perfil recomanat

Optatives que es recomana haver escollit a l’ensenyament secundari: Història de l’Art, Estètica, segona llengua estrangera i Dibuix Artístic. Matèries de la modalitat de secundària en les quals cal estar especialment preparat: Dibuix Tècnic i Física.


És necessari tenir un mínim d’habilitat en l’àrea del dibuix i una preparació tècnica bàsica en física i matemàtiques que permeti afrontar els estudis per aconseguir l’estabilitat  estructural de l’edifici, així com el càlcul i control dels paràmetres naturals i artificials que influeixen en l’edificació. Una predisposició a la síntesi dels coneixements de diferents àrees ajudarà l’estudiant a adquirir les habilitats específiques d’aquests estudis.

Pràctiques externes

L’assignatura de pràctiques externes en aquesta titulació es defineix com a matèria optativa atesa l’alta càrrega d’obligatorietat que conté el títol. A la vegada, el criteri d’optativitat possibilita un mecanisme flexible per adequar els crèdits de pràctiques a les ofertes de llocs d’acollida, que poden ser intercanviats totalment o parcialment per matèries optatives d’especialitat.


Amb les pràctiques es pretén que l’estudiant desenvolupi projectes i activitats professionals relacionades amb el planejament urbà i territorial, així com projectes de catalogació, protecció i intervenció del patrimoni arquitectònic. També ha de tenir la possibilitat de realitzar activitats relacionades amb les competències professionals de l’arquitecte o arquitecta en els camps projectual i tecnològic, i, finalment, ha de desenvolupar activitats pròpies de les empreses del sector de la construcció en què intervingui professionalment l’arquitecte o arquitecta.

Objectius

L’objectiu fonamental és formar professionals amb un coneixement global de totes les àrees relacionades amb els fonaments científics, la teoria i la pràctica de l’arquitectura i amb capacitat de liderar el desenvolupament de projectes i adaptar-se de manera eficient a un entorn de ràpida evolució.

Projecte fi de grau

Una vegada superats els 300 crèdits del pla d’estudis, es preveu la presentació i defensa d’un projecte de fi de grau, amb una durada equivalent a 30 ECTS. La presentació i defensa del projecte es realitza davant un tribunal universitari en què poden participar professionals de prestigi reconegut.


Amb aquest treball es pretén:

 • Desenvolupar adequadament les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integral de l’àmbit de l’arquitectura.
 • Integrar els coneixements teòrics amb les realitats del projecte.
 • Aplicar les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.
 • Desenvolupar l’esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un projecte.
 • Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.
 • Elaborar un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del projecte.
 • Exposar correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del projecte realitzat.

Competències

La professió d’arquitecte o arquitecta està regulada per la legislació vigent. Així, doncs, en totes aquestes normes s’estableixen amb claredat les competències que l’estudiant ha d’assolir, que són les següents:

 • Aptitud per crear projectes arquitectònics que satisfacin a la vegada les exigències estètiques i les tècniques.
 • Coneixement de la història i de les teories de l’arquitectura, així com de les arts, la tecnologia i les ciències humanes relacionades, i de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • Coneixement de l’urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis, i entre  aquests i l’entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l’escala humana, entenent la funció social de l’arquitecte en l’elaboració de projectes.
 • Coneixement dels mètodes d’investigació i preparació de projectes de construcció.
 • Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d’enginyeria vinculats amb els projectes d’edificis.
 • Coneixement dels problemes físics i de les diferents tecnologies, així com de la funció dels edificis, de manera que tinguin condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics.
 • Capacitat de concepció per satisfer els requisits dels usuaris de l’edifici respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre la construcció.
 • Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació.

Sortides professionals

Els àmbits de treball de l’arquitecte o arquitecta estan definits per la legislació vigent, atès que cal tenir en compte que és una professió regulada. Alguns d’aquests àmbits de treball corresponen a dues grans àrees: projectual i tecnològica, que s'identifiquen amb els  mòduls Projectual i Tècnic del pla d’estudis, i són els següents:

 • Els projectes d’edificis destinats a habitatges i equipaments
 • El planejament urbà i territorial
 • La sostenibilitat ambiental
 • Els projectes urbanístics i de paisatge
 • El disseny d’espais interiors i d’objectes mobles
 • La consultoria d’estructures
 • La consultoria d’instal·lacions
 • La restauració i rehabilitació d’edificis
 • L’arquitectura legal, taxacions i valoracions d’immobles

La docència i la recerca són també àmbits de treball de l’arquitecte o arquitecta en les seves especialitats, des de l’ensenyament del dibuix tècnic i els oficis de la construcció fins a la recerca històrica en el camp de l’arquitectura i la investigació aplicada en sistemes i components del sector de la construcció.


Les formes de l’exercici professional han evolucionat des de l’exercici lliure de la professió, amb despatx propi, fins a un nombre significatiu d’arquitectes que treballen per compte d’altri o per a l’Administració. Actualment predomina la formació de societats entre diversos arquitectes, seguint criteris d’especialització, i també l’agrupació en equips pluridisciplinaris,
amb inclusió de professionals d’altres àmbits. Les tasques professionals que realitzaran les persones que s’hagin titulat en Arquitectura són:

 • Redacció de projectes bàsics i d’execució d’edificis i equipaments i direcció de les obres.
 • Redacció del planejament urbà i territorial en els diferents nivells.
 • Redacció dels projectes d’urbanització i direcció de les obres.
 • Estudis de paisatge i projectes d’intervenció.
 • Redacció de projectes d’interiorisme i disseny de mobiliari i objectes.
 • Estudis i càlcul d’estructures.
 • Disseny i càlcul d’instal·lacions.
 • Estudis de patologies i redacció de projectes de rehabilitació d’edificis.
 • Informes, peritatges, taxacions i valoracions d’immobles.