saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procés per a la suspensió de la beca de col·laboració

Inici del procés

El/la becari/ària de col·laboració

 • Gaudir d'un intercanvi acadèmic o d'una beca de mobilitat, estatal o internacional, que l'obliga a romandre en una altra Universitat durant un període determinat
 • També es podran considerar les sol·licituds de suspensió per a la realització de períodes de pràctiques externes curriculars que siguin manifestament incompatibles amb el gaudiment de la beca
 • Emplenar model de petició de la suspensió que es troba disponible en la web
 • Comunicar-ho al responsable immediat del/de la becari/ària

Juntament amb la petició de la suspensió cal adjuntar:

 • Certificat que acrediti la situació exposada per la/pel becari/ària, expedit per la unitat competent (Oficina de Relacions Internacionals, coordinador/a de les pràctiques,...)

Presentació de la petició i documentació annexa

 • El/la becari/ària
 • Si no es tracta de l'interessat/da, ha d'aportar l'autorització corresponent per realitzar la gestió
 • A l'Oficina d'Orientació Universitària - OOU, ubicat a l'edifici de Serveis Centrals del Campus Catalunya, Av. Catalunya, 35 de Tarragona
 • També es pot adreçar per correu intern de la universitat, a Tere Ferrús, Oficina d'Orientació Universitària per mitjà del responsable del/de la becari/ària

Amb un mes i mig d'anterioritat a la data d'inici de la suspensió

Gestió de la petició de la suspensió

L'Oficina d'Orientació Universitària

 • S'estudia la petició, les dades i la documentació annexa
 • Es realitza una proposta de resolució que s'adreça al Vicerectorat competent en les beques de col·laboració

En un termini màxim de quinze dies a partir de la presentació de la petició

Resolució

El Vicerectorat competent en les beques de col·laboració

 • Es dicta resolució favorable o desfavorable
 • Es comunica a l'Oficina d'Orientació Universitària, que trametrà la notificació de resolució a l'interessat/da
 • L'interessat/da durant el període de suspensió deixa d'assumir les obligacions que li suposen la beca, així mateix perd els drets adquirits com a becari de col·laboració

En un termini màxim de 7 dies a partir de la finalització del termini anterior

Cobertura de la suspensió per un altre/a becari/ària

L'Oficina d'Orientació Universitària

Un cop resolta i notificada la suspensió a l'interessat/da, es publica la vacant de suspensió de beca seguint el procés establert per la gestió de les llistes d'espera i cobertura de les vacants

 • L'Oficina d'Orientació Universitària comunicarà al responsable el nou/nova becari/ària que resulti adjudicatari/ària del procés de gestió de les llistes d'espera i cobertura de les vacants, i que cobrirà el període de suspensió de la beca
 • El/la becari/ària que ha cobert la suspensió deixa de prestar serveis un cop finalitzat el període, i queda incorporat a la llista de candidats a beques de col·laboració
 • Es reincorpora a la beca l'adjudicatari/ària titular de la beca